ZPPG-341/01/2010                                                           Pacyna, dnia 27 kwietnia 2010 r.

 

 

                                  

                           Wykonawcy w/g rozdzielnika

 

 

dotyczy:     postępowania przetargowego – Odnowa miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowę chodników w m. Pacyna – etap I.

 

Zamawiający – Gmin   Pacyna,   zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odnowy miejscowości Pacyna poprzez zagospodarowanie centrum oraz przebudowę chodników w m. Pacyna – etap I wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAX” Anna Bartosiak, ul. Łukasiewicza 27, 09-541 Pacyna.

Uzasadnienie :

Na podstawie kryterium określonego w SIWZ za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez w/w firmę za cenę brutto 355 226,18 zł.

Oferta zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

W załączeniu przesyłamy kserokopię ZP-12 „Zbiorcze zestawienie ofert” i ZP-21 „Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert”.

Zamawiający - Urząd Gminy w Pacynie, zgodnie z art.24 ust.3 ustawy informuje, że wykluczył z postępowania przetargowego niżej wymienionych wykonawców:

  - na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy - Pzp:

1. „BUDOMIX” S-ka cywilna W. Tyszkowski, S. Górski, ul. Jana Matejki 4, 99-400 Łowicz

Uzasadnienie :

Zamawiający wymagał w niniejszym postępowaniu udokumentowania realizacji w okresie minionych 5 lat robót budowlanych, związanych z wykonaniem chodników oraz placu zabaw. Wykonawca nie wykazał wymaganego doświadczenie zawodowego, a w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.04.2010 r., znak: ZPPG-341/01/2010 nie przedłożył dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. „MIGMA” S-ka z o.o., ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Uzasadnienie :

Wykonawca nie załączył wymaganego w ogłoszeniu i SIWZ dokumentu, t.j. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Pzp, w związku z czym został wezwany do   uzupełnienia brakującego zaświadczenia. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca przedłożył wnioskowaną informację, niemniej nie potwierdza ona spełniania warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

 

  -   na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Pzp:

3. P.W. „STALBUD” S-ka z o.o ., ul. Królewiecka 25, 09-402 Płock

Uzasadnienie :

Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Załączony do oferty   dokument nie zabezpiecza 30-dniowego okresu ważności oferty.

Zgodnie z art. 24ust. 2 pkt 4 ustawy - Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

W celu podpisania umowy o realizację zamówienia, zapraszamy upoważnionego przedstawiciela firmy PHU „MAX” Anna Bartosiak   do UG w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, w dniu 06.05 . 2010 r., o godz. 10.00.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Pacyna

                                                                                                    Krzysztof Woźniak

Rozdzielnik:

1. P.W. „STALBUD” S-ka z o.o.

   09-400 Płock, ul. Królewiecka 25

2. P.B. „ELMIR” Przemysław Niewiadomski

   09-400   Płock, ul. Strażacka 3/5

3. AGAdendron S-ka jawna Agata Szymańska, Bożena Szymańska

    05-090 Raszyn, ul. Rybna 26

4. NOVA Jerzy Łebski

    99-400 Łowicz, ul. Powstańców 2

5. PHU „PBOBUD”

   96-500 Sochaczew, Władysławów 11

6. PBO i ZTZ S-ka z o.o.

   09-500 Gostynin, u. Płocka 44

7. „MIGMA” S-ka z o.o.

   99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15

8. „BUDOMIX” S-ka cywilna

    99-400 Łowicz, ul. Jana Matejki 4

9. PHU „MAX” Anna Bartosiak

   09-541 Pacyna, ul. Łukasiewicza 27

10. a/a

 

ogłoszenie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 10:38:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 10:42:41
  • Liczba odsłon: 710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1565070]

przewiń do góry