1. Kalendarz odbioru odpadów dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w 2018 roku.
 2. Harmonogramy dyżurów w Punktach Nieodpłatnej
  Pomocy Prawnej w  I kwartale 2018r.,
  Dyżury w Punkcie NPP w godz. 8.00 - 12.00. Porady udzielane przez radców
  prawnych - Fundacja HONESTE VIVERE.

  Dyżury w Punkcie NPP w godz. 12.00 - 16.00. Porady udzielane przez
  radców prawnych i adwokatów
 3. Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w I kwartale 2018 r. (luty)
 4. Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w I kwartale 2018 r. (marzec)
 5. Decyzja nr GK.6821.53.2.2017 w sprawie wniosku o uznanie za wspólnotę gruntową wsi Luszyn gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o powierzchni 1.45 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Luszyn - nowy termin rozpatrzenia  sprawy.
 6. Decyzja nr GK.6821.53.1.2017 w wniosku o uznanie za wspólnotę gruntową wsi Pacyna gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 220/1 o powierzchni 19,67 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna - nowy termin rozpatrzenia sprawy.
 7. Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin
 8. Harmonogram dyżurów II kwartał 2018 r - Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie (8.00-12.00 i 12.00-16.00)


 9. Wójt Gminy w Pacynie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usługowego Pomiary i Instalacje Elektryczne Krzysztof Zduńczyk ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin, w imieniu której działa pełnomocnik Adrian Zduńczyk   z/s   ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach   o nr ew. 16, 319/1 oraz 319/2 położonych w miejscowości Model, obręb geodezyjny Model, gm. Pacyna.     
 10. Wójt Gminy Pacyna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usługowego Pomiary i Instalacje Elektryczne Krzysztof Zduńczyk ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin, w imieniu której działa pełnomocnik Adrian Zduńczyk   z/s   ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na działkach   o nr ew. 116/1, 124/1, 124/2, 132, 136, 140/1, 140/2, 147, 157 położonych w miejscowości Przylaski, obręb geodezyjny Przylaski, gm. Pacyna, na działkach   o nr ew. 18, 30, 51 położonych w miejscowości Sejkowice, obręb geodezyjny Sejkowice, gm. Pacyna.

 11. Wójt Gminy w Pacynie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usługowego Pomiary i Instalacje Elektryczne Krzysztof Zduńczyk ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin, w imieniu której działa pełnomocnik Adrian Zduńczyk   z/s   ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działce   o nr ew. 101 położonych w miejscowości Przylaski, obręb geodezyjny Przylaski, gm. Pacyna.

 12. Wójt Gminy w Pacynie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usługowego Pomiary i Instalacje Elektryczne Krzysztof Zduńczyk ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin, w imieniu której działa pełnomocnik Adrian Zduńczyk   z/s   ul. Narutowicza 72, 99-320 Żychlin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV na działkach   o nr ew. 183 oraz 186 położonych w miejscowości Sejkowice, obręb geodezyjny Sejkowice, gm. Pacyna.

 13. Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r. (kwiecień)

 14. Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w II kwartale 2018 r. (kwiecień, maj)

 15. Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału
  we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewikcyjną nr 179 w obrębie
  Luszyn gm. Pacyna

 16. Ważna informacja – Zmiany w sprzedaży alkoholu !!!

 17. ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
  do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 18. Harmonogram dyżurów III kwartał 2018 r - Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie (8.00-12.00 i 12.00-16.00)
 19. Ogłoszenie dot. suszy w okresie 31.05.2018 r. – 20.06.2018 r.
 20. Ogłoszenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dot. inwestycji na działkach nr ew. 614, obręb 11 Przylaski oraz 50, obręb 7 Model.
 21. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - przyjęcie zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego  ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko.
 22. OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

 23. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Pacyna z dnia 22 sierpnia 2018 r.

  Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349), uchwały Nr XXIV/139/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na okręgi wyborcze, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r., poz. 1561), wyznaczonych  na niedzielę 21 października  2018 r., podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej  siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

 24. Zimowe utrzymanie dróg
 25. Plan polowań zbiorowych 2018-2019 WKŁ 329 CIS  
 26. Susza 21.07.2018 - 20.09.2018 - składanie wniosków przez poszkodowanych
 27. Harmonogram dyżurów w PNPP – IV kwartał 2018 r

  Dyżury w Punkcie NPP w godz. 8.00 - 12.00. Porady udzielane przez radców prawnych - Fundacja HONESTE VIVERE.

  Dyżury w Punkcie NPP w godz. 12.00 - 16.00. Porady udzielane przez radców prawnych i adwokatów

 28. Terminy polowań zbiorowych - Wojskowe Koło Łowieckie nr 120 "Sokół" w Gąbinie
 29. Zmiana- Harmonogram dyżurów w PNPP w IV kwartale 2018 r. 
 30. Koło łowieckie „Hubertus” – plan polowań.
 31. Komunikat Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ścieżki procedowania – włączenie stacji pomiarowych do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej
 32. Ogłoszenie przetargowe – Posterunek Policji w Pacynie

 33. ĆWICZENIA  RENEGADE – SAREX 18/II

 34.   Postanowienie Nr 422/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 8 listopada 2018 r.
  w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Pacyna 

 35. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, gm. Pacyna zaopatrującego w wodę ok. 300 mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Sejkowice, Kąty, Przylaski.

 36. Komunikat NR 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego zasilanego z ujęcia wody Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie, zaopatrującego w wodę ok. 300 osób, mieszkańców 4 miejscowości: Czarnów, Kąty, Sejkowice, Przylaski 
 37. OGŁOSZENIE dla zainteresowanych uprawą maku lub konopi.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 09:46:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-28 09:33:26
 • Liczba odsłon: 5419
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584850]

przewiń do góry