1. OBWIESZCZENIE
  OZ.6220.2.2022
  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  dotyczy: „Budowa parku solarnego o mocy całkowitej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ew. 404 obręb Skrzeszewy,  gmina Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.

  (OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO OZ.6220.2.2022 - wersja MS Word).
 2. OBWIESZCZENIE
  OZ.6220.1.2023
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  dotyczy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Skup złomu i metali kolorowych w Pacynie, ul. Towarowa 4".

  (OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OZ.6220.1.2023 - wersja MS Word).
   
 3. OBWIESZCZENIE
  OZ.6220.2.2023
  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  dotyczy: „Budowa parku solarnego o mocy całkowitej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ew. 404 obręb Skrzeszewy, gmina Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.

  (OBWIESZCZENIE OZ.6220.2.2023 - MS Word)

  DECYZJA nr 1/2023
  O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.
  dotyczy: Budowa parku solarnego o mocy całkowitej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ew. 404 obręb Skrzeszewy, gmina Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.

  (DECYZJA nr 1/2023 - MS Word)
 4. OBWIESZCZENIE
  OZ.6220.2.2023
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice wraz obiektami inżynierskimi, realizowanego na działkach nr ewid. 703/1, 703/2, 703/3 obręb ewid. Przylaski i nr ewid. 78 obręb ewid. Skrzeszewy, gm. Pacyna”.

  (Obwieszczenie OZ.6220.2.2023 - MS WORD)
 5. OBWIESZCZENIE
  B.7333,3,2923
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI
  dotyczy: wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia nn0,4 kV wraz ze stanowiskami słupowymi  na działce o nr. ewid. 131 w miejscowości Rakowiec, w gminie Pacyna. 
 6. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.3.2022
  dotyczy:  zakończenie  postępowania administracyjnego w sprawie wniosku 4Max Consulting  Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa z dnia 19 października 2022 r., (data wpływu do Urzędu Gminy 25.10.2022 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 9, obręb Romanów, gmina Pacyna.”

  (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PACYNA NR - OZ.6220.3.2022 - MS WORD)
 7. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.6.2023
  dotyczy: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej  GST 4414A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Sejkowice, działka nr ewid. 11, obręb geodezyjny 0019 Sejkowice, zlokalizowanej na działce nr ewid. 11 położonej we wsi Sejkowice, gm. Pacyna.

  (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PACYNA IOŚZP.6733.6.2023 - Wersja MS WORD)
 8. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.2.2023
  dotyczy: Budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rakowiec”, obręb geodezyjny 0014 Rakowiec, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 41, 115, 102, 124/3, 47/2, 130 położonych we wsi Rakowiec, gm. Pacyna.

  (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PACYNA IOŚZP.6733.6.2023 - Wersja MS WORD)
 9. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.21.2022/2023
  dotyczy: „ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej” w miejscowości Pacyna, Kamionka obręb geodezyjny 0008 Pacyna i 0007 Model, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 123/2, 225/2 i 339/4  położonych we wsi Pacyna i Kamionka gm. Pacyna."
 10. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.21.2022/2023
  „Rozbudowie sieci wodociągowej – połączenie wodociągów Gminnych na terenie Gminy Pacyna” w miejscowości Sejkowice, obręb geodezyjny 0019 Sejkowice, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 74/1, 67, 54, 38, 30, 8/3, 68 położonych we wsi Sejkowice, gm. Pacyna.
  "
 11. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.20.2022/2023
  dotyczy: „ Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn, obręb geodezyjny 0004 PGR Luszyn” zlokalizowanej na działkach nr ewid. 24/9, 25, 26/3, 26/2, 21, 13/19, 13/16, 13/15, 16/1, 27/1, 17/3, 26/6, 13/18 położonych we wsi Luszyn, gm. Pacyna."
 12. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA

  OZ.6220.3.2022 
  dotyczy:  zakończenia  postępowania administracyjnego w sprawie wniosku 4Max Consulting  Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa z dnia 19 października 2022 r., (data wpływu do Urzędu Gminy 25.10.2022 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 9, obręb Romanów, gmina Pacyna.”

  (OBWIESZCZENIE OZ.6220.3.2022 - MS WORD)

  DECYZJA nr 2/2023
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce 9, obręb Romanów, gmina Pacyna”

  (DECYZJA nr 2/2023 - MS WORD)
   
 13. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.14.2023
  dotyczy: „Przebudowa sieci SN-15kV i NN 0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej NN-0,4 kV i złączy na działkach nr ewid. 2, 6/1, 6/2, 8, 11, 13/1, 14/2, 15, 117, 118, 120,   w miejscowości Słomków”, obręb geodezyjny 0021 Słomków,  gm. Pacyna.

   
 14. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.15.2023
  dotyczy: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GST 4414A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Sejkowice, działka  nr ewid. 11,  obręb geodezyjny 0019  Sejkowice,  gm. Pacyna.
 15. OBWIESZCZENIE
  STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNINIE
  WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA
  SL.6343.6.2023.PB
  dotyczy: wydania decyzji zatwierdzającej zmiany Statutu Spółki Wodnej w Pacynie i zatwierdzenia tekstu jednolitego.
 16. OBWIESZCZENIE
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
  O WYDANIU DECYZJI - POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.
 17. DECYZJA
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
 18. OBWIESZCZENIE
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR

  O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU DECYZJI - POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
 19. DECYZJA
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
 20. POSTANOWIENIE
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
 21. OBWIESZCZENIE
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
  O WYDANIU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
 22. OBWIESZCZENIE
  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
  O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
 23. OBWIESZCZENIE
  STAROSTY GOSTYNIŃSKIEGO
  SL.6343.6.2023.PB
  dotyczy: zatwierdzenie zmiany statutu Spółki Wodnej w Pacynie.
 1. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.1.2023
  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  dotyczy: wniosku Pani Marii Wodzyńskiej Usługi i Skup Złomu ul. Towarowa 4, 09-541 Pacyna z dnia 9 stycznia 2023 r., (data wpływu do Urzędu Gminy 11.01.2023 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Skup złomu i metali kolorowych w Pacynie, ul. Towarowa 4.”
 2. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.2.2023
  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
  dotyczy: wniosku Powiatu Gostynińskiego ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,  z dnia 15 marca 2023 r., (data wpływu do Urzędu Gminy 15 marca 2023 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa odcinka powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice wraz z obiektami inżynierskimi, realizowanego na działkach nr ewid. 703/1, 703/2, 703/3 obręb ewid. Przylaski i nr ewid. 78 obręb ewid. Skrzeszewy, gm. Pacyna.”

   
 3. OBWIESZCZENIE
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  WA.ZUZ.5.4210.688.2023.BM
  dotycz: wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

   
 4. Informacja o wszczęciu postępowania
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  WA.ZUZ.5.4210.422.2023.BM
  dotyczy: informacja o wszczęciu, na wniosek Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

   
 5. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.1.2023
  O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

   
 6. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.1.2023
  dotyczy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Skup złomu i metali kolorowych w Pacynie ul. Towarowa 4.”


  DECYZJA nr 3/2023
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Skup złomu i metali kolorowych w Pacynie ul. Towarowa 4.”

   
 7. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.15.2023
  dotyczy: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GST 4414B sieci P4 (Play) wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 11 w miejscowości Sejkowice, gm. Pacyna” obręb geodezyjny 0019 Sejkowice w odległości około 400 mb od drogi gminnej"

   
 8. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.2.2023
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice wraz z obiektami inżynierskimi, realizowanego na działkach nr ewid. 703/1, 703/2, 703/3 obręb ewid. Przylaski i nr ewid. 78 obręb ewid. Skrzeszewy, gm. Pacyna.”


  DECYZJA nr 4/2023
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice wraz z obiektami inżynierskimi, realizowanego na działkach nr ewid. 703/1, 703/2, 703/3 obręb ewid. Przylaski i nr ewid. 78 obręb ewid. Skrzeszewy, gm. Pacyna.”

   
 9. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.3.2023
  dotyczy: wszczęcie postępowania administracyjnego - „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 44 w obrębie Sejkowice, gmina Pacyna”.

   
 10. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.14.2023
  dotyczy: zakończeniu postępowania dowodowego - „ Przebudowa sieci SN-15kV i NN 0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej NN-0,4 kV i złączy na działkach nr ewid. 2, 6/1, 6/2, 8, 11, 13/1, 14/2, 15, 117, 118, 120,   w miejscowości Słomków”, obręb geodezyjny 0021 Słomków,  gm. Pacyna.

   
 11. OBWIESZCZENIE
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
  dotyczy: wydanie postanowienia o sprostowaniu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna."


  Postanowienie
  WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR
  dotyczy: sprostowanie postanowienia w sprawie o sygnaturze: WA.ZUZ.5.4210.648.2022.AR

   
 12. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.4.2023
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 190, 192  w obrębie Janówek, gmina Pacyna”.

   
 13. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.14.2022/2023
  dotyczy: „Przebudowa sieci SN-15kV i NN 0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej NN-0,4 kV i złączy na działkach nr ewid. 2, 6/1, 6/2, 8, 11, 13/1, 14/2, 15, 117, 118, 120,   w miejscowości Słomków”, obręb geodezyjny 0021 Słomków,  gm. Pacyna.
 14. OBWIESZCZENIE
  Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Pacynie
  dotyczy: obsadzenie mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku
  .

 15. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.32.2023
  dotyczy: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny 0023 PGR Luszyn) na działkach nr ewid. 13/11, 13/12, 24/3, 24/4, 24/5, 21, 25, 24/9, 38, 39, 29, 26/6, 31, 27/2, 32/7, 32/3, 32/4, 32/6,   w miejscowości Luszyn”, obręb geodezyjny 0023 PGR Luszyn,  gm. Pacyna.

 16. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  IOŚZP.6733.15.2023
  dotyczy: "„Budowa  stacji bazowej telefonii komórkowej GST 4414 B sieci P4 (Play)   wraz z wewnętrzną linią zasilającą  niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 11 w miejscowości Sejkowice, gm. Pacyna”  w odległości około 400 mb od drogi gminnej, zlokalizowanej we wsi Sejkowice, gm. Pacyna, na działce o numerze ewidencyjnym 11, obręb geodezyjny 0019 Sejkowice gm. Pacyna."

 17. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 14 września 2023 roku
  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Pacyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 18. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  OZ.6220.5.2023
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W od drogi nr 583 Skrzeszewy – Sejkowice”

   

 19. OBWIESZCZENIE
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  WA.ZUZ.5.4210.688.2023.BM
  dotyczy:wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

 20. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 9 listopada 2023 roku
  dotyczy: „Budowa budynku obory dla bydła w miejscowości Raków, gm. Pacyna” na działce nr ewid. 194, zlokalizowanej we wsi Raków, obręb geodezyjny 0013 Raków.

 21. OBWIESZCZENIE
  Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska w Łodzi
  WPN.6320.6.2019.MKu
  WPN.6320.1.2023.MKu
  dotyczy: pracowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Smardzewickie PLH100024 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003


  Pismo WPN.6320.1.2023.MKu

 22. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 30 listopada 2023 roku
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 44 w obrębie Sejkowice, gmina Pacyna”

 23. OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 30 listopada 2023 r.
  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze
  województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
  rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

 24. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.32.2023
  z dnia 1 grudnia 2023 roku
  dotyczy: „ Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny 0023 PGR Luszyn) na działkach nr ewid. 13/11, 13/12, 24/3, 24/4, 24/5, 21, 25, 24/9, 38, 39, 29, 26/6, 31, 27/2, 32/7, 32/3, 32/4, 32/6, w miejscowości Luszyn”, obręb geodezyjny 0023 PGR Luszyn,  gm. Pacyna.

 25. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.4.2023
  z dnia 13 grudnia 2023 roku
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 190, 192 w obrębie Janówek”.

 26. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.3.2023
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 44 w obrębie Sejkowice, gmina Pacyna”

  DECYZJA nr 5/2023
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotycz: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 44 w obrębie Sejkowice, gmina Pacyna”

 27. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.4.2023    
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 190, 192 w obrębie Janówek, gmina Pacyna”

  DECYZJA nr 6/2023
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 190, 192 w obrębie Janówek, gmina Pacyna”

 28. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  IOŚZP.6733.32.2023
  w sprawie z wniosku Gmina Pacyna z dnia 04.08.2023r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn (obręb geodezyjny 0023 PGR Luszyn) na działkach nr ewid. 13/11, 13/12, 24/3, 24/4, 24/5, 21, 25, 24/9, 38, 39, 29, 26/6, 31, 27/2, 32/7, 32/3, 32/4, 32/6, w miejscowości Luszyn”, obręb geodezyjny 0023 PGR Luszyn,  gm. Pacyna.

  Decyzja Nr 32/2023
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  dotyczy: przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej.


  Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

 29.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-16 11:31:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-03 13:19:44
 • Liczba odsłon: 3529
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584863]

przewiń do góry