1) Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 140 z dnia 22.09.2003 POZYCJA 60491 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro Gmina Pacyna, 09-541 Pacyna , woj. mazowieckie, pow. gostyniński, tel. 024 2858054, fax 024 2858054, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót: sieć wodociągowa z przyłączami. Miejsce realizacji: Model, Pacyna, Luszyn. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) - 2003.10 - 2003.11.15. Wadium - 3000 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 14, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marek Olba, tel. 024 2858054, lok. 14, w godz. 08:00 - 15:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 16. Termin składania ofert upływa dnia 17.10.2003 o godzinie 09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 1. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. xxmPacyna xxzGmina Pacyna xxwmazowieckie xxrB xxpwykonanie sieci wodociągowej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-27 14:57:27
  • Liczba odsłon: 661
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622677]

przewiń do góry