1. Uchwała Nr 77/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r

    w sprawie udzielenia wotum zaufania
2. Uchwała Nr 78/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r

    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
3. Uchwała Nr 79/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2019r.
4. Uchwała Nr 80/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2019r.
5. Uchwała Nr 81/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego
6. Uchwała Nr 82/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
    zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku"
7. Uchwała Nr 83/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
8. Uchwała Nr 84/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r

    - załącznik nr 1,
    - objaśnienia
9. Uchwała Nr 85/XIV/2020
    Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020r.

    w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r
10. Uchwała Nr 86/XV/2020
     Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2020r.

     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025
     - załącznik 1,
     - objaśnienie
11. Uchwała Nr 87/XV/2020
     Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2020r.

     w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 75/III/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
12. Uchwała Nr 88/XV/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2020r.

      w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacyna, w roku szkolnym 2020/2021
13. Uchwała Nr 89/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej
14. Uchwała Nr 90/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
15. Uchwała Nr 91/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
16. Uchwała Nr 92/XVI/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie najmu lokalu użytkowego w trybie przetargowym
17. Uchwała Nr 93/XVI2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 15 października 2020r.
      w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacyna
18. Uchwała Nr 94/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej
      stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
      na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
      zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
19. Uchwała Nr 95/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
      odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna
20. Uchwała Nr 96/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2021
21. Uchwała Nr 97/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2021 - 2025
22. Uchwała Nr 98/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      Budżet Gminy Pacyna na 2021 rok
23. Uchwała Nr 99/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
      opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
24. Uchwała Nr 100/XVII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.
25. Uchwała Nr 101/XVIII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2020r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021
      załącznik 

26. Uchwała Nr 102/XVIII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2020r
      w spawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna na lata 2021 - 2025
      załącznik
27. Uchwała Nr 103/XVIII/2020
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2020r.
      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna
28. Uchwała Nr 104/XVIII/2020
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 29 grudnia 2020r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020r.

 

  
 

 

 

  

   

  
 
   


  


 

 

 

 

 

 

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-03 09:57:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 14:07:16
  • Liczba odsłon: 3174
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622716]

przewiń do góry