1.  Uchwała Nr 105/XIX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 22 stycznia 2021r.
     zmieniająca uchwałę Nr 103/XVIII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie określenia terminu,
     częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna

2.  Uchwała Nr 106/XIX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 22 stycznia 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

3. Uchwała Nr 107/XX/2021
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
    w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna

4.  Uchwała Nr 108/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna

5.  Uchwała Nr 109/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna  z dnia 30 marca 2021r.
     zmieniająca Uchwałę Nr 97/XVII/2020 z dnia 11.12.2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025
     załącznik nr 1,
     objaśnienie do uchwały

6.  Uchwała Nr 110/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

7.  Uchwała Nr 111/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
     na terenie Gminy Pacyna w 2021 roku"

8.  Uchwała Nr 112/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed
     bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  i ich części

9.  Uchwała Nr 113/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022

10.Uchwała Nr 114/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     zmieniająca uchwałę nr 30/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu 
     Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019 - 2024"

11.Uchwała Nr 115/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021r.
     w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
     przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna

12.Uchwała Nr 116/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021
     w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pacyna

13.Uchwała Nr 117/XX/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2021
     w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pacyna

14.Uchwała Nr 118/XXI/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 16 kwietnia 2021r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2021 - 2025
     załącznik 1
     objaśnienia

15.Uchwała Nr 119/XXI/2021
     Rady Gminy Pacyna z dnia 16 kwietnia 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

16. Uchwała Nr 120/XXII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
     w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

17. Uchwała Nr 121/XXII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
     w sprawie udzielenia wotum zaufania

18. Uchwała Nr 122/XXII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.

19. Uchwała Nr 123/XXII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
     w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2020 rok

20. Uchwała Nr 124/XXII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2021r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2020 rok

21. Uchwała Nr 125/XXIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 lipca 2021r
      zmieniająca Uchwałę Nr 97/XVII/2020 z dnia 11.12.2020r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025
      - objaśnienie,
      - załącznik nr 1

22. Uchwała Nr 126/XXIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 lipca 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.

23. Uchwała Nr 127/XXIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 lipca 2021r.
      w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
      właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz o deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      składanej przez właścicieli, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
      na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

24.Uchwała Nr 128/XXIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 lipca 2021r.
      w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

25. Uchwała Nr 129/XXIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 lipca 2021r.
      w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacyna, w roku szkolnym 2021/2022

26. Uchwała Nr 130/XXIV/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 13 sierpnia 2021r.
      w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
     oraz o deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
     wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

27. Uchwała Nr 131/XXV/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 października 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

28. Uchwała Nr 132/XXV/2021
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 11 października 2021r.
      w sprawie nadania nazwy rondu w Pacynie

29. Uchwała Nr 133/XXV/2021
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 11 października 2021r.
      w sprawie nadania nazwy  ulicy dla drogi gminnej w Luszynie

30. Uchwała Nr 134/XXVI/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2021r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

31. Uchwała Nr 135/XXVI/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2021 r.
      w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok  2021
      załącznik

32. Uchwała Nr 136/XXVI/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2021r.
      w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

33. Uchwała Nr 137/XXVI/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2021r.
      w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz sołtysów

34. Uchwała Nr 138/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XXVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 rok

35. Uchwała Nr 139/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 r.
      w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

36.  Uchwała Nr 140/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok  2022

37. Uchwała Nr 141/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2022 - 2025

38. Uchwała Nr 142/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021r.
      w sprawie Budżet Gminy Pacyna na rok 2022

39. Uchwała Nr 143/XXVII/2021
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok  2022
      - załącznik

40. Uchwała Nr 144/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021r.
      w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
      na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
      na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków
      i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

41. Uchwała Nr 145/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021r.
      w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
      za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
      na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
      kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

42. Uchwała nr 146/XXVII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 r.
      w sprawie potwierdzenia braku sprzeciwu

43. Uchwała Nr 147/XXVIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2025

44. Uchwała Nr 148/XXVIII/2021
      Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2021r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021r.    

 

 

 


 


     
    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-22 14:44:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 13:58:37
  • Liczba odsłon: 3243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2575176]

przewiń do góry