Uchwała nr VI/44/03

Rady Gminy w Pacynie
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 15 i art. 19 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039) art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2003r. Nr 51, poz. 804) RADA GMINY PACYNA uchwala, co następuje:

§ 1

Stawki dzienne opłaty targowej wynoszą 22,00 zł bez względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży.

§ 2

Uchwała nie dotyczy rolników z terenu Gminy Pacyna sprzedających własne płody rolne.

§ 3

Opłata targowa pobierana jest przez inkasentów: Zbigniewa Ostrowskiego oraz Mirosława Malejkę – pracowników Urzędu Gminy w Pacynie. Opłata pobierana jest bezpośrednio przy punkcie sprzedaży. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.

§ 4

Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje prowizja w wysokości 20% od kwoty pobranej opłaty.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pacynie.

§ 6

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:01:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:14:33
  • Liczba odsłon: 791
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1565224]

przewiń do góry