1.  Uchwała Nr 205/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

2.  Uchwała Nr 206/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób
     objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023"

3.  Uchwała Nr 207/XLVI/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2023r.
     w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
     dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023".

4.  Uchwała Nr 208/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

5.  Uchwała Nr 209/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

6.  Uchwała Nr 210/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
     zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2023 roku".

7.  Uchwała Nr 211/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

8.  Uchwała Nr 212/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023
     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

9.  Uchwała Nr 213/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola,
     oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

10.Uchwała Nr 214/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
     załącznik

11.Uchwała Nr 215/XLVII/2023
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 marca 2023r.
     w sprawie funduszu sołeckiego na  rok budżetowy 2024

12. Uchwała Nr 216/XLVIII/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 21 kwietnia 2023 r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

13. Uchwała nr 217/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie udzielenia wotum zaufania

14. Uchwała Nr 218/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r.

15. Uchwała Nr 219/XLIX/2023r.
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2022 rok

16. Uchwała Nr 220/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023 r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2022 rok

17. Uchwała Nr 221/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

18. Uchwała Nr 222/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
      zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacyna

19. Uchwała Nr 223/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023 r.
      w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych z wyłączeniem schronisk
     dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

20. Uchwala Nr 224/XLIX/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2023r.
      w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pacyna

21. Uchwała Nr 225/L/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2023r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

22. Uchwała Nr 226/L/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

23. Uchwała Nr 227/L/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 sierpnia 2023r.
      w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pacyna
      oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

24. Uchwała Nr 228/LI/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

25.  Uchwała Nr 229/LII/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia  12 października 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

26.  Uchwała Nr 230/LII/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 12 października 2023r.
       w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
       lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Pacyna

27.  Uchwała Nr 231/LIII/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 27 października 2023r.
       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027

28.  Uchwała Nr 232/LIII/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 27 października 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022  Rady Gminy Pacyna na 2023 rok

29. Uchwała Nr 233/LIII/2023
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 27 października 2023r.
      w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego
      o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Rezlerka

30. Uchwała Nr 234/LIII/2023
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 27 października 2023r.
      w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

31. Uchwała Nr 235/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023r.

32. Uchwała Nr 236/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku
      rolnego na obszarze Gminy Pacyna na rok podatkowy 2024

33. Uchwała Nr 237/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pacyna

34. Uchwała Nr 238/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty
      oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której
      znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna
      oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
      mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

35. Uchwała Nr 239/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2023r.
      zmieniająca uchwałę Nr XX/118/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

36. Uchwała Nr 240/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

37. Uchwała  Nr 241/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

38. Uchwała Nr 242/LIV/2023
      Rady Gminy  Pacyna z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego
      programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

39. Uchwała Nr 243/LIV/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2023r.
      w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
      albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

40.  Uchwała Nr 244/LV/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 19 grudnia 2023r
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023r.

41.  Uchwała Nr 245/LVI/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023r.

42.  Uchwała Nr 246/LVI/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023r.
       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2024 - 2028

43.  Uchwała Nr 247/LVI/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023r.
       w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na 2024r.

44.  Uchwała Nr 248/LVI/2023
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023r.
       w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pacyna na lata 2033 - 2033
       załącznik do uchwały

45. Uchwała Nr 249/LVI/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

46. Uchwała Nr 250/LVI/2023
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023r.
      w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XLIV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
      nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
      oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna
       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-27 14:37:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-09 13:19:51
  • Liczba odsłon: 1477
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584892]

przewiń do góry