Uchwała  nr   XII / 86 /04

Rady Gminy w Pacynie

z dnia  14  grudnia 2004r.

 

w  sprawie  ustalenia wysokości  stawek  podatku od  posiadania  psów,  zwolnień,  terminów   płatności   i   sposobu   jego   poboru   w  2005r.

 

 

Na  podstawie  art. 18  ust.  2  pkt  8   i  pkt  15  ustawy   z   dnia   8  marca  1990r. o samorządzie  gminnym  (  j.  t. Dz. U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591 z późniejszymi zmianami )  oraz   art.   14  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991r.  o  podatkach   i   opłatach   lokalnych   (   j.  t.  Dz. U.  z   2002r.   Nr   9,   poz.  84  z  późniejszymi  zmianami   ), art.  13   ustawy    z   dnia   20   lipca   2000r.   o   ogłaszaniu    aktów    normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26  października 2004r.  w  sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  w  podatkach  i opłatach  lokalnych  ( M. P.  z  2004r.  Nr  46, poz.  794 )   RADA  GMINY   w   PACYNIE   uchwala,  co   następuje:

 

      § 1

 

Stawka  roczna  podatku  od  posiadania  psów  wynosi  46,00  zł  za  jednego psa.

 

 

§ 2

 

Zwalnia się od podatku z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania   gospodarstw   domowych   –   po   jednym   na  każde  gospodarstwo.

 

     § 3

 

Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego na rachunek gminy, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 

 

     § 4

 

Wykonanie   uchwały    powierza      się        Wójtowi       Gminy      w     Pacynie.

 

§ 5

 

Uchwałę należy  podać  do  wiadomości  publicznej  poprzez  ogłoszenie  na  tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie  przez miesiąc  oraz  ogłosić  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 6

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  z  mocą  od 1  stycznia  2005r.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-21 12:16:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 12:16:27
  • Liczba odsłon: 2121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612205]

przewiń do góry