Uchwała  nr   XII /  82 /04

Rady Gminy w Pacynie

z  dnia    14   grudnia  2004r.

 

 

w  sprawie  stawek  dziennych  opłaty  targowej oraz sposobu  jej  poboru  w 2005r.

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  8   i  pkt  15   ustawy   z   dnia   8  marca 1990r. o samorządzie gminnym  (  j.  t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami )   oraz   art.   15  i  art.  19  ust. 1  lit.  a  ustawy  z dnia 12   stycznia   1991r.  o  podatkach   i   opłatach   lokalnych   (  j. t.  Dz. U.  z  2002r.  Nr  9,  poz.  84 z późniejszymi zmianami   )  art.  13   ustawy    z   dnia   20   lipca   2000r.   o   ogłaszaniu    aktów    normatywnych  i   niektórych   innych   aktów    prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami ),  obwieszczenia  Ministra   Finansów  z  dnia 26  października  2004r.  w  sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w  podatkach  i  opłatach  lokalnych ( M. P. z 2004r. Nr 46, poz.  794 )    RADA GMINY PACYNA uchwala, co następuje:

 

     § 1

 

Stawki  dzienne  opłaty  targowej  wynoszą    23,00   zł   bez   względu   na  rodzaj prowadzonej sprzedaży.

 

§ 2

 

Uchwała nie dotyczy rolników z terenu Gminy Pacyna sprzedających własne płody rolne.

 

§ 3

 

Opłata  targowa  pobierana  jest  przez  inkasentów: Zbigniewa Ostrowskiego  oraz Mirosława Malejkę – pracowników Urzędu Gminy w Pacynie. Opłata pobierana jest bezpośrednio przy punkcie sprzedaży. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wydane przez inkasenta.

 

 

      § 4

 

Za  pobór opłaty targowej  inkasentowi  przysługuje  prowizja  w  wysokości  20% od kwoty pobranej opłaty.

 

       § 5

 

Wykonanie   uchwały    powierza      się       Wójtowi       Gminy      w      Pacynie.

 

  § 6

 

Uchwałę należy  podać  do  wiadomości  publicznej  poprzez  ogłoszenie  na  tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie  przez miesiąc  oraz  ogłosić  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

         § 7

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z  mocą od 1 stycznia 2005r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:14:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:14:06
  • Liczba odsłon: 2294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2584865]

przewiń do góry