U C H W A Ł A  nr   XIV / 104 / 2005

R A D Y    G M I N Y     P A C Y N A

z   dnia 31 marca  2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o Samorządzie Gminnym – tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o Finansach Publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami   R A D A   G M I N Y  
P A C Y N A  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

I. Zwiększa się plan dochodów Gminy Pacyna na 2005 rok o kwotę
252.339,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

II. Zmniejsza się plan dochodów Gminy Pacyna na 2005 rok o kwotę
10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

Zmiany są opisane w załącznikach przy poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Plan dochodów po zmianie wynosi 5.902.503,00 zł.

§ 2

I. Zwiększa się plan wydatków Gminy Pacyna na 2005 rok o kwotę
252.339,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

II. Zmniejsza się plan wydatków Gminy Pacyna na 2005 rok o kwotę
10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 7.187.003,00 zł.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

 

§ 4

Uchwałę należy ogłosić według przepisów prawa miejscowego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XIV / 104 / 2005

Rady Gminy Pacyna

z dnia   31 marca  2005

 

 

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Pacyna na 2005 rok

 

Treść

Rozdz.

Par.

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.246,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75621

2.246,00

-Podatek dochodowy od osób fizycznych

(zwiększenia planu dokonano
na podstawie pisma Ministra Finansów ST 3-4820-3/2005
z 06.01.2005 r. o ostatecznych kwotach subwencji i udziałach
na 2005 rok)

 

0010

2.246,00

 

758 – Różne rozliczenia

 

 

236.293,00

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801

236.293,00

 

-Subwencje ogólne z budżetu państwa

(zwiększenia planu subwencji oświatowej wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST 3-4820-3/2005 z 06.01.2005 roku o ostatecznych kwotach subwencji na 2005 rok)  

 

2920

236.293,00

 

852 – Pomoc społeczna

13.800,00

10.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214

10.000,00

-Dotacje celowe otrzymane
 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

(zmniejszenie planu dotacji nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego
Nr 13/2005 z 14.03.2005 roku przesłanej pismem
FIN.I.-301/3011/852/8/05  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
w związku z nadwyżką środków
na zasiłki obligatoryjne)

 

2010

 

10.000,00

Pozostała działalność

85295

13.800,00

-Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

(Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9/2005 z dnia 24.02.2005 roku została przyznana dotacja celowa na 2005 rok
z przeznaczeniem na  dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla  Potrzebujących”, zgodnie z pismem FIN.I.-301/3011/852/6/05)

 

2030

13.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIV / 104 / 2005

Rady Gminy Pacyna

z dnia   31 marca  2005

 

 

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Pacyna na 2005 rok

 

Treść

Rozdz.

Par.

Zwiększenie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

750 – Administracja publiczna

2.246,00

 

Urzędy wojewódzkie

75011

2.246,00

 

-Wynagrodzenia bezosobowe

(plan wydatków obejmuje wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w związku z remontem budynku Urzędu Gminy)

 

4170

2.246,00

 

801 – Oświata
i wychowanie

236.293,00

Szkoły podstawowe

w tym:

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

80101

186.293,00

120.000,00

66.293,00

 

-Wynagrodzenia osobowe pracowników

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

-Składki na ubezpieczenie społeczne

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

-Zakup materiałów i wyposażenia

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

-Wynagrodzenia bezosobowe

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

-Zakup energii

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

-Zakup usług remontowych

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

-Zakup usług pozostałych

SP Pacyna

SP Skrzeszewy

 

4010

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

4210

 

 

 

4170

 

 

 

4260

 

 

 

4270

 

 

 

4300

50.000,00

 

40.000,00

10.000,00

 

10.000,00

 

8.000,00

2.000,00

 

25.293,00

15.000,00

10.293,00

 

5.000,00

3.000,00

2.000,00

 

8.000,00

5.000,00

3.000,00

 

68.000,00

37.000,00

31.000,00

 

20.000,00

12.000,00

8.000,00

 

Gimnazja

80110

50.000,00

 

-Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

-Składki na ubezpieczenie społeczne

 

-Składki na Fundusz Pracy

 

-Wynagrodzenia bezosobowe

 

-Zakup materiałów i wyposażenia

 

-Zakup usług pozostałych

 

4010

 

 

4110

 

 

4120

 

4170

 

4210

 

4300

25.000,00

 

 

7.000,00

 

 

3.000,00

 

3.000,00

 

7.000,00

 

5.000,00

 

852 – Pomoc społeczna

13.800,00

10.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

85214

10.000,00

-świadczenia społeczne

(finansowane z budżetu państwa)

 

3110

 

10.000,00

Pozostała działalność

85295

13.800,00

 

-Świadczenia społeczne

(dotyczy wydatków w ramach realizacji programu „Posiłek dla Potrzebujących”)

 

3110

13.800,00

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 11:58:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:02:50
  • Liczba odsłon: 2235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2531314]

przewiń do góry