1.  Zarządzenie Nr 0050.1.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 stycznia 2022r.
     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia
     postępowań w sprawach dodatku osłonowego

2.  Zarządzenie Nr 0050.2.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 stycznia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok
     załącznik

3.  Zarządzenie Nr 0050.3.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2022r.
     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

4.  Zarządzenie Nr 0050.4.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2022r.
     w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych

5.  Zarządzenie Nr 0050.5.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 stycznia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

6.  Zarządzenie Nr 0050.6.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 stycznia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok
     załącznik

7.  Zarządzenie Nr 0050.7.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 lutego 2022r.
     w sprawie powołania komisji

8.  Zarządzenie Nr 0050.8.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 7 lutego 2022r.
     w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

9.  Zarządzenie Nr 0050.9.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 lutego 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

10. Zarządzenie Nr 0050.10.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 lutego 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok
     załącznik

11. Zarządzenie Nr 0050.11.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 15 marca 2022r.
     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
     świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

12. Zarządzenie Nr 0050.12.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 marca 2022r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
      świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy

13. Zarządzenie Nr 0050.13.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

14. Zarządzenie Nr 0050.14.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 marca 2022 r.
      w sprawie powołania Gminnego Zespołu Pomocy Ukrainie

15. Zarządzenie Nr 0050.15.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok 

16. Zarządzenie Nr 0050.16.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 kwietnia 2022r.
      w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania  z wykonania planu finansowego
      Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2021
      - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GBP za 2021

17. Zarządzenie Nr 0050.17.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 kwietnia 2022r.
      w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń
      pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz upoważnienia pracownika do prowadzenia tych postępowań

18. Zarządzenie nr 0050.18.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

19. Zarządzenie Nr 0050.19.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 kwietnia 2022r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

20. Zarządzenie nr 0050.20.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

21. Zarządzenie nr 0050.21.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 maja 2022r.
      w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze

22. Zarządzenie Nr 0050.22.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 maja 2022r.
      w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń
      pieniężnych dla obywateli Ukrainy oraz upoważnienia pracownika do prowadzenia tych postępowań

23. Zarządzenie Nr 0050.23.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2022r.
      w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Parkowej w Pacynie
      załącznik nr 1
      załącznik nr 2 (ankieta konsultacyjna)

24. Zarządzenie 0050.24.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

25. Zarządzenie 0050.25.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

26. Zarządzenie Nr 0050.26.2022
      Wójta Gminy Pacyna  z dnia 3 czerwca 2022r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022 - 2025

27. Zarządzenie Nr 0050.27.2022
      Wójta Gminy Pacyna z 7 czerwca 2022r.
      w sprawie powołania komisji

28. Zarządzenie nr 0050.28.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2022
     w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022 - 2025

29. Zarządzenie nr 0050.29.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 czerwca 2022
     w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji zbędnych lub używanych składników rzeczowych majątku ruchomego

30.Zarządzenie nr 0050.30.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022
     w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2021 rok

31. Zarządzenie nr 0050.31.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022
     w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pacyna na lata 2022 - 2024
     załącznik do zarządzenia

32. Zarządzenie Nr 0050.32.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
     w sprawie powołania komisji przetargowej

33. Zarządzenie Nr 0050.33.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 czerwca 2022r.
     w sprawie wprowadzenie regulaminu dotyczącego procedury przekazania i monitorowania sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Pacyna
     w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
     załączniki

34. Zarządzenie nr 0050.34.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 czerwca 2022
     w sprawie likwidacji pojazdu

35. Zarządzenie nr 0050.35.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2022
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

36. Zarządzenie Nr 0050.36.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 lipca 2022
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego
      świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

37. Zarządzenie Nr 0050.37.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 lipca 2023 r.
     w sprawie prowadzenia postępowań, rozpatrywania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych dla Obywateli Ukrainy

38. Zarządzenie Nr 0050.38.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tym zakresie decyzji
      oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych

39. Zarządzenie Nr 0050.39.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników
      alimentacyjnych, a także do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych

40. Zarządzenie Nr 0050.40.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów z tą rodziną w związku z realizacją
      ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

41. Zarządzenie Nr 0050.41.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń osobie fizycznej o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego
      na jednego członka jej gospodarstwa domowego, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
      lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

42. Zarządzenie Nr 0050.42.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

43. Zarządzenie Nr 0050.43.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
     w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

44. Zarządzenie Nr 0050.44.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do przekazywania do biura informacji gospodarczej właściwych informacji gospodarczych o zobowiązaniu
      lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
      w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

45.  Zarządzenie Nr 0050.45.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 lipca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

46.  Zarządzenie Nr 0050.46.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 26 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych oraz do wydawania
      w tych sprawach zaświadczeń i decyzji administracyjnych

47. Zarządzenie Nr 0050.47. 2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego

48. Zarządzenie Nr 0050.48.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 lipca 2022r.
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do realizacji zadań wynikających z ustawy, w tym w szczególności
     do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o odmowie przyznania Karty Dużej Rodziny

49. Zarządzenie Nr 0050.49.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 lipca 2022r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

51. Zarządzenie Nr 0050.51.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 sierpnia 2022r.
     w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

52. Zarządzenie Nr 0050.52.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 sierpnia 2022r.
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

53. Zarządzenie Nr 0050.53.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

54.  Zarządzenie Nr 0050.54.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 sierpnia 2022r.
      w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pacyna za I półrocze 2022 roku

55. Zarządzenie Nr 0050.55.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 23 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

55. Zarządzenie Nr 0050.56.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

57.  Zarządzenie Nr 0050.57.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 2 września 2022r.
      w sprawie powołania komisji

58. Zarządzenie Nr 0050.58.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 5 września 2022r.
      w sprawie powołania komisji

59. Zarządzenie nr 0050.59.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 września 2022r.
      w sprawie powołania komisji

60. Zarządzenie Nr 0050.60.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 13 września 2022r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

61. Zarządzenie Nr 0050.61.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 września 2022r.
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów
      przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

62. Zarządzenie nr 0050.62.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 września 2022
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

63. Zarządzenie Nr 0050.63.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 września 2022r.
      w sprawie powołania komisji przetargowej

64. Zarządzenie Nr 0050.64.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 września 2022r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia
      postępowań wynikających wypłaty dodatku węglowego

65. Zarządzenie Nr 0050.65.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 września 2022r.
     w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach
     w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

66. Zarządzenie Nr 0050.66.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 września 2022r.
     w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty  dodatku
     dotyczącego szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

67. Zarządzenie Nr 0050.67.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 września 2022r.
     w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty  dodatku
     dotyczącego szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

68. Zarządzenie Nr 0050.68.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 września 2022r.
     w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022 - 2027

69. Zarządzenie Nr 0050.69.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 września 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

71. Zarządzenie Nr 0050.71.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 3 października 2022r.
     w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach
     w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

72. Zarządzenie Nr 0050.72.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 października 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 rady Gminy Pacyna na 2022 rok

73. Zarządzenie Nr 0050.73.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 października 2022r.
     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

74. Zarządzenie Nr 0050.74.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 października 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

75. Zarządzenie Nr 0050.75.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 października 2022r.
     w sprawie powołania komisji przetargowej

76. Zarządzenie Nr 0050.76.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 października 2022r.
     w sprawie powołania komisji

77. Zarządzenie Nr 0050.77.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 października 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok

78. Zarządzenie Nr 0050.78.2022
      Wójta Gminy pacyna z dnia 2 listopada 2022r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania "Zakupienie i zamontowanie przeciwpożarowego włącznika prądu
      w budynku Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21, 09-541 Pacyna".

79. Zarządzenie Nr 0050.79.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 10 listopada 2022r.
      w sprawie projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027, Uchwały Budżetowej na 2023r.
      projekt WPF na lata 2023 - 2027

80. Zarządzenie Nr 0050.80.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 listopada 2022 roku
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022 - 2027

81. Zarządzenie Nr 0050.81.2022
     Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 listopada 2022 roku
     w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami

82. Zarządzenie Nr 0050.82.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia  24 listopada  2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 r

83. Zarządzenie Nr 0050.83.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2022r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia
      postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

84. Zarządzenie Nr 0050.84.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2022r.
      w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia
      postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

85. Zarządzenie Nr 0050.85.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 listopada 2022r.
      w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie do prowadzenia
      postępowań w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

86. Zarządzenie Nr 0050.86.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 listopada  2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 r

87. Zarządzenie Nr 0050.87.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2022r.
      zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna

89. Zarządzenie Nr 0050.89.2022
      Wójta Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie zadania "Dostawa paliwa (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej)
      na potrzeby Gminy Pacyna w 2023 roku"
 
     

 

 


   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-16 09:12:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22 11:30:51
  • Liczba odsłon: 2342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612072]

przewiń do góry