OGŁOSZENIA 2019 R.
 1. Nabór zgłoszeń – wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.

 2. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.
 3. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  
 4. Zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 5. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o postanowieniu nałożenia na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym dot. inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński”.
 6. Obwieszczenie Wody Polskie - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni Nr 2 i Nr 1, uzdatnianie wód podziemnych za pomocą SUW Anatolin i ich dystrybucję na potrzeby wodociągu gminnego oraz na wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń melioracji wodnych - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 14/2 obręb Anatolin, gm. Pacyna, pow. gostyniński.
 7. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie
  Powiatu Gostynińskiego

 8. Zawiadamiam o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat Gostyniński prawa własności nieruchomości, zajętej pod część drogi publicznej - drogę powiatową nr 31396 (nowy numer drogi 1439W) od drogi Skrzeszewy - Kamieniec do drogi nr 573, położonej w obrębie Skrzeszewy, gmina Pacyna, oznaczonej na wyrysie z mapy ewidencyjnej sporządzonym w skali 1 : 5000 w dniu 15 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Gostyninie znak GK.6621.1005.2018 jako działku nr 85 o pow. 1,60 ha. Nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.
 9. ZARZĄDZENIE NR 46
  MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
  z dnia 19 czerwca 2019 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 10. 02.07.2019 r. przerwa w dostawie wody
 11. INFORMACJA WS. ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 12. Ogłoszenie – szkody w uprawach spowodowane przez suszę.
 13. Harmonogram dyżurów w PNPP – III kwartał 2019 r.
 14. Pismo nr GK.6821.53.1.2017 w wniosku o uznanie za wspólnotę gruntową wsi Pacyna gmina Pacyna, działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 220/1 o powierzchni 19,67 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0008 Pacyna - zmiana terminu rozpatrzenia sprawy.
 15. Ogłoszenie
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu.
  dotyczy: wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni głębinowych dla odwierconych otworów studziennych na dz. nr ew. 107/2, obręb 3 - Janówek oraz dz. nr ew. 52, obręb 12 - Radycza

 16. Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku  w związku z włączeniem gminy Pacyna i gminy Sanniki do obszaru ochronnego.
 17. PSZOK PACYNA - LIST WÓJTA GMINY PACYNA
 18. Zimowe utrzymanie dróg.
 19. REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaję do publicznej wiadomości, że:
  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) -
  Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s.
 20. KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW PEŁNIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA ZGRP
  Szanowni Mieszkańcy,
  Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że od września 2019 r. nie będą się odbywały dyżury dla mieszkańców w Urzędach Gmin. 
  Obsługa mieszkańców, w tym odbiór kodów kreskowych, odbywa się
  w Biurze ZGRP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, (godziny pracy Biura: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek - czwartek 8.00-16.00; piątek 8.00-15.00).
  Za utrudnienia przepraszamy.

 21. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia
  o przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy z odwołania Pana AJ i Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Janówku prowadzonej przez Kolegium pod sygnaturą akt KO-616/4102/59/19 w
  przedmiocie decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
  przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GST4420A telefonii komórkowej
  sieci P4 (PLAY) wraz z konieczną infrastrukturą (m.in. wewnętrzną linią zasilającą)
  przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 103/3 w miejscowości
  Janówek, gmina Pacyna, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność
  wezwania Gminy o uzupełnienie materiału dowodowego.
 22. ZAWIADOMIENIE
  Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
 23. ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600, dl. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński.

 24. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie na IV kwartał 2019 roku
 25. Harmonogram dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie na IV kwartał 2019 roku
 26. Wojskowe Koło Łowieckie nr 120 SOKÓŁ w Gąbinie - terminarz polowań 2019 -2020
 27. Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej, w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
  zabudowanej nieruchomości w Woli Pacyńskiej dz. nr 13/2 o pow. 0,14ha

  Protokół z wyników i oceny wyłożenia do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości i dokumentacji w tym zakresie.

 28. WKŁ Nr 329 CIS -terminy polowań
 29. Informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".
  Wobec powyższego osoby zainteresowane sprawą proszę o złożenie informacji o ilości posiadanych i zadeklarowanych do utylizacji odpadów.

 30. Informuję, iż w dniu 29.10.2019 r. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ogłoszone zostało postępowanie w trybie art. 4 p. 8 Ustawy Pzp na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „PP Szczawin Kościelny - wymiana lin i mocowania odciągów masztu antenowego” z terminem składania ofert do 04.11.2019 r. do godz. 9.00.

 31. Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Hubertus” w sezonie 2019/2020 

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Zawiadomienie
  Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 79 i 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM z siedzibą ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, złożonym przez pełnomocnika - P. Sylwię Pawluk, PGNIG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław; do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 24.09.2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia:
  „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn-Wronów ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka”.

 32. Działając z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego, na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz.U. z 2015r., poz. 2334), informuję, że zmiana Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego, wynikająca z Uchwały Zgromadzenia Nr 31/VII/2019 z dnia 4 października 2019 r., została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2019 r., pod pozycją 15165.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Busler Damian
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 15:15:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Busler Damian
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-20 13:04:12
 • Liczba odsłon: 2890
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2545720]

przewiń do góry