Uchwała nr VI / 43 / 03

Rady Gminy w Pacynie
z dnia 16 grudnia 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039 ) art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. z 2003r. Nr 51, poz. 804 ) RADA GMINY w PACYNIE uchwala, co następuje:

§ 1

Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 45,00 zł za jednego psa.

§ 2

Zwalnia się od podatku z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych – po jednym na każde gospodarstwo.

§ 3

Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego na rachunek gminy, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pacynie.

§ 5

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:03:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:03:15
  • Liczba odsłon: 760
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1561499]

przewiń do góry