1. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 2. Harmonogram dyżurów na I kwartał 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.
 3. Informacja o zasadach wydobywania pisaku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych.
 4. Grypa ptaków (HPAI) – zasady postępowania.
 5. System BDO – Informacja o zmianach.
 6. nabór zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w zakresie demontażu oraz odbioru wyrobów zdemontowanych do utylizacji. 24 2648307
 7. OBWIESZCZENIE
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.36
  Wydanie decyzji Nr 4/2020, znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.35, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.


  DECYZJA Nr 4/2020
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.35
  z 22 stycznia 2020 r.
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.


  ZAWIADOMIENIE
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.37
  Decyzję Nr 4/2020, znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.35, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.

   
 8. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP - 2020 r.
 9. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
 10. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO W 2020 ROKU.
 11. Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2.
 12. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - spotkania i konsultacje społeczne.
 13. Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o prowadzonych z urzędu postępowaniach w sprawach odszkodowania za nieruchomości.
   
 14. K O M U N I K A T
  W związku z gwałtownym szerzeniem się koronawirusa SARS – CoV- 2  w Polsce zwracam się z uprzejmą prośbą o czasowe ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

  Proszę o ograniczenie swoich wizyt do absolutnego minimum.
  Proszę również, aby płatności były dokonywane jak w najszerszej skali drogą elektroniczną.
  Wszelkie informacje udostępniane są pod numerami telefonów:
  1) Urząd Gminy w Pacynie  -  24 285 80 54
  2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 24 285 80 60
  3) Gminna Biblioteka Publiczna – 24 285 80 56
   Przepraszamy za utrudnienia.

   
 15. K O M U N I K A T
  W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2 oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pacyna zawieszam od 27 marca 2020r. do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.
  Wszelkie niezbędne sprawy można załatwić drogą elektroniczną: adres mail:gmina@pacyna.mazowsze.pl, ePUAP: v074c8hprv, za pośrednictwem operatora pocztowego, telefonicznie:
      1) sekretariat – 24 285 80 54,
      2) oświata, nieruchomości, ewidencja działalności gosp. – 24 285 80 45
      3) referat finansowy – 24 285 80 55
      4) Urząd Stanu Cywilnego – 24 285 80 06
      5) inwestycje, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe – 24 285 80 46
      6) GOPS – 24 285 80 60
  Korespondencję adresowaną do Urzędu Gminy w Pacynie można wrzucać do skrzynki korespondencyjnej dostępnej w wejściu do budynku Urzędu.
  Wpłaty podatków i opłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy:
  78 9042 1084 0680 0143 2000 0010, natomiast wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy mieszkańca.

  Za utrudnienia przepraszam.
                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                   (-)   Krzysztof  Woźniak


   
 16. Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia i e-wnioski
 17. Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
 18. Tarcza antykryzysowa dla rolników - informacja ARiMR
 19. Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia!
 20. Informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.
 21. Wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-Co-V-2.
 22. KOMUNIKAT
  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE.
 23. ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń.
 24. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r.
  na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
  z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
  funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 25. A P E L w sprawie ograniczenia poboru wody
 26. ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020
 27. APEL dot. wodociągu grupowego „Czarnów”
 28. INFORMACJA – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku
 29. ARiMR: Wypłata dopłat do materiału siewnego na finiszu
 30. Pomoc suszowa – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty
 31. Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych
 32. Komunikat ws. aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 33. ZAWIADOMIENIE
  Wojewoda Mazowiecki
  znak: SPN-P.7533.144-148.2020
  dotyczy: potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński praw własności gruntów, zajętych pod część dróg publicznych.
 34. Harmonogram dyżurów na III kwartał 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie.
 35. Harmonogram dyżurów na III kwartał 2020 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.
 36. DECYZJA NR 367/P/2020
  nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia >999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „I.uszyn - Długie - granica województwa - (Zlaków Borowy), (nowy numer drogi: 1444W), oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 21 o powierzchni 1,93 ha, z obrębu 0023 PGR Luszyn, jednostka ewidencyjna Pacyna
 37. DECYZJA NR 368/P/2020
  nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy), (nowy numer drogi: 1444W), oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 27/1 o powierzchni 0,33 ha, z obrębu 0023 PGR Luszyn, jednostka ewidencyjna Pacyna.
 38. DECYZJA NR 369/P/2020
  nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy ), (nowy numer drogi: 1444W), oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 31 o powierzchni 0,53 ha, z obrębu 0023 PGR Luszyn, jednostka ewidencyjna Pacyna.
 39. DECYZJA NR 370/P/2020
  nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy), (nowy numer drogi: 1444W), oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 225/2 o powierzchni 2,55 ha, z obrębu 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna.
 40. DECYZJA NR 371/P/2020
  nabycie przez Powiat Gostyniński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa - (Złaków Borowy), (nowy numer drogi:1444W), oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 148 o powierzchni 0,32 ha, z obrębu 0007 Model, jednostka ewidencyjna Pacyna.
 41. Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.
 42. INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINA PACYNA.
 43. Harmonogram dyżurów w PNPP – IV kwartał 2020 r.
 44. Międzynarodowy Dzień Mediacji
 45. PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 10-LETNIĄ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH.
 46. Zawiadomienie
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatową Suserz. - Rybie - Nowy Kamień ( obecnie nr 1457W ) położonego w obrębie nr 0018 Rybie, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 77 o pnw. 1,1133 ha.
 47. Zawiadomienie
  o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatowy Suserz - Rybie - Nowy Kamień ( obecnie nr 1457W ) położonego w obrębie nr 0018 Rybie, jednostka ewidencyjna  Pacyna, oznaczonego na mapie z projektem podziału, sporządzonej w skali 1:5000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Gostyninie pod numerem P.l404.2020.1253 z dnia 13.10.2020, jako działka nr 78/1 o pow. 2,45 ha.
 48. POSTANOWIENIE NR 332/2020
  KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU II
  z dnia 20 listopada 2020 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pacyna
 49. Nabór zgłoszeń – utylizacja wyrobów azbestowych.
 50. KOMUNIKATY PTASIA GRYPA - zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 51. Zarządzenie Nr 0050.45.2020
 52. Ognisko grypy ptaków w miejscowości Sieraków
 53. Program usuwania wyrobów azbestowych
 54. Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
 55. Ognisko grypy ptaków.
 56. DECYZJA NR 592/P/2020
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatową relacji „Suserz - Rybie - Nowy Kamień” nr 31388
  ( obecnie nr 1457W ), położonego w obrębie Rybie, jednostka ewidencyjna Pacyna,oznaczonego na mapie do celów prawnych w skali 1:5000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Gostyninie pod numerem ewidencyjnym P. 1404.2020.1253 w dniu 13,10.2020r. jako działka nr 77 o pow. 1,1133 ha.
 57. DECYZJA NR 593/P/2020
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  w sprawie nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, i dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatową relacji „Suserz - Rybie - Nowy Kamień” nr 31388 ( obecnie nr 1457W ), położonego w obrębie Rybie, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego na mapie z projektem podziału nieruchomości, sporządzonej w skali 1:5000 z dnia 01 października 2020r., przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Starostwie Powiatowym w Gostyninie pod numerem ewidencyjnym P. 1404.2020.1253 w dniu 13.10.2020r. jako działka nr 78/1 o pow. 2,4500 ha.

 58. Zarządzenie Nr 0050.49.2020
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 22 grudnia 2020r.        
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym

  (Zarządzenie Nr 0050.49.2020 - wersja MS WORD)

 59. O B W I E S Z C Z E N I E
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku
  Nr KO-914/4102/61/20
  dotyczy: rozpoznanie odwołania od decyzji nr 22/2020 Wójta Gminy Pacyna znak IOŚZP/6733.22.2018.2019/2020 z dnia 9 września 2020r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą) przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Janówek, gmina Pacyna

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-03 22:43:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-07 09:05:03
 • Liczba odsłon: 3743
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584314]

przewiń do góry