OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO 

na: zakup oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie.

Zamawiający: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7

09-541 Pacyna,

tel. (024) 285 80 80, fax (024) 285 80 54,

e-mail: gminapacyna@op.pl

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.pacyna.mazowsze.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek wykonawcy złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub fax. na numer (024)  285 80 54.
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju napędowego dla środków transportu samochodowego znajdujących się w ewidencji pojazdów Urzędu Gminy w Pacynie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 23.12.11.00-2

Szacunkowa wielkość rocznego zapotrzebowania oleju napędowego  -  ok. 19.000 l.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: zakup paliwa wraz z tankowaniem bezpośrednio do zbiorników samochodowych, zakup paliwa na terenie gminy Pacyna, zakup paliwa w formie bezgotówkowej.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 1.10.2006 do 30.09.2007 r.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:
  1. formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
  2. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, tj. że:

§         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

§         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

§         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

§         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. koncesję na obrót paliwami ciekłymi,
  3. świadectwo jakości oferowanego oleju napędowego,
  4. parafowany projekt umowy,
  5. stosowny dokument (wydruk) informujący o cenie oleju napędowego podyktowanej przez producenta

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Ocena spełniania warunków, wymaganych od wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów.

 1. W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium.
 2. Przewiduje się jedno kryterium oceny: cena 100%.
 3. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 15 do dnia 21.09.2006 r. do godz. 9.30.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 /sala posiedzeń/ w dniu 21.09.2006 r. o godz. 10.00.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.
 9. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Józwik – inspektor ds. sprzedaży usług i opłat lokalnych, tel. (024)2858080, fax.(024) 2858054.
 11. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 13.09.2006 r.

                                                                                        Wójt Gminy Pacyna

Pacyna, dnia 13.09.2006 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: dnia 13.09.2006 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: dnia .....09.2006 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl dnia 13.09.2006 r.

 

 

=========================================================

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZTARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

na: „Zakup oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie”.

 

1. Zamawiający: Urząd Gminy w Pacynie

                              ul. Wyzwolenia 7   09-541 Pacyna

                              tel. (024) 285 80 80, 285 80 45; tel./fax (024) 285 80 54

                              e-mail: gminapacyna@op.pl

                                    strona internetowa: www.bip.pacyna.mazowsze.pl

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):  23121100-2

 

a) zakup oleju napędowego w 100% na terenie gminy Pacyna

szacunkowa wielkość rocznego zapotrzebowania oleju napędowego – 19.000 l

 

b) wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- zakup paliwa wraz z tankowaniem bezpośrednio do zbiorników samochodów.

- zakup paliwa na terenie gminy Pacyna

- zakup paliwa w formie bezgotówkowej

 

4. Termin wykonania zamówienia:

 

1. Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia od dnia 01.10.2006 r do dnia 30.09.2007r.

2.Zakup paliwa odbywać się będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć jedynie ci wykonawcy, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji/ tj. że:

-             posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

 

 

 

-             znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-             nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych..

 

Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.

Zamawiający  przy ocenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę „spełnia/nie spełnia”.

6. Wykaz oświadczeń  i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

A/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

B/ oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 niniejszej specyfikacji zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2,

C/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

D/ koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

E/ świadectwo jakości oferowanego oleju napędowego,

F/ parafowany projekt umowy,

G/ stosowny dokument informujący o cenie oleju napędowego podyktowanej przez producenta.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, przy czym, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, faks: (024) 285 80 54.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  Agnieszka Józwik – Inspektor ds. sprzedaży usług i opłat lokalnych,  tel. (024) 285 80 80, 285 80 45 ;fax (024) 285 80 54.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

8. Wymagania dotyczące wadium.

W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) ofertę należy złożyć na „formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

b) oferta winna zawierać w formie załączników wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6,

c) oferta oraz wszystkie załączniki powinny być napisane w języku polskim, czytelnie oraz podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wszystkie skreślenia winny być zaparafowane przez osobę uprawnioną,

d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

e) ofertę należy składać w trwale zamkniętych kopertach z widocznym adresem zwrotnym oznaczonych napisem „Dostawa oleju napędowego”.

f) cena jednostkowa netto zawiera ewentualne koszty dostawy do siedziby zamawiającego-dla dostawców z poza Pacyny.

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 15 w terminie do dnia 21 września 2006 r. do godz. 9:30 (oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania i uznane za nieważne).

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 – sala posiedzeń.

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1) Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zaoferowanych upustów zgodnie z  zał.nr 1 do niniejszej specyfikacji. Cenę należy liczyć do dwóch miejsc po przecinku.

2) Cena brutto oferty będzie stanowić sumę ceny netto oraz należnego podatku od towarów i usług (VAT).

 

13. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia : cena – waga 100%.

W zakresie w/w kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji max po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                  Cena najniższa z oferowanych

P =   ----------------------------- x 10 pkt. =  .........pkt

                  Cena oferowana

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

14. Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej   specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

16. Wzór umowy

Treść planowanej do zawarcia umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

17.  Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania

 o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej tj protest wobec czynności Zamawiającego, podjętych w toku postępowania, przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

18.Opis części zamówienia:

       Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

19. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

20. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

21. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeńw walutach obcych.

23. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

 

Pacyna, dnia 13.09.2006 r.

Opracowała:

Agnieszka Józwik

 

                                                                                   .....................................................

                                                                                         (podpis osoby uprawnionej

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie Wykonawcy

3.    Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Urząd Gminy w Pacynie

ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

”Zakup oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie"

              

1. Oferujemy dostawę oleju napędowego:

a) cena brutto: .................................................. zł

(słownie ........................................................ zł),

cena netto: ................................................... zł

(słownie ........................................................ zł),

podatek VAT w wysokości: 22.%, tj. ........... zł

(słownie ........................................................ zł),

             

Lp.

Gatunek paliwa

J.m.

Ilość

Cena jedn netto

Marża

 

%

Cena

jedn. netto po zast. marży

Wartość

netto

Wartość

brutto

1

Olej napędowy

L.

19000

 

 

 

 

 

 

Cena jednostkowa netto zawiera ewentualne koszty dostawy do siedziby zamawiającego-dla dostawców z poza Pacyny .

 

b) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym SIWZ.

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: 01.10.2006 – 30.09.2007 r.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

Oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2.    Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany.

3.    Nasza oferta zawiera .............. stron.

4.    Oświadczamy, iż  w okresie obowiązywania umowy:

-                     zmiana ceny określonej w ofercie następować będzie w zależności od zmian cen paliwa u producenta, z zachowaniem stałej marży (........).

-                     jakość oferowanego oleju napędowego będzie zgodna z załącznikiem do niniejszej oferty.

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.......………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................................

 

........................., dnia ___________________

 

 

______________________________________

                              (imię i nazwisko)

       podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH ORAZ O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

Przedmiot zamówienia: "Zakup oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie".

 

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa

zamówień publicznych

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

..............................dnia ________________________

 

 

 

 

---------------------------------------------------

                       (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

                        

                            UMOWA  Nr. ……….

 

na dostawę oleju napędowego do celów transportu samochodowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Pacynie

 

zawarta w dniu .................................. , w Pacynie, pomiędzy :

Urzędem Gminy w  Pacynie,

z siedzibą w Pacynie (ul. Wyzwolenia 7 , 09-541 Pacyna )

reprezentowanym przez :

Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy       

zwanym w dalszej części umowy zamawiającym

a

firmą  ........................................

z siedzibą w ........................ przy ul. ..........................................

NIP..........................., REGON.....................................

reprezentowaną przez:

............................................................................................

zwanym dalej dostawcą

 

                                                                 § 1

 

1.                  Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyłonienia dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 19, poz. 177).

2.                  Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego dla środków transportu będących w ewidencji Urzędu Gminy w Pacynie, którego szacunkowa ilość wynosi 19.000 l.

3.                  Dostawy oleju napędowego będą realizowane  w ilościach zależnych od bieżących potrzeb zamawiającego , w stacjach paliwowych na terenie gminy Pacyna lub w siedzibie Zamawiającego(w przypadku wyboru oferenta z poza terenu gminy Pacyna)

Dostawca wyraża zgodę na dowolne zmniejszenie przez zamawiającego zamówionego oleju napędowego poniżej ilości określonej szacunkowo w załączniku nr 1 .W związku z tym dostawca zrzeka się ewentualnych roszczeń przeciwko zamawiającemu.

 

§ 2

 

1.                                                                                                                                            Cena jednostkowa zakupu, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, stanowi kwotę ................ zł/l + VAT..

2.                                                                                                                                            Zmiana ceny, w okresie obowiązywania umowy, następować będzie w zależności od zmian cen paliwa u producenta, z zachowaniem stałej marży, oferowanej przez Wykonawcę ( .......... %).

3.                                                                                                                                            W przypadku, gdy ceny proponowane przez Dostawcę będą znacznie zawyżone w stosunku do oferowanych przez konkurencyjnych dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od  umowy.

4. W przypadku złożenia przez zamawiającego pisemnej reklamacji, kwestionującej cenę podaną przez dostawcę w fakturze, dostawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin przesłać uwierzytelnione dane o cenach oleju napędowego na stacjach paliw wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli ceny te różnią się o co najmniej 3% od cen oferowanych na stacji paliw dostawcy - dostawca zobowiązany jest do wystawienia korekty faktury z uwzględnieniem wynikłych rozbieżności oraz upustu.

 

§ 3

 

1.       Strony ustalają, że zapłata za dostawy oleju napędowego dla środków transportu  realizowana będzie w formie przelewu na konto dostawcy.

2.       Dostawca zobowiązany jest każdorazowo podczas dostawy (tankowania) oleju napędowego do wpisania w karcie drogowej kierowcy (bądź raporcie pracy ) ilości  paliwa oraz daty zakupu , jak również do zamieszczenia tych danych w asygnacie do faktury, na której kierowca potwierdzi odbiór paliwa.

3.       W przypadku dostaw paliwa dokonywanych przez dostawców z poza terenu Pacyna , ilość  dostaw oraz termin będzie ustalany każdorazowo telefonicznie lub faksem.

 

§4

 

1.      Potwierdzając zrealizowanie częściowych zamówień Dostawca ostatniego dnia miesiąca wystawiał będzie zbiorcze faktury VAT za dany okres wraz z asygnatą z wyszczególnieniem ilości i daty dostawy oleju napędowego oraz dokumentem informującym o cenie oleju podyktowanej przez producenta.

2.      Faktura wystawiana na koniec miesiąca winna zawierać jedną cenę dla wszystkich pojazdów, dla których Urząd Gminy zakupuje paliwo.

3.      Cena jest wyliczana na podstawie średnich cen zakupu paliwa u producenta w skali miesiąca.

4.      Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty za zakupiony towar przelewem na wskazane konto dostawcy, w terminie do 14 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 5

 

1.W przypadku podejrzenia złej jakości zakupionych paliw płynnych ,zamawiający może:

            -   zażądać od dostawcy niezwłocznego potwierdzenia jakości paliw ,

- dokonać analizy jakościowej paliw , której kosztami w przypadku stwierdzenia odstępstwa  od    deklarowanej jakości obciążony zostanie dostawca .

2.W razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu paliwa płynnego, zamawiający może,

z zachowaniem prawa do kary umownej, :

1)                                    wyznaczyć dostawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu zamówienia

2)                                    odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 5 dni licząc od dnia złożenia zamówienia .

Za zwłokę uważa się brak bieżącej gotowości do sprzedaży oleju napędowego lub nie dostarczenie olejów w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienie ( ustnego lub faxu )

3. Za opóźnienie w realizacji zamówień dostawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 5% wartości miesięcznych faktur za zakupiony olej napędowy wg. wartości zamówień z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiła zwłoka.

4. Dostawca zapłaci karę umowną za dostarczenie paliw złej jakości paliwa w wysokości 100% wartości  zamówień z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym stwierdzono złą jakość paliw.

5.Zamawiający jest obowiązany zapłacić dostawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.

 

 

  § 6

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.10.2006 roku do dnia 30.09.2007 roku.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia ,zawiadamiając o tym dostawcę na piśmie, w terminie 140 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wywiązywania się przez dostawcę z zobowiązań ( w szczególności w przypadku dostarczania paliw złej jakości ).

§ 7

           

1. Dostawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

2. Dostawca nie może bez zgody zamawiającego zbyć w drodze cesji wierzytelności

      przysługujących mu z niniejszej umowy.

     § 8

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawę Prawo zamówień  publicznych oraz  SIWZ.

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego.

 

 

§ 11

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego , jeden dla dostawcy.

 

 

 

 

       Zamawiający                                                                                 Dostawca

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
 • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
 • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-18 11:11:50
 • Liczba odsłon: 227
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2480193]

przewiń do góry