1.  Zarządzenie nr 0050.1.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 02 stycznia 2014r.
       w sprawie wprowadzenia zasad przechowywania i archiwizacji
       dokumentacji projektu pn. "Przedszkole Przyszłości"
       nr POKL.09.01.01-14-040/13-00
   2. Zarządzenie nr 0050 .2.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 24 stycznia 2014 roku
       w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

   3. Zarządzenie nr 0050.3.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 28 lutego 2014 roku
       zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013roku
       - załącznik nr 1
       - załącznik nr 2
       - załącznik nr 3
       - załącznik nr 4
       - uzasadnienie

   4.  Zarządzenie nr 0050.4.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 28 lutego 2014r.
        w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości dodatkowych
        kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej
        na wniosek w Urzędzie Gminy w Pacynie

   5.  Zarządzenie nr 0050.5.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 07 marca 2014r,
        w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Pacynie

   6. Zarządzenie Nr 0050.6.2014
       Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 11 marca 2014r.
        w sprawie ustanowienia regulaminu naboru na wolne
        stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
        obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pacynie
 
   7. Zarządzenie Nr 0050.7.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 27 marca 2014r.
       w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania
       z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013
       - część opisowa
       - zał nr 1 do części opisowej
       - zał nr 2 do części opisowej
       - załącznik nr 1
       - załącznik nr 2
       - załącznik nr 3
       - załącznik nr 4
       - załącznik nr 5
       - załącznik nr 6
       - załącznik nr 7
       - załącznik nr 8
       - załącznik nr 9
       - załącznik nr 10
       - załącznik nr 11
       - część opisowa o stanie mienia gminy
       - informacja o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów
       - informacja o stanie mienia Gminy Pacyna za 2013r.
       - sprawozdanie GBP z działalności za 2013r.

  8. Zarządzenie Nr 0050.8.2014
      Wójta Gminy Pacyna
      z dnia 31 marca 2014 roku
      w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

  9.  Zarządzenie Nr 0050.9.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 04 kwietnia 2014r.
       w sprawie powołania komisji przetargowej

  10. Zarządzenie Nr 0050.10.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 23 kwietnia 2014r.
       zmieniające Uchwałę Nr XXXV/187?2014 Rady Gminy Pacyna  z dnia 31.03.2014r.
       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy pacyna na lata 2014 - 2020
       - załącznik 1

  11. Zarządzenie nr 0050.11.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 24 kwietnia 2014r.
        w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
        urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

  12. Zarządzenie Nr 0050.12.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 29 kwietnia 2014r.
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
        -  uzasadnienie do zmian
        -  załącznik nr 1
        -  załącznik nr 2
        -   załącznik nr 3
        -  załącznik nr 4

  13. Zarządzenie Nr 0050.13.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 30 kwietnia 2014r.
        w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014r.

  14. Zarządzenie nr 0050.14.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 05 maja 2014r.
        w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

  15. Zarządzenie Nr 0050.15.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia  06 maja 2014r.
        w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 16. Zarządzenie Nr 0050.16.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 07 maja 2014r.
       w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

  17.  Zarządzenie Nr 0050.17.2014
       Wójta Gminy Pacyna
       z dnia 26 maja 2014r.
       w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości
       niezabudowanych, położonych w m. Model, gm. Pacyna oraz ustalenia składu komisji przetargowej
       załącznik nr 1
       załącznik nr 2

  18. Zarządzenie Nr 0050.18.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 27 maja 2014r.
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179?2013 z dnia 30.12.2013r.
        - uzasadnienie do zmian
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4

  19. Zarządzenie Nr 0050.19.2014
         Wójta Gminy Pacyna
         z dnia 28 maja 2014r.
         w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

  20. Zarządzenie Nr 0050.20.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 12 czerwca 2014r.
        w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości dodatkowych
        kosztów związanych z udostępnianiem informacji publicznej
        na wniosek w Urzędzie Gminy w Pacynie
                
  21. Zarządzenie Nr 0050.21.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 18 czerwca 2014 roku
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
        - uzasadnienie do zmian
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4
        - załącznik 5
    
  22. Zarządzenie Nr 0050.22.2014
         Wójta Gminy Pacyna
         z dnia 27 czerwca 2014r.
         w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

  23. Zarządzenie Nr 0050.23.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 30 czerwca 2014 roku
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
        - uzasadnienie do zmian
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4

  24. Zarządzenie Nr 0050.24.2014
        Wójta Gminy Pacyna
         z dnia 30 czerwca 2014r.
         w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
         ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna
         - załącznik

  25. Zarządzenie Nr 0050.25.2014 Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 30.06.2014r.

        w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii
        Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pacyna
 
  26. Zarządzenie Nr 0050.26.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 24 lipca 2014r.
        w sprawie wyrażenia opinii dot. sprawozdania z działalności
        Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2013 rok

  27. Zarządzenie Nr 0050.27.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 31 lipca 2014 roku
        w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

  28. Zarządzenie Nr 0050.28.2014
        Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 22 sierpnia 2014r.
        w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
        Gminy Pacyna za I półrocze 2014 roku
        - informacja o przebiegu wykonania budżetu
          Gminy Pacyna za I półrocze 2014 roku

        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4
        - załącznik 5
        - załącznik 6
        - załącznik 7
        - załącznik 8
        - załącznik 9
        - załącznik 10
        - załącznik 11
        - informacja  do załącznika nr 4 sprawozdania opisowego
        - informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
          w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226
          ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014r

        - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
          publicznej w Pacynie za I półrocze 2014 r.


  29. Zarządzenie Nr 0050.29.2014
        Wójta Gminy Pacyna  z dnia 27 sierpnia 2014r.

        w sprawie zmian Zarządzenia nr 42/2004 Wójta Gminy Pacyna
        z dnia 31.12.2004r. w sprawie procedury kontroli finansowej  zasad (polityki) rachunkowości,
        instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, instrukcji
        inwentaryzacyjnej

  30.  Zarządzenie Nr 0050.30.2014
         Wójta Gminy Pacyna Pacyna z dnia 29 sierpnia 2014r.
         w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014r.

  31. Zarządzenie Nr 0050.31.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 01 września 2014r.

         w sprawie powołania Asystenta koordynatora projektu (obsługa
         administracyjno - biurowa ) do realizacji projektu systemowego pod nazwą
         "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
         rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"
      

  32. Zarządzenie nr 0050.32.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 25 września 2014r.
        w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
        urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

  33. Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 06 października 2014r.
        w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta


  34. Zarządzenie Nr 0050.34.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 9 października 2014r.

        zmieniające Uchwałę Nr XXXVII/204/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.09.2014r.
        w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014-2025
        - objaśnienie do zarządzenia
        - załącznik 1

  35. Zarządzenie Nr 0050.35.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 października 2014r.

        do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych
        komisji wyborczych

  36. Zarządzenie Nr 0050.36.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 21 października 2014r.
        w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

  37.  Zarządzenie Nr 0050.37.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 października 2014r.
         zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
         - załącznik 1
         - załącznik 2
         - załącznik 3
         - załącznik 4
         - uzasadnienie do zmian

  38.  Zarządzenie Nr 0050.38.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 30 października 2014r.
         w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014rok

  39.  Zarządzenie Nr 0050.39.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 listopada 2014r.
         w sprawie projektów: wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025,
         uchwały budżetowej na 2015 rok
         - projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pacyna na rok 2015
         - projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
           Gminy Pacyna na lata 2015 - 2025


  40.  Zarządzenie Nr 0050.40.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 listopada 2014r
         w sprawie powołania komisji do otwarcia kopert z ofertami na wykonanie
         usługi pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie
         zimowym 2014/2015

  41.  Zarządzenie Nr 0050.41.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 19 listopada 2014r.
         w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości dodatkowych kosztów
         związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Gminy w Pacynie

  42.  Zarządzenie Nr 0050.42.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 listopada 2014r.
         w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 r.

  43.   Zarządzenie Nr 0050.43.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2014r.
         zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/171/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
         - załącznik 1
         - załącznik 2
         - załącznik 3
         - załącznik 4
         - uzasadnienie do zmian

  44.  Zarządzenie Nr 0050.44.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 08 grudnia 2014r.
         zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania czynności sprawdzających

  45.  Zarządzenie Nr 0050.45.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 12 grudnia 2014 roku
         zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.
         - załącznik 1
         - załącznik 2
         - załącznik 3
         - załącznik 4
         - uzasadnienie do zmian

  46.  Zarządzenie Nr 0050.46.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 grudnia 2014 roku
         w sprawie zmian Zarządzenia nr 42/2004 Wójta Gminy Pacyna z 31.12.2004r. w sprawie
         procedury kontroli finansowej, zasad (polityki ) rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli
         dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacyjnej

  47.  Zarządzenie Nr 0050.47.2014
         Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 grudnia 2014r.
         w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok
 
  48. Zarządzenie Nr 0050.48.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 grudnia 2014r.

        w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pacyna zamówień,
        których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro
       
  49. Zarządzenie Nr 0050.48a.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2014 roku
        zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 rok
        - załącznik 1
        - załącznik 2
        - załącznik 3
        - załącznik 4
        - uzasadnienie do zmian
    
  50. Zarządzenie Nr 0050.49.2014
        Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2014r.
        w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2014 rok

 51. Zarządzenie Nr 0050.50.2014
       Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2014r.
       w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pacyna
       i gminnych jednostkach organizacyjnych
 

       

     
      
  
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dutkowska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-25 12:11:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-12 13:24:47
  • Liczba odsłon: 3224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612037]

przewiń do góry