1. Uchwała nr 149/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

2. Uchwała Nr 150/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

3. Uchwała Nr 151/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
    na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
    na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu
    składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

4. Uchwała Nr 152/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022 r.
    w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

5. Uchwała Nr 153/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna  z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie ustalenia diet dla radnych

6. Uchwała Nr 154/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

7. Uchwała Nr 155/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023

8. Uchwała Nr 156/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
    na terenie gminy Pacyna w 2022 roku"

9.  Uchwała Nr 157/XXX/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych
     o charakterze użyteczności publicznej

10. Uchwala Nr 158/XXX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
      zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
      finansowo - księgowej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Pacyna

11. Uchwała Nr 159/XXXI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

12. Uchwała Nr 160/XXXII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

13. Uchwała Nr 161/XXXII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2022r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022 - 2025
      załącznik

14. Uchwala nr 162/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

15. Uchwała Nr 163/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

16. Uchwała Nr 164/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

17. Uchwała Nr 165/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

18. Uchwała Nr 166/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

19. Uchwała Nr 167/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

20. Uchwała Nr 168/XXXIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

21. Uchwała Nr 169/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie udzielenia wotum zaufania

22. Uchwała Nr 170/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.

23. Uchwała Nr 171/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

24. Uchwała Nr 172/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2021r.

25. Uchwała Nr 173/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

26. Uchwała Nr 174/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych,
      akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

27. Uchwała Nr 175/XXXVI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

28. Uchwała Nr 176/XXXVI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany nazwy ulicy

29. Uchwala Nr 177/XXXVII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

30. Uchwała Nr 178/XXXVII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2022r.
      w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
      lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

31. Uchwała Nr 179/XXXVII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2022r.
      w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacyna, w roku szkolnym 2022/2023

32. Uchwała Nr 180/XXXVIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 września 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

33. Uchwała Nr 181/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022r.
      zmieniająca Uchwałę nr 141/XXVII/2021 z dnia 17.09.2021r.
      w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

34 .Uchwała Nr 182/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

35. Uchwała nr 183/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022 r.
      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

36. Uchwała Nr 184/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022r.
      zmieniająca uchwałę nr VI/43/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
      obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacyna

37. Uchwała Nr 185/XL/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 października 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

38. Uchwala nr 186/XL/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 10 października 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

39. Uchwała Nr 187/XLI/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 28 października 2022r.
     zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXVII/2021 z dnia 17.12.2021r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027

40. Uchwała nr 188/XLI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 października 2022r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

41. Uchwała nr 189/XLII/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2022r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027

42. Uchwała nr 190/XLII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

43. Uchwała nr 191/XLII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2022r.
      w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pacyna na rok 2023

44. Uchwała Nr 192/XLII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2022r.
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pacyna

45. Uchwała Nr 193/XLII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2022r.
      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku

46. Uchwała Nr 194/XLII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 18 listopada 2022r.
      w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu określenia zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania
      do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego,
      szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej

47. Uchwała Nr 195/XLIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

48. Uchwała nr 196/XLIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

49. Uchwała Nr 197/XLIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna

50. Uchwała Nr 198/XLIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
     w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych
     od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna

51. Uchwała Nr 199/XLIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej
      stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej
      na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
     zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

52. Uchwała Nr 200/XLIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
      lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Pacyna.

53.  Uchwała Nr 201/XLIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 grudnia 2022r.
      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna na lata 2023 - 2026
      załącznik do uchwały,
      załącznik nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacyna na lata 2023 - 2026

54. Uchwała Nr 202/XLV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

55. Uchwała Nr 203/XLV/2022
      Rady Gminy Pacyna z 29 grudnia 2022r.
      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2023 - 2027

56. Uchwała Nr 204/XLV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2022r.
      w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Pacyna na 2023 r.

      Uchwała Nr 204/XLV/2022 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Pacyna na 2023 r. - po publikacji.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-16 09:13:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-27 14:46:56
  • Liczba odsłon: 2137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2480733]

przewiń do góry