1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  o wydaniu decyzji
  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję NR 150/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600, dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”. Inwestorem przedsięwzięcia jest: Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Karabin.

   
 2. OBWIESZCZENIE
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.36
  Wydanie decyzji Nr 4/2020, znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.35, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.


  DECYZJA Nr 4/2020
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.35
  z 22 stycznia 2020 r.
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.


  ZAWIADOMIENIE
  REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  Znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.37
  Decyzję Nr 4/2020, znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.35, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s.

   
 3. OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY PACYNA
  znak: IOŚZP.6733.12.2020
  dotyczy: wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA-0199 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą”, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56 we wsi Anatolin, gm. Pacyna, powiat gostyniński.
 4. OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  znak: WI-I.747.3.14.2020.JK
  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1554) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się,
  że w dniu 19 czerwca 2020 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:

  inwestor:   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
  ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

 5. OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  znak: WI-I.747.3.14.2020.JK

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), niniejszym zawiadamia się, że w dniu 21 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 80/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:

  inwestor:Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

  inwestycja:„budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego  i śląskiego” odcinek nr 1 – województwo mazowieckie.

 6. OBWIESZCZENIE
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia
  o przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy z odwołania Pana AJ i Ochotniczej Straży Pożarnej w Janówku prowadzonej przez Kolegium pod sygnaturą akt KO-914/4102/61/20 w przedmiocie decyzji z dnia 9 września 2020 r. znak: IOŚZ.P.6733.22.2018.2019/2020 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą) przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Janówek, gmina Pacyna, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

 7. O B W I E S Z C Z E N I E
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku
  Nr KO-914/4102/61/20
  dotyczy: rozpoznanie odwołania od decyzji nr 22/2020 Wójta Gminy Pacyna znak IOŚZP/6733.22.2018.2019/2020 z dnia 9 września 2020r. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą) przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości Janówek, gmina Pacyna

   

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-15 15:06:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-07 09:04:31
 • Liczba odsłon: 2553
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2531082]

przewiń do góry