UCHWAŁA  nr   XII  / 85 /04

 

        Rady Gminy w Pacynie

             z   dnia   14   grudnia  2004r.

 

 

w  sprawie  uchwalenia  stawek  podatku  od  środków  transportowych  w  2005r.

 

 

Na  podstawie  art. 18  ust.  2   pkt  8   i  pkt 15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.

o  samorządzie  gminnym  (  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami   )   oraz   art.   10   ust.  1    i    2,   art.   12   ust.   4    ustawy   z   dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach  i  opłatach  lokalnych  (  j. t.  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  9, poz.  84  z   późniejszymi   zmianami ),  obwieszczenia  Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości  górnych granic stawek kwotowych  w  podatkach   i  opłatach  lokalnych  (   M.   P.  z  2004r.  Nr  46,  poz.  794  ),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z  dnia  8  października  2004r. w  sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. ( M. P. Nr 43, poz. 753 ), art.  13   ustawy    z   dnia   20   lipca   2000r.   o   ogłaszaniu    aktów    normatywnych  i  niektórych  innych  aktów  prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami )

 

 

 

-         Rada   Gminy   w   Pacynie   uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 

 

1/     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko - zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały,

 

2/     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

 

3/     od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko – zgodnie z załącznikiem  nr 3 do  niniejszej uchwały,

 

4/     od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

 

5/     od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko  - zgodnie z załącznikiem  nr 5 do niniejszej uchwały,

 

6/     od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

 

7/     od autobusów, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane  do akcji ratownictwa  pożarowego. 

 

§ 3

 

Wykonanie        uchwały        powierza         się          Wójtowi            Gminy.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr VI/45/03  Rady Gminy w Pacynie  z dnia  16  grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

§ 5

 

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14 dni  od  ogłoszenia   z   mocą  od 1  stycznia  2005r.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr  XII   /  85  / 04   Rady  Gminy w Pacynie

z dnia  14 grudnia  2004r.

 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

 

Stawki podatku ( w złotych)

 

 

 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie

 

od 3,5 do 5,5 włącznie

539

537

 

powyżej 5,5 do 9 włącznie

971

1022

 

powyżej 9 i poniżej 12

1187

1249

 

powyżej 10 lat

 

od 3,5 do 5,5 włącznie

565

596

 

powyżej 5,5 do 9 włącznie

1019

1065

powyżej 9 i poniżej 12

1245

1277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały nr  XII  /  85  / 04  Rady Gminy w Pacynie

z dnia   14  grudnia  2004r.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za różnoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

 

12

13

2045

2045

 

13

14

2045

2045

 

14

15

2045

2045

 

15

 

2045

2045

 

trzy osie

 

12

17

2045

2045

 

17

19

2045

2045

 

19

21

2045

2045

 

21

23

2045

2045

 

23

25

2045

2045

 

25

 

2045

2045

 

cztery osie i więcej

 

 

12

25

2444,04

2439

 

25

27

2444,04

2439

27

29

2444,04

2439

29

31

2444,04

2452,80

31

 

2444,04

2452,80

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  3

do  uchwały  Nr  XII / 85 / 04 Rady Gminy w Pacynie

z dnia  14  grudnia  2004r.

 

 

 

 

Wiek pojazdu i dopuszczalna  masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

 

 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie i każdym nacisku na siodło

od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1476

1476

powyżej 10 lat i każdym nacisku na siodło

od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1476

1476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do uchwały nr   XII /  85  /04  Rady Gminy w  Pacynie

z dnia   14 grudnia  2004r.

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy i naczepa, ciągnik siodłowy i przyczepa       ( w tonach)

 

 

Stawka podatku ( w złotych)

 

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie 

12

18

1702

1702

18

25

1702

1702

25

31

1702

1702

31

 

1702

1937,76

trzy osie

12

40

1702

1722,97

40

 

1722,97

2548,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  5

do uchwały Nr  XII / 85 /04   Rady  Gminy  w  Pacynie

z dnia  14  grudnia   2004r.

 

 

 

 

 

Wiek pojazdu i dopuszczalna  masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

 

Pozostałe

 

 Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

682

682

powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 

682

682

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik   nr   6

do  uchwały  nr  XII / 85 / 04   Rady  Gminy  w Pacynie

z dnia   14   grudnia  2004r.

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :  naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

 

Stawka podatku ( w złotych)

 

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

 jedna oś 

12

18

1136

1136

18

25

1136

1136

25

 

1136

1136

dwie osie

12

28

1136

1136

28

33

1136

1136

33

38

1136

1291,07

38

 

1149,03

1699,87

trzy osie

12

38

1703

1703

38

 

1703

1703

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  7

do  uchwały  nr   XII / 85 /04  Rady Gminy  w  Pacynie

z dnia  14  grudnia   2004r.

 

 

Wiek pojazdu,  dopuszczalna  masa całkowita( ilość miejsc do siedzenia)

Stawka podatku ( w złotych)

 

 

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej

mniej niż 30 miejsc

1295

1363

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1617

1704

powyżej 10 lat i dla każdej  masy na całkowitej

mniej niż 30 miejsc

1358

1431

równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1699

1788

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:13:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:13:03
  • Liczba odsłon: 2255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622683]

przewiń do góry