OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

na: dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007

Zamawiający:      Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7  

                          09-541 Pacyna,

                           tel. (024) 285 80 80, fax (024) 285 80 54,

                           e-mail: gminapacyna@op.pl

                                           

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.pacyna.mazowsze.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek wykonawcy złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub fax. na numer (024) 285 80 54.

2. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 601131100

Szacunkowa dzienna liczba kilometrów -  wynosi ok. 200 km

3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.

5. Termin wykonania zamówienia: od 1.09.2006 do 22.06.2007 r.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem  wzoru – załącznik nr 2, tj. że:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

5) opis posiadanej bazy transportowej, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Ocena spełniania warunków,  wymaganych od wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów.

7. W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium.

8. Przewiduje się jedno kryterium oceny: cena 100%.

9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 15 do dnia 18.08.2006 r. do godz. 9.30.

10. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 /sala posiedzeń/ w dniu 18.08.2006 r. o godz. 10.00.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

15. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

16. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Józwik – inspektor ds. sprzedaży usług i opłat lokalnych, tel. (024) 285 80 80, fax. (024) 285 80 54.

17. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 01.08.2006 r.

Pacyna, dnia 01.08.2006 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:                                                                    dnia 02.08.2006 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:                                                                               dnia .....08.2006 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl              dnia 02.08.2006 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZTARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

na: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007”.

1. Zamawiający: Urząd Gminy w Pacynie

                              ul. Wyzwolenia 7   09-541 Pacyna

                              tel. (024) 285 80 80, 285 80 45; tel./fax (024) 285 80 54

                              e-mail: gminapacyna@op.pl

                                    strona internetowa: www.bip.pacyna.mazowsze.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia: dowóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):  601131100

Zamawiający przyjmuje, że dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z poniżej opracowanymi trasami:

1)Przyjazdy uczniów do szkoły do godz 8.00

ok. godz. 6.40 Pacyna – Podczachy – Romanów – Remki  Podczachy - Anatolin - Lwówek - Janówek - Pacyna – ok. 30 km (5 x w tygodniu - ok. 60 uczniów)

ok. godz. 7.30 Pacyna – Luszyn – Pacyna - ok. 11 km (5 x w tygodniu – ok. 60 uczniów)

ok. godz. 7.10 Kamień – Rybie – Robertów – Pacyna – ok. 10 km (5 x w tygodniu – ok. 30 uczniów)

ok. godz. 7.20 Wola Pacyńska – Radycza – Pacyna – ok. 10 km (5 x w tygodniu – ok. 30 uczniów)

Możliwy II kurs na godz. 8.45 (w zależności od planu zajęć):

ok. godz. 7.50 Pacyna – Podczachy – Romanów – Remki – Podczachy – Anatolin – Lwówek – Janówek – Pacyna – ok. 35 km.

2)Odjazdy uczniów po zakończonych zajęciach:

Pacyna – Luszyn – Romanów – Remki – Podczachy – Anatolin – Lwówek – Janówek – Pacyna – ok. 30 km

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu

godz. 13.30 – 5 x w tygodniu

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu

( i może być 15.15)

Pacyna – Robertów – Rybie – Kamień – ok. 10 km

godz. 13.00 – 5 x w tygodniu

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu

godz. 15.10 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji

Pacyna – Radycza – Wola Pacyńska – ok. 10 km

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu

godz. 14.30 – 5 x w tygodniu

godz. 15.20 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji

Zamawiający szacuje, że dzienna liczba kilometrów do przejechania w dni nauki szkolnej wynosi ok. 200 km na wyżej wymienionych trasach.

Ilość wymienionych tras oraz godziny przejazdów mogą ulec zmianie.

4. Termin wykonania zamówienia:

a/termin realizacji usługi: rok szkolny 2006/2007, tj. od dnia 01.09.2006 r. do dnia 22.06.2007 r.

b/dowóz dzieci będzie się odbywał w dni robocze z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i innych dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej.

W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi /np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego/.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć jedynie ci wykonawcy, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji/ tj. że:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych..

Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.

Zamawiający  przy ocenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę „spełnia/nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń  i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

A/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

B/ oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 niniejszej specyfikacji zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2,

C/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

D/ licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

E/ opis posiadanej bazy transportowej, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, przy czym, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, faks: (024) 285 80 54.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  Agnieszka Józwik Inspektor ds. sprzedaży usług i opłat lokalnych,  tel. (024) 285 80 80, 285 80 45 ;fax (024) 285 80 54.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium.

W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

b) oferta winna zawierać w formie załączników wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6,

c) oferta oraz wszystkie załączniki powinny być napisane w języku polskim, czytelnie oraz podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wszystkie skreślenia winny być zaparafowane przez osobę uprawnioną,

d) oferta zawiera cenę jednostkową netto i wysokość podatku VAT oraz cenę brutto. Cena oferty powinna być wyliczona na podstawie załącznika nr 1do specyfikacji.

e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

f) ofertę należy składać w trwale zamkniętych kopertach z widocznym adresem zwrotnym oznaczonych napisem Oferta do przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do ZSO w Pacynie.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 15 w terminie do dnia 18 sierpnia 2006 r. do godz. 9:30 (oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania i uznane za nieważne).

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 1 sala posiedzeń.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1) Cena jednostkowa  będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) Cena brutto oferty będzie stanowić sumę ceny netto oraz należnego podatku od towarów i usług (VAT).

3) Ceny jednostkowe podane w ofercie w okresie ważności umowy nie mogą ulegać zmianie.

13. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia : cena waga 100%.

W zakresie w/w kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji max po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                  Cena najniższa z oferowanych

P =   ----------------------------- x 10 pkt. =  .........pkt

                  Cena oferowana

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

14. Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej   specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

16. Wzór umowy

1. Treść planowanej do zawarcia umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

2. Pojazd w trakcie świadczenia usługi powinien spełniać wymogi określone w § 22 i 23 Rozporządzenia Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z dnia 26 lutego 2003 r. poz. 262).

17.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

 o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej tj protest wobec czynności Zamawiającego, podjętych w toku postępowania, przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

18.Opis części zamówienia:

       Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

19. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

20. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

21. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeńw walutach obcych.

23. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Pacyna, dnia 01.08.2006 r.

Opracowała:

Agnieszka Józwik

                                                                                   .....................................................

                                                                                         (podpis osoby uprawnionej

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie Wykonawcy

3. Opis posiadanej bazy transportowej

4. Projekt umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Urząd Gminy w Pacynie

ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007"

Lp.

Trasy podane w SIWZ

Cena netto za jeden km

VAT

Cena brutto za jeden km

   

Cena brutto:   .......................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: 01.09.2006 22.06.2007 r.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ............................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu skłądania ofert.

Oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2.Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany.

3.Nasza oferta zawiera .............. stron.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.......………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................................

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................................

........................., dnia ___________________

______________________________________

                              (imię i nazwisko)

       podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH ORAZ O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Przedmiot zamówienia: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007".

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa

zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

..............................dnia ________________________

---------------------------------------------------

                       (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 3

(pieczątka firmy)

Wykaz posiadanej bazy transportowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje do realizacji zamówienia następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

Opis

Rok prod. i przebieg

Nr rej. poj. drog.

Forma władania[1]

Podać rok w którym przeprowadzono remont silnika

                                                  ... ................................................................

                                                  (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4

UMOWA Nr 342/............/06

zawarta w dniu ............................ 2006 r. w Pacynie pomiędzy Urzędem Gminy w  Pacynie, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna,

w obecności: Elżbiety Szymańskiej – Skarbnika Gminy

zwanym dalej "Zamawiającym"

a firmą

...................................................................................

...................................................................................

reprezentowaną przez:

...................................................................................

...................................................................................

zwaną dalej "Wykonawcą"o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .......................... r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta umowa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego usługi obejmującej dowóz uczniów do szkoły i ze szkoły do domu na terenie gminy Pacyna w roku szkolnym 2006/2007 zgodnie pkt. 3 s.i.w.z.

3. Wykonawca wykona na rzecz zamawiającego usługę zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w uzgodnieniu z zamawiającym.

4. Wszelkie zmiany rozkładu jazdy Wykonawca może wprowadzić za zgodą zamawiającego na wniosek stron umowy.

5. Strony ustalają dzienną liczbę kilometrów zamówienia w dni nauki szkolnej według załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01 września 2006 r. do 22 czerwca 2007 r. we wszystkie dni nauki szkolnej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dziennej liczby przejechanych kilometrów lub do zmiany ilości i kolejności kursów.

3. Zamówienie będzie realizowane taborem dowożącego, ogrzewanym w okresie zimowym, przez kierowców posiadających kwalifikacje określone w przepisach prawa o transporcie osobowym.

4. Dowożący zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pasażerów, BHP oraz ruchu drogowego.

§ 3

1. Strony ustalają stawkę netto za przejechany 1 km w wysokości .................. zł

+VAT.............................zł. Razem brutto: ........................ zł (słownie: .......................................................................................................................)

– zgodnie z ofertą.

2. Rozliczenie usługi, o której mowa w § 1 będzie następować na podstawie faktur wystawianych za okresy miesięczne z uwzględnieniem liczby faktycznie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie według załącznika nr 2 do niniejszej umowy.

3. Faktury zostaną zapłacone przez zamawiającego  z konta przelewem na konto wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Jeżeli termin zapłaty faktury przypada na wolną sobotę lub święto zamawiający może dokonać zapłaty w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 4

1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadku nie przejezdności dróg w rejonie objętym zamówieniem, zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia na koszt wykonawcy niezbędnych środków transportu do wykonania zamówienia, za którą obciąży fakturą Vat wykonawcę zamówienia płatną w ciągu 14 dni na konto zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w sprawach związanych z dowozem uczniów do szkoły współpracować z dyrektorem ZSO w Pacynie.

        3.  Zamawiający ma prawo do kontroli kursów.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia warunków umowy w przypadku  nienależnego wykonania warunków umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem..

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden wykonawca.

..............................................                   .........................................................

          Zamawiający                                                  Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

Zrealizowane kursy za miesiąc ........................... 200...... r.

Data

Ilość kursów

Liczba kilometrów

     Sporządził:                                                                        Zatwierdził

............................                                                                ............................

    Wykonawca                                                                     Dyrektor szkoły[1] Określić, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

 

==================================================================

 

treść przetargu w pliku ( word )

 

 

 

 

Pacyna, dnia 18.08.2006 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Sprawa nr 341/02/06

Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 09-541 Pacyna, pow. gostyniński informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.08.2005 r. na: dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2006/2007 wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie

09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 36

Uzasadnienie wyboru: przedmiotowa oferta była jedyną ważną, która wpłynęła w prowadzonym postępowaniu, a zadeklarowana przez wykonawcę cena nie przekracza możliwości finansowych zamawiającego.

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 30.08.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie.

                                                                             WÓJT GMINY PACYNA

 

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie 09-500 Gostynin,

ul. 18 Stycznia 36

2) strona internetowa: www.bip.pacyna.mazowsze.pl

3) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacyna

4) a/a

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2612082]

przewiń do góry