Uchwała nr XX/103/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
w sprawie odmowy uchylenia uchwał nr XV/79/2012 i nr XVIII/87//2012

Uchwała nr XX/104/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała nr XX/105//2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września  2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała nr XX/106/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
w sprawie przystąpienia gminy Pacyna do realizacji projektu pt. "Dziecięca Akademia Przyszłości"
w ramach działania 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Uchwała nr XX/107/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
w sprawie przystąpienia gminy Pacyna do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja daje szansę na rozwój"
w ramach działania 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Uchwała nr XX/108/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XX/109/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
zmieniająca uchwałę budżetową nr XIII/70/11 z dnia 30.12.2011r.

Uchwała nr XX/110/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 14 września 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019

Uchwała nr XXI/111/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 października 2012r.
w sprawie skargi Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Gminy Pacyna

Uchwała nr XXI/112/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 października 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w wartości gruntu

Uchwała nr XXI/113/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 9 października 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019

Uchwała nr XXII/114/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Pacyna

Uchwała nr XXII/115/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pacyna

Uchwała nr XXII/116/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 października 2012r.
zmieniająca uchwałę budżetową nr XIII/70/11 z dnia 30.12.2011r.

Uchwała nr XXII/117/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 października 2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019

Uchwała nr XXII/118/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 października 2012r.
w sprawie podziału gminy Pacyna na okręgi wyborcze

Uchwała nr XXIII/119/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

Uchwała nr XXIII/120/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.

Uchwała nr XXIII/121/2012

Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2013r.

Uchwała nr XXIII/122/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2013r.

Uchwała nr XXIII/123//2012

Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr XXIII/124/2012

Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.

Uchwała nr XXIII/125/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pacyna na 2013r.

Uchwała nr XXIII/126/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów na 2013r.

Uchwała nr XXIII/127/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
zmieniająca uchwałę budżetową nr XIII/70/11 z dnia 30.12.2011r.

Uchwała nr XXIII/128/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 listopada 2012r.
w sprawie podziału Gminy Pacyna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXIV/129/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 17 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę budżetową nr XIII/70/11 z dnia 30.12.2011r.

Uchwała nr XXIV/130/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

Uchwała nr XXV/131/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 28 grudnia 2012r.
zmieniająca uchwałę budżetową nr XIII/70/2011 z dnia 30.12.2011r.

Uchwała nr XXV/132/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym stanowiącym samodzielny lokal mieszkalny oraz zmiany uchwały Nr VII/32/2011
z dnia 29 czerwca 2011r.

Uchwała nr XXV/133/2012
Rady Gminy Pacyna
 z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2013-2019

Uchwała nr XXV/134/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2013

Uchwała nr XXV/135/2012
Rady Gminy Pacyna
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.

Uchwała nr XXVI/136/2013

Rady Gminy Pacyna
z dnia 6 lutego 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-15 09:44:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-08 15:03:24
  • Liczba odsłon: 3143
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584344]

przewiń do góry