U C H W A Ł A  nr  VI/ 42 /03 

Rady Gminy w  Pacynie
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna w 2004 r.

Na  podstawie   art.  18   ust.  2   pkt  8  i  pkt  15   ustawy    z    dnia    8   marca 1990r.  o  samorządzie   gminnym   (j.  t.  Dz.  U.  z  2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.   220,   Nr   62,   poz.   558,   Nr   113,  poz.  984, Nr 214, poz.  1806,  z   2003r.  Nr  80,  poz.  717)  oraz art.  5   ust.  1  ustawy  z  dnia 12 stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  ( j. t.  Dz. U.  z  2002r.  Nr   9,  poz.  84, zm. Dz. U. Nr 200,  poz.  1683, z 2003r. Nr 110, poz.  1039), art.  13   ustawy    z   dnia  20  lipca  2000r.  o  ogłaszaniu   aktów   normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2003r. Nr 51, poz. 804) - Rada  Gminy  w  Pacynie  uchwala, co następuje:

 § 1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości :

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków –  0,41 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  3,41 zł od 1 ha powierzchni,

c)  pozostałych,  w  tym  zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku   publicznego – 0,08 zł od 1 m2 powierzchni,

2)  od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,46  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,02 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,05 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w  tym  zajętych  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku   publicznego – 4,07 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej,

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3  i  ust.  3 – 7.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)  wszystkie budynki  mieszkalne lub ich części,

2) budynki i grunty przekazane na rzecz Skarbu Państwa w zamian  za  rentę lub emeryturę,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:04:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:04:29
  • Liczba odsłon: 818
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1556893]

przewiń do góry