Ogłoszenie

 

-------------------------------------------------------------

 

Pacyna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Pacyna, Model, Rezlerka (obręb Janówek) wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami - Etap II
Numer ogłoszenia: 76070 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 45190 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, woj. mazowieckie, tel. 0-24 285 80 80, faks 0-24 285 80 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Pacyna, Model, Rezlerka ( obręb Janówek ) wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: 1.sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm - 2646,00 mb 2.rurociąg tłoczny z rur PE Ø 90 mm - 125,00 mb 3 rurociąg tłoczny z rur PE Ø 63 mm - 29,00 mb 4.przepompownia sieciowa - 1 kpl. 5.przyłącza kanalizacyjne do posesji z rur PVC Ø 160 mm - 970,00 mb 6.przepompownia przydomowa - 1 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamawiający informuje, że dla zadania uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Usługowo-Handlowy WIGMA Sp. z o.o., ul. Walecznych 16/9, Płock, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1019822,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 750390,17

·         Oferta z najniższą ceną: 750390,17 / Oferta z najwyższą ceną: 995690,90

·         Waluta: PLN.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-13 23:48:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-13 23:48:56
  • Liczba odsłon: 785
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1589974]

przewiń do góry