1. Uchwała nr 27/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    zmieniająca Uchwałę nr 19/III/2018 z dnia 28.12.2018r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2015
    - objaśnienie
     - załącznik
    Wykaz imiennego głosowania

2. Uchwała nr 28/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.
     Wykaz imiennego głosowania

3. Uchwała nr 29/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
    Wykaz imiennego głosowania

4. Uchwała Nr 30/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
    Gminy Pacyna na lata 2019 - 2024"
     Wykaz imiennego głosowania

5. Uchwała nr 31/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej
    przez Gminę Pacyna, od 1 września 2019r.
    Wykaz imiennego głosowania

6. Uchwała nr 32/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
    za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
    Wykaz imiennego głosowania

7. Uchwała nr 33/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2019 roku"
    Wykaz imiennego głosowania

8. Uchwała nr 34/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pacyna
     Wykaz imiennego głosowania

9. Uchwała nr 35/IV/2019
    Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r.
    w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
    oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
     Wykaz imiennego głosowania

10. Uchwała Nr 36/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna za 2019r.
      Wykaz imiennego głosowania

11. Uchwała Nr 37/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie wotum zaufania
      Wykaz imiennego głosowania

12. Uchwała Nr 38/V/2019
       Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
      Wykaz imiennego głosowania

13. Uchwała nr 39/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania
      budżetu Gminy Pacyna za 2018r.
       Wykaz imiennego głosowania

14. Uchwała nr 40/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności
      Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2018r.
      Wykaz imiennego głosowania

15. Uchwała Nr 41/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
      nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
      na lata 2019 - 2023
      Wykaz imiennego głosowania

16. Uchwała Nr 42/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
      rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu
      "Posiłek w szkole i w domu " na lata  2019 - 2023
      Wykaz imiennego głosowania

17. Uchwała Nr 43/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r
      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania
      na lata 2019 - 2023
       Wykaz imiennego głosowania

18. Uchwała nr 44/V/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 czerwca 2019r.
      w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacyna
      Wykaz imiennego głosowania

19. Uchwała Nr 45/VI/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 11 lipca 2019r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.
      Wykaz imiennego głosowania

20. Uchwała Nr 46/VII/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 lipca 2019r.
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025
      - załącznik
      - objaśnienie
       Wykaz imiennego głosowania

21. Uchwała nr 47/VII/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 lipca 2019r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.
      Wykaz imiennego głosowania

22. Uchwała nr 48/VII/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 lipca 2019r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego
      Wykaz imiennego głosowania

23. Uchwała nr 49/VII/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 lipca 2019r.
      w sprawie odstąpienia przez Gminę Pacyna od prowadzenia przez Związek Gmin Regionu
      Płockiego zadań gminy związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi
       Wykaz imiennego głosowania

24. Uchwała nr 50/VII/2019
      Rady Gminy Pacyna  z dnia 23 lipca 2019r.
      w sprawie odwołania skarbnika gminy
      Wykaz imiennego głosowania

25 . Uchwała nr 51/VIII/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2019r.
      w sprawie powołania skarbnika gminy
      Wykaz imiennego głosowania

26. Uchwała nr 52/VIII/2019
      Rady Gminy Pacyna z dnia 27 sierpnia 2019r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.
       Wykaz imiennego głosowania

27. Uchwała nr 53/VIII/2019
      w sprawie rozpatrzenia protestu (skargi)

28. Uchwała nr 54/VIII/2019
      zmieniająca uchwałę nr 30/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019r. w sprawie
      uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna
      na lata 1019 - 20124"

29 . Uchwała nr 55/VIII/2019
      zmieniająca uchwałę nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie
      wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych

30. Uchwała nr 56/VIII/2019
      w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

      w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019r.

      w sprawie rozpatrzenia petycji

      w sprawie projektu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
      za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
      terenie Gminy Pacyna

      w sprawie przyjęcia projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

      w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

      w sprawie projektu szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
      za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
      w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
      i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
      terenie Gminy Pacyna

      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
      odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacyna

      w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji
      o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
      nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej
      na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania
      deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019 r.

      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia
       podatku rolnego na rok 2020

       zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi
       opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

      w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
      i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
      nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna
      oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
      nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
      bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

      w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
      w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
      odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna

      zmieniająca uchwałę nr 64/XI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia
      wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
      właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za
      gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli  nieruchomości, na której
      znajduje się domek letniskowy, lub  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -
      wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
      środków komunikacji elektronicznej

       w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacyna, w roku szkolnym 2019/2020

      w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu na czas oznaczony, w trybie bezprzetargowym,
      firmie Dr Medyk sp. z o.o.

      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019 rok


      Budżet Gminy Pacyna na 2020 rok

      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
      alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2020
  


 


   


   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-18 14:29:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-10 12:24:34
  • Liczba odsłon: 3982
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622710]

przewiń do góry