1. Uchwała Nr IV/26/2015
     Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

     w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
     w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach
     w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  2 . Uchwała Nr IV/27/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016

  3. Uchwała Nr IV/28/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      w sprawie przystąpienia Gminy Pacyna do Stowarzyszenia
      " Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem "
      - Statut  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

  4. Uchwała Nr IV/29/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
      problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
      - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
         i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015

      - informacja z wykonania zadań wynikających z realizacji Programu działań
        służących profilaktyce i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2014


  5. Uchwała Nr IV/30/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.12.2009r.

  6. Uchwała Nr IV/31/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - objaśnienie do uchwały
     
  7. Uchwała Nr IV/32/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - uzasadnienie do zmian

  8. Uchwała Nr IV/33/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r.

      w sprawie przyjęcia " Programu usuwania azbestu i wyrobów
      zawierających azbest na lata 2013-2032 "
      - załącznik

 9. Uchwała  Nr V/34/2015
     Rady Gminy Pacyna  z dnia 29.06.2015r.

     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025
     - załącznik 1
     - załącznik 2
      - objaśnienie do uchwały

 10 . Uchwała Nr V/35/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 29.06.2015r.

       zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/2015 z dnia 30 grudnia 2014 roku
       - załącznik 1
        - załącznik 2
       - załącznik 3
       - załącznik 4
       - załącznik 5
       - załącznik 6
       - uzasadnienie do zmian
 
  11. Uchwała Nr V/36/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015r.

        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

  12. Uchwała Nr V/37/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015r.

        w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu
        wykonania budżetu za 2014 rok

  13. Uchwała Nr V/38/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015r.

        w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności
        Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2014 rok

  14. Uchwała Nr V/39/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015r.

        w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie
        Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w ogólnokrajowym referendum

  15. Uchwała Nr V/40/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015 r.

        w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

  16. Uchwała Nr VI/41/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
        dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych
        na dzień 25 października 2015r.

  17 . Uchwała Nr VI/42/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. " Współpraca
        w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju
        subregionu" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

  18. Uchwała Nr VI/43/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
        zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zajmujących
        stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacyna

  19 . Uchwała Nr VI/44/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

  20. Uchwała Nr VI/45/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pacyna
        na lata 2016 - 2018
         - załącznik

  21.
Uchwała Nr VI/46/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
        dla Gminy Pacyna na lata 2015-2020
         - załącznik

  22. Uchwała Nr VI/47/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025
         - załącznik 1
        - załącznik 2
        - objaśnienia

  23. Uchwała Nr VI/48/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.
        zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2015r.
         - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - uzasadnienie

  24. Uchwała Nr VI/49/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r.

        w sprawie poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
        o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne

 25. Uchwała Nr VI/50/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 13 listopada 2015r.
       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
       - załącznik 1
       - załącznik 2
       - objaśnienia

 26. Uchwała Nr VIII/51/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r
       zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/2014 z 30.12.2014r.
       -  załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

  27. Uchwała Nr VIII/52/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
        obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016r.

 28.  Uchwała Nr VIII/53/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
        w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących
        na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku

 29.   Uchwała Nr VIII/54/2015
        Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
        w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2016r.

 30. Uchwała Nr VIII/55/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
       w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2016r.

 31 .Uchwała Nr VIII/56/2015
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
      w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 32. Uchwała Nr VIII/57/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
       w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny

 33. Uchwała Nr VIII/58/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r.
       w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji na podatek rolny

 34. Uchwała Nr IX/59/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/2015 z dnia 30 grudnia 2014 r.
        - załącznik 1
       - załącznik 2
       - załącznik 3
       - uzasadnienie

 35. Uchwała Nr IX/60/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015 roku
       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2016 - 2025
       - Wieloletnia Prognoza Finansowa
       - Wykaz przedsięwzięć do WPF
       - objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna w latach 2016 - 2025

 36. Uchwała Nr IX/61/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       Budżet Gminy Pacyna na rok 2016

 37. Uchwała Nr IX/62/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

 38. Uchwała Nr IX/63/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2016r.

 39. Uchwała Nr IX/64/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie
       nieczystości  płynnych na 2016r.

 40. Uchwała Nr IX/65/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

 41. Uchwała Nr IX/66/2015
       Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r.
       w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
       i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016
       - załącznik
        - informacja z wykonania zadań wynikających z realizacji Programu działań służących
         profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych za rok 2015
 


 

    
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-09 13:17:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-15 13:37:34
  • Liczba odsłon: 2951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612194]

przewiń do góry