1. Uchwała nr XXVI/136/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 6 lutego 2013r.
    w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

2. Uchwała nr XXVII/137/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 28 marca 2013r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019
    załącznik

3. Uchwała nr XXVII/138/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 28 marca 2013r.
    zmieniająca uchwałę budżetową XXV/134/2012
    z dnia 28.12.2012r.

4. Uchwała nr XXVII/139/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 28 marca 2013r.
    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014r.

5. Uchwała nr XXVIII/140/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 19 kwietnia 2013r.
    w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Luszyn na lata 2013 - 2020
    załacznik

6. Uchwała nr XXIX/141/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 26 czerwca 2013r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019
    objaśnienie do zmian wprowadzonych w załącznik nr 1 i 2 WPF na lata 2013-2019
    załącznik 1
    załącznik 2

7. Uchwała nr XXIX/ 142/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 26 czerwca 2013r.
    zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012
    z dnia 28.12.2012r.
    załącznik 1
    załącznik 2
    załącznik 3
    załącznik 4
    załącznik 5
    załącznik 6
   
8. Uchwała nr XXIX /143/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 26 czerwca 2013r.
    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

9. Uchwała nr XXIX/144/2013
    Rady Gminy Pacyna
    z dnia 26 czerwca 2013r.
    w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

10. Uchwała nr XXIX /145/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 26 czerwca 2013r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności
      Gminnej Biblioteki  Publicznej w Pacynie za 2012 rok

11. Uchwała nr XXIX/146/2013
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 26 czerwca 2013r.
     w sprawie przystąpienia Gminy Pacyna do realizacji projektu pt. " Ruszamy po sukces "
     w ramach działania 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
     edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty"

12. Uchwała nr XXIX/147/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 26 czerwca 2013r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
    
13. Uchwała nr XXIX/148/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 26 czerwca 2013r.
      w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pacyna
      oraz warunków i zasad korzystania z nich ( wraz z załącznikami )
    
14. Uchwała nr XXIX/149/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 26 czerwca 2013r.
      zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie

15. Uchwała nr XXIX/150/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 26 czerwca 2013r.
      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
      w Gminie Pacyna na lata 2013 - 2015

16. Uchwała nr XXX/151/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 18 września 2013 roku
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019
      - objaśnienie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2 WPF na lata 2013-2019
      - załącznik 1
      - załącznik 2

17. Uchwała nr XXX/152/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 18 września 2013 roku
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - załącznik 5
      - załącznik 6

18. Uchwała nr XXX/153/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 18 września 2013 roku
      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

19. Uchwała nr XXX/154/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 18 września 2013r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

20. Uchwała nr XXX/155/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 18 września 2013r.
      w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

21. Uchwała nr XXXI/156/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 września 2013 roku
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019
      - objaśnienie do zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 WPF na lata 2013-2019
      - załącznik nr 1
      - załącznik nr 2

22. Uchwała nr XXXI/157/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 września 2013 roku
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
      - załącznik nr 1
      - załącznik nr 2
      - załącznik nr 3
      - załącznik nr 4
      - załącznik nr 5
      - załącznik nr 6
      - załącznik nr 7

23. Uchwała nr XXXII/158/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
      transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie
      Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
      
24.  Uchwała nr XXXII/159/2013
       Rady Gminy Pacyna
       z dnia 28 listopada 2013r.
       w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Pacyna

25. Uchwała nr XXXII/160/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

26. Uchwała nr XXXII/161/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
      obliczenia podatku rolnego na rok 2014

27. Uchwała nr XXXII/162/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie
      nieczystości płynnych na 2014r.

28. Uchwała nr XXXII/163/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2014r.

29 . Uchwała nr XXXII/164/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie opłaty targowej

30. Uchwała nr XXXII/165/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
      obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

31. Uchwała nr XXXII/166/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019
       - uzasadnienie
       - załącznik 1
       - załącznik 2

32. Uchwała nr XXXII/167/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r
      - załącznik 1
      - załącznik 2
      - załącznik 3
      - załącznik 4
      - załącznik 5
      - załącznik 6

33. Uchwała nr XXXII/168/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
      i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacyna.

34. Uchwała nr XXXII/169/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 28 listopada 2013r.
      w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Pacyna projektu konkursowego
      pn. "Przedszkole Przyszłości" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
      w ramach Programu (.....)

35 .Uchwała nr XXXIII/170/2013
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 20 grudnia 2013r.
     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
     na rok 2014 obowiązujących na terenie gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

36. Uchwała nr XXXIII/171/2013
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 20 grudnia 2013r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019
     - objaśnienia do uchwały,
     - załącznik 1
     - załącznik 2

37. Uchwała nr XXXIII/172/2013
     Rady Gminy Pacyna
     z dnia 20 grudnia 2013r.
     zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
      - załącznik 1
     - załącznik 2
     - załącznik 3
     - załącznik 4

38. Uchwała nr XXXIII/173/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 20 grudnia 2013r.
      zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu działania oraz składu osobowego
      komisji opieki społecznej, kultury i oświaty

39. Uchwała nr XXXIII/174/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 20 grudnia 2013r.
      zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu działania oraz składu osobowego
      komisji gospodarki, mienia gminy, porządku i bezpieczeństwa publicznego

40. Uchwała nr XXXIII/175/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 20 grudnia 2013r.
      w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyninie

41. Uchwała nr XXXIV/176/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 grudnia 2013r.
      zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XXV/134/2012 z dnia 28.12.2012r.
      - załącznik nr 1
      - załącznik nr 2
      - załącznik nr 3
      - załącznik nr 4

42. Uchwała nr XXXIV/177/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 grudnia 2013r.
      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

43. Uchwała nr XXXIV/178/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 grudnia 2013r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014 - 2020

44. Uchwała nr XXXIV/179/2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 grudnia 2013r.
      Uchwała Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2014

45. Uchwała nr XXXIV/ 180 /2013
      Rady Gminy Pacyna
      z dnia 30 grudnia 2013r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
       problemów alkoholowych na rok 2014
        - informacja z wykonania zadań wynikających z realizacji Programu działań
         służących profilaktyce i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2013   
    

   

   

  
     
     
    
    
    
   Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-04 18:45:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-27 10:33:12
  • Liczba odsłon: 3229
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2531158]

przewiń do góry