1. Harmonogram na I kwartał  2024 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.
 2. Harmonogram I kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie.
 3. Zarządzenie Nr 0050.2.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 10 stycznia 2024r.        
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
 4. WOJEWODA MAZOWIECKI
  DECYZJA NR 30/P/2024
  SPN-P.7533.128.2023.EF
  dotyczy:stwienia nabycie przez. Województwo Mazowieckie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - część drogi w ojewódzkiej nr 583 relacji „Bedlno - Żychlin - Sanniki”, położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 151/2 o pow. 0*3906 ha.

 5. WOJEWODA MAZOWIECKI
  DECYZJA NR 31/F/2024
  SPN-P.7533.128.2023.EF
  dotyczy: stwierdzenie nabycie przez Województwo Mazowieckie z mocy prawa, z dniem I stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - część drogi wojewódzkiej nr 583 relacji „Bedlno - Żychlin - Sanniki”, położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 151/3 o pow. 0.0800 ha.

 6. Inwentaryzacja budynków - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

 7. Poradnika dla mieszkańców zawierającego najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza

 8. OGŁOSZENIE
  O  WYBORACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW 
  NA  KADENCJĘ  2024 - 2027

  1. Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku dotycząca liczby wybieranych ławników.
  2. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
  3. Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
  4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.
  5. Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614).
  6. Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614).
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
    
 9. Zarządzenie Nr 0050.10.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 lutego 2024r.        
  w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Remki 5 dz. nr 118/8 obręb geodezyjny 0015 Remki wraz z udziałem w gruncie
 10. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacyna (obręb geodezyjny Model)
 11. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skrzeszewy.
 12. WOJEWODA MAZOWIECKI
  DECYZJA NR 63/P/2024
  SPN-P.7533.87.2023.EF
  dotyczy: stwierdzenie nabycia przez Powiat Gostyniński z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod część dróg publicznych - dróg powiatowych nr 31401 „Pacyna - Luszyn” oraz 31402 „Luszyn - Długie - granica województwa” , obecny nowy numer drogi 1444W), położonego w obrębie 0008 Pacyna, jednostka ewidencyjna Pacyna oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 225/1 o powierzchni 0,0495 ha.

   
 13. Zarządzenie Nr 0050.13.2024
  Wójta Gminy Pacyna
  z dnia 5 lutego  2024r.        
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w użyczenie
  .

 14. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  WA.ZUZ.5.4210.1223.2023.MU
  dotyczy: Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego.

 15. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie przetargowym.

 16. O R G A N I Z A C J A
  gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach samorządowych
  w dniu 7 kwietnia 2024 r.

  Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
  Granice obwodu: Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski, Czarnów.
  Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
  Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
  Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) plus powrót  (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
  Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
  Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)  plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
  Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
  Trasa nr 4: Raków-Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) plus powrót (dwa kursy, jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

 17. Harmonogram na II kwartał  2024 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.
 18. Harmonogram II kwartał 2023 r. w PNPP w Gostyninie.
 19. Komunikat
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
 20. Postanowienie Nr 547/2024
  Komisarza Wyborczego w Płocku II
  z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gmina Pacyna.
 21. Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pacyna na okres 3 lat zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.147.2023/8.
 22. APEL
  WÓJTA  GMINY  PACYNA
  z  dnia  14 maja  2024 r.
  w sprawie ograniczenia  poboru wody na terenie gminy Pacyna
  W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody – bardzo  proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 14 maja 2024 r. do odwołania do innych celów niż socjalno - bytowych.
  Ograniczenie w szczególności powinno dotyczyć podlewania plantacji warzyw, ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania posesji, stosowania deszczowni, uzupełniania wody w stawach i basenach oraz innego wykorzystania nie związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 23. DECYZJA Nr 8/2024
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  dotyczy: przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej.


  ANALIZA WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ORAZ ANALIZY STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU, NA KTÓRYM PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ INWESTYCJI.

 24. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  Informacja
  dotyczy:wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

 25. O R G A N I Z A C J A
  gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach wyborów  do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r.

  Obwód głosowania nr 1 (trasa nr 1), siedziba: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.
  Granice obwodu: Czarnów, Kamionka, Kąty, Model, Pacyna, Przylaski.
  Trasa nr 1: Model-Lenkowiec-Kamionka-Sejkowice-Przylaski-Kąty-Czarnów-Sejkowice-Pacyna (lokal wyborczy Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 2 (trasa nr 2), siedziba: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5.
  Granice obwodu: Janówek, Łuszczanów Drugi, Łuszczanówek, Radycza, Robertów, Rezlerka, Rybie, Sejkowice, Słomków.
  Trasa nr 2: Janówek-Radycza-Rybie-Robertów-Łuszczanów Drugi-Łuszczanówek-Sejkowice-Słomków-Pacyna (lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa w Pacynie, ul. Kopycińskiego 5) + powrót - dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 3 (trasa nr 3 ), siedziba:  Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16.
  Granice obwodu: Anatolin, Czesławów, Luszyn, Podczachy, Romanów, Remki, Wola Pacyńska.
  Trasa nr 3: Wola Pacyńska-Czesławów-Anatolin-Podczachy-Remki wieś-Romanów-Podczachy (pod lasem)-Podczachy (lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Podczachach, Podczachy 16)   + powrót - dwa kursy (w godzinach porannych i popołudniowych).

  Obwód głosowania nr 4 (trasa nr 4), siedziba: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21.
  Granice obwodu: Podatkówek, Rakowiec, Raków, Skrzeszewy.
  Trasa nr 4: Raków—Rakowiec-Podatkówek-Skrzeszewy (lokal wyborczy: Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) + powrót – dwa kursy (jeden w godzinach porannych i jeden w godzinach popołudniowych).

 26. OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Pacyna
  OZ.6220.1.2024
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, droga gminna nr 140322 W, działka nr ewidencyjny 74, obręb 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.


  DECYZJA nr 3/2024
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dotyczy: „Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Luszyn”, droga gminna nr 140322 W, działka nr ewidencyjny 74, obręb 0004 Luszyn, jednostka ewidencyjna 1404032 Pacyna, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-02 11:31:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-28 15:15:24
 • Liczba odsłon: 1611
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612146]

przewiń do góry