I. Ogłoszenie

II. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ)

- załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

- załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

III. Przedmiar robót

- Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w bud. Gminy

- Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy - łazienka dla niepełnosprawnych

IV. Projekt budowlany - branża budowlana, sanitarna i elektryczna

- strona tytułowa

- opis techniczny - branża budowlana, sanitarna i elektryczna  str. 1-10

                         - branża budowlana, sanitarna i elektryczna str. 11 -20

- załącznik nr 1 - materiały równoważne

- wykaz pozwoleń, uzgodnień, zaświadczeń projektanta itp.

- mapa 1 - Plan zagospodarowania terenu

- mapa 2 - Rzut przyziemia - inwentaryzacja

- mapa 3 - rzut przyziemia - roboty rozbiórkowe, zamurowania, wymurowania

- mapa 4 - rzut przyziemia

- mapa 5 - Przekrój A-A

- mapa 6 - Zestawienie stolarki drzwiowej

- mapa 7 - Rzut przyziemia - instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacji

- mapa 8 - Rzut piętra - instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacji

- mapa 9 - Rzut przyziemia - instalacja centralnego ogrzewania

- mapa 10 - Rzut piętra - instalacja centralnego ogrzewania

- mapa 11 - Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej - część 1

- mapa 12 - Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej - część 2

- mapa 13 - Rozwinięcia kanalizacji sanitarnej - część 3

- mapa 14 - Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru

- mapa 15 - Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej - tablica T1

- mapa 16 - Schemat instalacji przyzywowej w łazience dla niepełnosprawnych

V. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2623573]

przewiń do góry