O G Ł O S Z E N I E

        

                     Ochotnicza Straż Pożarna w Pacynie, ul.Parkowa 3,  09-541 Pacyna, pow.gostyniński, woj.mazowieckie, o g ł a s z a  przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie robót budowlano – montażowych:

 

  

     INSTALACJA OGRZEWANIA POWIETRZNEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU ZIEMNEGO W BUDYNKU REMIZY OSP W PACYNIE, gm. Pacyna

 

      Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać w Urzędzie Gminy Pacyna,  pok. nr 15. 

 

      Wspólny Słownik Zamówień  (CPV)    –  45.33.30.00-0

                                                                   - 45.33.10.00-6

     

      Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

      Termin wykonania zamówienia :

       -  rozpoczęcie  :       marzec 2006r.                                                                

       -  zakończenie  :          30.04.2006r.

                                     

     Wykonawcy powinni spełniać następujące warunki :

 

       -   posiadać  uprawnienia  do  prowadzenia  robót  objętych  przetargiem,

       -  spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 

           publicznych  z  dnia 29.01.2004r.  i  nie  być  wykluczonym  z  art.  24 

           ust .1  i  2 cyt. Ustawy,

      -   dokonać wizji lokalnej obiektu,

      -   inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

      Wadium  -  nie przewiduje się .

 

      Kryteria oceny ofert :  cena 100 %

 

     Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pacyna w pok. nr 15 do dnia  09.12.2005r., godz.  9:30     

     Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Pacyna ( sala posiedzeń ), w dniu składania ofert   o godz.10:00

     Termin związania z ofertą ustala się na 30 dni, licząc od dnia składania ofert tj.

     do dnia 07.01.2006 r.

 

      Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest  Agnieszka Józwik, tel. 024 / 285-80-45,   Władysław Murzydło, tel. 501 741 858  w godz.8:00 – 15:00

 

      Pacyna, dnia  22.11.2005 r.

 

                                                                                    PREZES ZARZĄDU

                                                                                      Zdzisław Kucharski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-23
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-23 12:35:50
  • Liczba odsłon: 288
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612079]

przewiń do góry