U  c  h  w  a  ł  a    Nr XIV/99/05      

 

Rady   Gminy   w   Pacynie

 

z  dnia  31 marca   2005r.

 

 

w  sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

 

Na    podstawie   art.  11a   ust.  2,  art.  18  ust. 2   pkt  15   ustawy   z    dnia  8  marca   1990r. o   samorządzie   gminnym  (  j.  t.  Dz. U.  z   2001r.  Nr   142,   poz. 1591,   z   2002r.  Nr   23,   poz.  220,  Nr   62,  poz.  558,  Nr  113,   poz.  984,  Nr  153, poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806,   z   2003r.  Nr  80,   poz. 717,  Nr  162,  poz. 1568,  z  2004r. Nr  102,  poz.   1055   i  Nr   116,  poz.  1203  )  oraz na podstawie  art. 190  ust. 1 pkt. 5   i  ust. 2  ustawy z dnia 16  lipca 1998r.  Ordynacja  wyborcza  do  rad  gmin, rad  powiatów  i sejmików  województw ( Dz. U. z  2003r.  Nr  159,  poz.  1547,  z  2004r.  Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 )  -

 

Rada Gminy w Pacynie  uchwala,  co  następuje:

 

 

       § 1.

 

Stwierdza    się   wygaśnięcie,    wskutek   śmierci,     mandatu    radnego    Stanisława  Kiełbasy     wybranego   w    3    mandatowym     okręgu      wyborczym    nr    8  (     obwód      głosowania     nr     3    ),  z  listy    nr    9    zgłoszonej    przez   Komitet    Wyborczy   Wyborców   „ Wspólna Gmina – Wspólna Sprawa ”.

 

                                                                    § 2.

 

Wykonanie            uchwały            powierza           się          Wójtowi          Gminy         Pacyna.

 

                                                                    § 3.

 

Uchwałę należy ogłosić na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Pacynie przez miesiąc oraz   w    Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Mazowieckiego.

 

     § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-12 12:04:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-12 12:04:23
  • Liczba odsłon: 2248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2531106]

przewiń do góry