Uchwała  nr  XII    / 79 /04

Rady  Gminy   w   Pacynie

 z dnia   14  grudnia   2004r.

 

w  sprawie  ustalenia opłat za pobór wody w 2005r.

 

 

Na  podstawie art.   4 ust. 1 pkt  2  ustawy z  dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej   (  Dz.  U.  z   1997r. Nr 9,  poz.  43,  zm.   Dz. U.  z  1997r.  Nr   106, poz. 679  i   Nr  121,   poz.  770,  Dz.  U.   z  1998r.  Nr  106,    poz.   668,  z 2002r. Nr 113,  poz.   984,   z  2003r.   Nr  96,  poz. 874,  Nr   199,   poz.  1937   ),   art.  18 ust.  2   pkt.  8   ustawy   z   dnia    8     marca   1990r.    o    samorządzie     gminnym    (    j.   t.   Dz.    U.    z    2001r.     Nr      142,    poz.    1591,    zm.    Dz.  U.   z    2002r.

Nr   23,    poz.   220, Nr 62, poz.  558     i   Nr  113,   poz.  984, Nr 214,  poz.  1806,   z   2003r.     Nr   80,    poz.    717,     Nr   162,    poz.   1568,    z   2004r.   Nr  102,   poz. 1055,  Nr  116,  poz.   1203  ),      art.  13   ustawy    z      dnia  20    lipca    2000r.  o   ogłaszaniu     aktów    normatywnych   i   niektórych     innych   aktów   prawnych  (   Dz.  U.  z  2000r.   Nr   62,  poz.   718,  zm.  Dz.  U.    z   2001r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 65, poz. 595, z 2004r. Nr 96, poz. 959 )      RADA     GMINY   w   PACYNIE   uchwala, co następuje:

 

     § 1

 

Ustala się stawkę  opłaty  za 1m wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna w wysokości    1,71   zł  brutto ( z uwzględnieniem 7% podatku VAT ).

 

§ 2

 

Ustala się stawkę opłaty za 1 m wody pobieranej z hydrantów i ujęć wody wysokości   1,71   zł   brutto  (  z uwzględnieniem 7% podatku VAT  ).  

 

                                                            § 3

 

Ilość  pobranej wody określa się według wskazania wodomierza, a w przypadku jego braku według przeciętnych norm jej zużycia na podstawie właściwych przepisów.                                        

§ 4

 

Zwalnia się z opłaty wodę dostarczaną do   szkół, przedszkoli, placówek prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzących sprzedaż  produktów leczniczych i wyrobów medycznych  (  apteki ).

 

                                                               § 5

 

Opłata    za    wodę     w    2005r.   jest    płatna      na    zasadach    i    w     terminach określonych w  fakturach wystawianych  indywidualnie  dla każdego odbiorcy wody w   Banku  Spółdzielczym  w  Pacynie    lub    za   pokwitowaniem    upoważnionemu   pracownikowi  Urzędu Gminy.

 

                                                               § 6

 

Wykonanie   uchwały    powierza       się      Wójtowi        Gminy         w       Pacynie.

 

                                                          § 7

 

Uchwałę    należy    podać      do     wiadomości     publicznej    poprzez    ogłoszenie 

na  tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie  przez   miesiąc  oraz  ogłosić  w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                          § 8

 

Uchwała   wchodzi   w    życie   w   terminie  14   dni  od  dnia jej ogłoszenia z  mocą   od  1  stycznia  2005r.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:07:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:25:37
  • Liczba odsłon: 2387
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612088]

przewiń do góry