1. Uchwała nr 149/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

2. Uchwała Nr 150/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

3. Uchwała Nr 151/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
    na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
    na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i trybu
    składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

4. Uchwała Nr 152/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 9 lutego 2022 r.
    w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

5. Uchwała Nr 153/XXIX/2022
    Rady Gminy Pacyna  z dnia 9 lutego 2022r.
    w sprawie ustalenia diet dla radnych

6. Uchwała Nr 154/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

7. Uchwała Nr 155/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023

8. Uchwała Nr 156/XXX/2022
    Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
    w sprawie przyjęcia dokumentu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
    na terenie gminy Pacyna w 2022 roku"

9.  Uchwała Nr 157/XXX/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych
     o charakterze użyteczności publicznej

10. Uchwala Nr 158/XXX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 21 marca 2022r.
      zmieniająca uchwałę Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
      finansowo - księgowej dla samorządowych jednostek budżetowych Gminy Pacyna

11. Uchwała Nr 159/XXXI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 marca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

12. Uchwała Nr 160/XXXII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

13. Uchwała Nr 161/XXXII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 25 kwietnia 2022r.
      w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022 - 2025
      załącznik

14. Uchwala nr 162/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r
      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

15. Uchwała Nr 163/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

16. Uchwała Nr 164/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

17. Uchwała Nr 165/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

18. Uchwała Nr 166/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

19. Uchwała Nr 167/XXXIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

20. Uchwała Nr 168/XXXIV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 31 maja 2022r.
      w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

21. Uchwała Nr 169/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie udzielenia wotum zaufania

22. Uchwała Nr 170/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.

23. Uchwała Nr 171/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pacyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2021r.

24. Uchwała Nr 172/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za 2021r.

25. Uchwała Nr 173/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

26. Uchwała Nr 174/XXXV/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 14 czerwca 2022r.
      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników uczestniczących w działaniach ratowniczych,
      akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach

27. Uchwała Nr 175/XXXVI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

28. Uchwała Nr 176/XXXVI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 3 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany nazwy ulicy

29. Uchwala Nr 177/XXXVII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

30. Uchwała Nr 178/XXXVII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2022r.
      w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
      lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

31. Uchwała Nr 179/XXXVII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 29 sierpnia 2022r.
      w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pacyna, w roku szkolnym 2022/2023

32. Uchwała Nr 180/XXXVIII/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 9 września 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

33. Uchwała Nr 181/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022r.
      zmieniająca Uchwałę nr 141/XXVII/2021 z dnia 17.09.2021r.
      w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025

34 .Uchwała Nr 182/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022r.
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

35. Uchwała nr 183/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022 r.
      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

36. Uchwała Nr 184/XXXIX/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 23 września 2022r.
      zmieniająca uchwałę nr VI/43/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
      obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacyna

37. Uchwała Nr 185/XL/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 10 października 2022r.
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

38. Uchwala nr 186/XL/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 10 października 2022r.
      w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

39. Uchwała Nr 187/XLI/2022
     Rady Gminy Pacyna z dnia 28 października 2022r.
     zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXVII/2021 z dnia 17.12.2021r.
     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027

40. Uchwała nr 188/XLI/2022
      Rady Gminy Pacyna z dnia 28 października 2022r.
       w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022r.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-16 09:13:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Dutkowska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-15 13:59:49
  • Liczba odsłon: 719
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1930827]

przewiń do góry