1. Informacja Starosty Gostynińskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.
 2. Harmonogram dyżurów w PNPP - I kwartał 2016 r.  
 3. Dyżury pracowników ZGRP dla mieszkańców w 2016 roku.
 4. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok .  
 5. Harmonogram dyżurów w PNPP - I kwartał 2016r.
 6. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW dla osób fizycznych - ogłoszenie
  - regulamin programu 2016-OA-7
  - regulamin programu 2016-OA-8
 7. Zaproszenie do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa .  
 8. Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny.
 9. Obchody Tygodnia Ofiar Przestępstw.
 10. Komunikat dot. opłat środowiskowych. 
 11. Harmonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  - I kwartał 2016r. w dniach
  23,25 i 26 lutego 2016r. W pozostałych dniach i godzinach harmonogram pozostaje bez zmian.
 12. KOMUNIKAT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO  w sprawie obowiązku składania deklaracji o
  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudniania lub zamieszkiwania cudzoziemców
 13. Mobilny punkt informacyjny dotyczący otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz      zasad ubiegania się o dotację w dniu 15.03.2016 r. w godzinach 10:00 – 14:00
 14. Uchwała nr XVI/71/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie stanowiska        Rady Powiatu Gostynińskiego o wyrażeniu sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego
 15. Informacja dla rolników, u których wystąpiły szkody spowodowane przez mrozy.
 16. H armonogramu dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  - II kwartał 2016r.
  - w godzinach od 8 00 do 12 00
  - w godzinach od 12 00 do 16 00    
 17. Ankieta dla rolników prowadzących działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany
  pochodzenia
  rolniczego
 18. Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (MPI) -Pacyna 27.05.2016 r.
 19. W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
  - notatka
  - pismo przewodnie
  - plakat informujący
 20. APEL WÓJT GMINY PACYNA z dnia 30 maja 2016r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie gminy Pacyna
 21. Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)  - rozpoczęcie pierwszego etapu badania polegającego na samodzielnym spisaniu się przez Internet wylosowanych właścicieli gospodarstw rolnych.
 22. Ćwiczenia RENEGADE-SAREX 2016/1
 23. Mammobus - Pacyna 2 lipca przy Urzędzie Gminy, ul. Wyzwolenia 7
 24. Harmonogram pracy Biura Powiatowego ARiMR w Gostyninie w dniach od 08 do 15 czerwca 2016 r.  
 25. Z A P R O S Z E N I E na spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie
  „Odnawialne źródła energii w gminie Pacyna”
 26. Ogłoszeniem naboru na wolne stanowiska  - Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego
 27. Zmiana adresu Biura MIR
 28. Możliwość wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem LGD AKTYWNI RAZEM
 29. Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie - III kwartał
 30. Kąpieliska - komunikat PPIS w Gostyninie
 31. Serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi.
 32. Informacja dla rolników posiadających grunty rolne w Gminie Pacyna należące terytorialnie do obwodu łowieckiego 378
 33. Termin naboru ankiet - projekt „ Odnawialne źródła energii w gminie Pacyna”
 34. Kąpieliska - drugi komunikat PPIS w Gostyninie  
 35. Jarmark Gostyniński św. Jakuba w dniach 23-24 lipca 2016 r.
 36. Zgłaszanie rozpoczęcia prac inwestycyjno-remontowych, związanych z przebudową / modernizacją dróg, chodników w zbliżeniu z infrastrukturą Orange. 
 37. Zmiana ostatecznej decyzji Starosty Gostynińskiego z dnia 9 maja 2014r. znak: RL.6341.21.2014.AJ udzielającej Gminie Pacyna pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnej z gminnej oczyszczalni ścieków do ziemi - rowu melioracyjnego.
 38. Kąpieliska - trzeci komunikat PPIS w Gostyninie   
 39. Apel Prezesa KRUS do rolników lato  2016
 40. Ogłoszenie - GOPS w Pacynie przyjmuje zapisy na kolonie dla dzieci rolników. Zgłoszenia do dnia 20-07-2016 r. (środa) do godziny 14:00 (szczegóły pod numerem telefonu 519 197 068).
 41. Projekt "Odnawialne Źródła Energii" - przedłużenie terminu przyjmowania ankiet zgłoszeniowych.
 42. Zmiany Harmonogramów dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w III kwartale 2016r., w okresie od 19 lipca 2016r. do 29 lipca 2016r .
 43. Kąpieliska - czwarty komunikat PPIS w Gostyninie .
 44. Nabór wniosków do VIII edycji konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla naukowców i firm o nowatorskim podejściu, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.  
 45. Ogłoszenie (plakat )
 46. Informację dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez
  Rejon Drogowy w sezonie 2016/2017
 47. Postanowienie Wójta Gminy Pacyna
 48. Informacja związana z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.
 49. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości lokalowe na terenie gminy Pacyna, woj. łódzkie w miejscowości Luszyn.
 50. VII edycja Powiatowego Konkursu Fotograficznego  
 51. WIORiN Warszawa Oddział w Płocku - komunikat dotyczący zwalczania FUZARIOZY KOLB KUKURYDZY.  
 52. OGŁOSZENIE WOJSKOWEGO  KOMENDANTA  UZUPEŁNIEŃ  W  PŁOCKU  
 53. POWIATOWY DZIEŃ INTEGRACJI  
 54. ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY WOJEWÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY PRZYSOWY.
 55. Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020
 56. Komunikat prasowy 14/09/2016 - Starostwo Powiatowe w Gostyninie  
 57. Informacja dot. zmian Harmonogramu dyżurów w III kwartale w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 58. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
   
  W związku z opracowywaniem przez Gminę Pacyna  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacyna oraz Strategii Rozwoju Gminy Pacyna  na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiet, które można pobrać ze strony internetowej gminy lub w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, pokój nr 15.
   
  Wypełnione ankiety prosimy składać w siedzibie Urzędu w terminie do 30 września 2016 r. w
  pokoju nr 15  p. Agnieszka Józwik

  - Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej/wielorodzinnej
  - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PACYNA

 59. Wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 60. Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "Aktywne NGO"
 61. Harmonogram dyżurów w PNPP - IV kwartał 2016 r. 
 62. Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji


 63. Zaproszenie na szkolenie informacyjne sołtysów i  hodowców trzody chlewnej
 64. Ostrzeżenie w związku z przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu.
 65. Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji.
 66. II Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "Aktywne NGO"
 67. Zaproszenia na spotkanie aktywizujące dla mieszkańców gminy Pacyna, które odbędzie się
  20 października 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Pacyna przy ulicy Wyzwolenia 7.
 68. Linki do filmu edukacyjnego pt. "Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą" stworzonego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny

  http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13
  https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=em-share_video_u

 69. Projekt uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2017 rok.  
 70. Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt
 71. Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Płock - zmiana danych teleadresowych

 72. Ogłoszenie dotyczące wejście w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 73. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale
  Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  zaprasza mieszkańców gminy Pacyna na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego
  Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Pacyna (sala posiedzeń
  Urzędu Gminy) w dniu 24.11.2016 r. (czwartek) w godzinach 10:00 – 14:00.

 74. Dyżury pracowników ZGRP dla mieszkańców w 2017 roku. 

 75. Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor - głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia przeszły weryfikację formalną.

 76. Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!
 77. Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 78. Ogłoszenie o uregulowaniu prawnym wspólnot gruntowych.
 79. Świadectwo zdrowia dla świń przemieszczanych bezpośrednio do rzeźni.
 80. Zmiana przepisów dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt od 18 października 2016 r.
 81. Zgłoszenie przez osoby zainteresowane do 19 grudnia 2016 roku chęci uprawy maku lub konopi włóknistych w 2017 roku
 82. Pomoc z ARiMR - przyjmowanie wniosków od dnia 29 listopada do dnia 5 grudnia 2016 r.
  Złożenie w nieprzekraczalnym terminie 30 listopad 2016r. protokołów oszacowania szkód.
   
 83. OSTRZEŻENIE - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ WPIS I ZMIANA W CEIDG SĄ BEZPŁATNE
 84.  Zmiana adresu siedziby Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 85. Związek Gmin Regionu Płockiego - nabór na wolne stanowisko młodszego referenta - koordynatora projektów i programów nieinwestycyjnych.
 86. Nabór zgłoszeń w ramach Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest.
 87. Niniejszym informujemy, że dnia 18.12.2016 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 odbędzie się polowanie zbiorowe Koła Łowieckiego LUSZYN w obwodzie łowieckim Nr 151.

  Zarząd Koła Łowieckiego LUSZYN

 88. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym /ustnym licytacyjnym/ - Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 19 w miejscowości Luszyn, gmina Pacyna.

 89. Ogłoszenie dla pracodawców zainteresowanych środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego !!!!!
  Z uwagi na pilną konieczność przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców zatrudniających, co najmniej jednego pracownika oraz którzy mają siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe w ramach KFS na rok 2017 . W tym celu prosimy wypełnić umieszczoną na stronie http://pup-gostynin.pl/kat/id/164 ANKIETĘ oraz PILNIE przesłać ją na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem pod nr (24) 269 71 79, nie później jednak niż do dnia 19.12.2016r.

 90. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 91. Samorządowy Zakład Budżetowy - Taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.

 92. Harmonogram dyżurów w PNPP - I kwartał 2017 r.  

 93. Zaproszenie na badanie mammograficzne - 10 stycznia 2017 r.

   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-08 14:05:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30 10:39:46
 • Liczba odsłon: 4094
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2575139]

przewiń do góry