Data wysłania: 8-12-2009r.

ZP – 341/05/09

                                                       WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy : prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN

 

W związku ze złożonym w dniu 8.12.2009 r. pismem dotyczącym uwag do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na:  udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w  kwocie 636.904,00 zł. oraz działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163, z późn. zm) przekazuję treść zapytania oraz dokonuję modyfikacji S.I.W.Z.

Pytania

  1. W SIWZ w nazwie usługi nie określono celu kredytowania. Wymaga tego prawo bankowe.
  2. W SIWZ i istotnych warunkach umowy nie zostało określone z jakiej daty należy przyjąć stawkę WIBOR przy uruchamianiu kredytu, oraz kiedy należy dokonywać zmiany stawki w okresie kredytowania. Sugerujemy stawkę WIBOR z dnia uruchomienia i zmianę w dacie.
  3. W punkcie III ppkt 2 nie określono dnia spłaty odsetek. Także  w „Istotnych postanowieniach umowy” nie sprecyzowano tej daty, jedynie mówi się o spłacie odsetek w okresach miesięcznych. Sugerujemy spłatę odsetek w ostatnim dniu miesiąca.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia w/w wniosek i dokonuje modyfikacji SIWZ w rozdziale III - Przedmiot zamówienia, poprzez uzupełnienie zapisów (dopisanie):

 

w pkt 1.

Celem kredytowania jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł i spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w  kwocie 636.904,00 zł.

 

w pkt  2.

Spłaty odsetek w okresie kredytowania następować będą w ostatnim dniu miesiąca.

 

Zmiana powyższa zostaje uwzględniona również w Istotnych Postanowieniach Umowy, będących załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 

w pkt 3.

Przy uruchomieniu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR z dnia 28 grudnia 2009 r., tj.  dnia udostępnienia przez Bank środków do dyspozycji. Zmian stawki WIBOR, przez cały okres kredytowania należy dokonywać w dniu 28 każdego miesiąca.

 

Jednocześnie na podstawie art. 38  ust. 6 ustawy – Pzp, Zamawiający – Gmina Pacyna przedłuża termin składania i otwarcia ofert, wyznacza go na dzień 15 grudnia 2009r.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Pacyna

                                                                                           Krzysztof Woźniak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-08 16:43:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-08 16:43:46
  • Liczba odsłon: 2151
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2575155]

przewiń do góry