Uchwała nr VI / 50 / 03

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 16 grudnia 2003r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004r.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Nr 1, poz. 3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, oraz z 2001r. Nr 81, poz. 875), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927, zm. Dz. U. Nr 113, poz. 984), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718, z późniejszymi zmianami), Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M. P. z 2003r. Nr 49, poz. 771) RADA GMINY PACYNA uchwala, co następuje:

§ 1

1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. (M.P. z 2003r. Nr 49, poz. 771), obniża się z kwoty 34,57 zł za 1 q do kwoty 32,00 zł za 1 q.

2. Ustalona w ust. 1 niniejszej uchwały kwota skupu żyta, po obniżeniu, stanowi podstawę obliczenia na rok podatkowy 2004 podatku rolnego na obszarze Gminy Pacyna..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pacynie.

§ 3

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-27 15:11:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 15:11:34
  • Liczba odsłon: 897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1561556]

przewiń do góry