UCHWAŁA nr VI/45/03

Rady Gminy w Pacynie
z dnia 16 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Z 2003r. Nr 51, poz. 804),obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 24 października 2003r. Nr 15, poz. 83), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami)

- Rada Gminy w Pacynie uchwala, co następuje:


§ 1

Określa się wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5/ od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6/ od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7/ od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane do akcji ratownictwa pożarowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr III/12/02 Rady Gminy w Pacynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

§ 5

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Załącznik nr 1

do uchwały Nr VI / 45/03 Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)


Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 do 5,5 włącznie

524

521

powyżej 5,5 do 9 włącznie

943

992

powyżej 9 i poniżej 12

1152

1213

powyżej 10 lat

od 3,5 do 5,5 włącznie

549

579

powyżej 5,5 do 9 włącznie

989

1034

powyżej 9 i poniżej 12

1209

1241Załącznik nr 2

do uchwały nr VI / 45 / 03 Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za różnoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

13

1985

1985

13

14

1985

1985

14

15

1985

1985

15

 

1985

1985

trzy osie

12

17

1985

1985

17

19

1985

1985

19

21

1985

1985

21

23

1985

1985

23

25

1985

1985

25


1985

1985

cztery osie i więcej

12

25

2425

2368

25

27

2425

2368

27

29

2425

2368

29

31

2425

2452

31


2425

2452Załącznik nr 3

do uchwały Nr VI/ 45 /03 Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1433

1433

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1433

1433Załącznik nr 4

do uchwały nr VI/ 45 /03 Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy i naczepa, ciągnik siodłowy i przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1654

1654

18

25

1654

1654

25

31

1654

1654

31


1654

1937,76

trzy osie

12

40

1654

1722,97

40


1722,97

2548,65Załącznik nr 5

do uchwały Nr VI/45/03 Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Pozostałe


Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator


do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

662

662

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

662

662Załącznik nr 6

do uchwały nr VI/45/03 Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

12

18

1103

1103

18

25

1103

1103

25


1103

1103

dwie osie

12

28

1103

1103

28

33

1103

1103

33

38

1103

1174

38


1149,03

1699,87

trzy osie

12

38

1654

1654

38


1654

1654

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:27:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:37:25
  • Liczba odsłon: 788
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1565271]

przewiń do góry