O g ł o s z e n i e

o przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2005 roku”.

 

Urząd Gminy Pacyna

ul. Wyzwolenia 7

09 – 541 Pacyna

tel. (024) 285-80-55; fax (024) 285-80-54

 

Tryb zamówienia

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000,- EURO.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zm.)

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – pok. Nr 12 – Pacyna,
ul. Wyzwolenia 7 w godz. 900 – 1500.

 

Opis przedmiotu zamówienia

1. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2005 roku”.

2. Kwota kredytu – 900.000,- zł (słownie złotych: dziewięćset tysięcy złotych).

3. Okres kredytowania – do 7 lat, tj. do  30 listopada 2012 roku.

4. Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31 marca 2006 roku.

5. - Spłata kapitału – w 4 ratach w ciągu każdego roku kredytowania po upływie okresu karencji (do 31.III; 31.V; 30.IX; 30.XI)

    - Spłata odsetek – w okresach miesięcznych (ostatni dzień danego miesiąca).

6. Oprocentowanie

    - według zmiennej stopy procentowej ustalanej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M).

    - dla celów przygotowania oferty – według notowań stawki obowiązującej
w dniu 3 października 2005 roku.

7. Uruchomienie transzy kredytu na rachunek Zamawiającego sukcesywnie
w kwotach zapewniających terminową płatność faktur

     Uruchomienie pierwszej transzy około 25 października 2005 roku.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych zleceń uzupełniajacych.

 

Termin wykonania zamówienia – do dnia  31 grudnia 2005 roku.

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, a także wszystkie wymogi określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców zamówienia dokonywana będzie na podstawie analizy dokumentów, które zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, a nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia”.

 

Wadium przetargowe nie jest wymagane

 

Kryterium oceny ofert: cena (całkowity koszt kredytu) 100%.

 

Miejsce składnia ofert:

Sekretariat Urzędu Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, do dnia 10 października 2005 roku do godz. 1100..

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2005 roku w siedzibie Zamawiającego (sala posiedzeń) o godzinie 1130.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni – licząc od terminu składania  ofert,
tj. 8 listopada 2005 roku.

 

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami – Szymańska Elżbieta, siedziba Zamawiającego, pok. Nr 12, tel. (024) 285-80-55 w godz. 900 – 1500.

 

 

Pacyna, dnia 22 września 2005 roku

 

 

 

Wójt

Gminy Pacyna

Krzysztof Woźniak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-22 12:22:56
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623297]

przewiń do góry