OGŁOSZENIE                                  

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2006 roku.

Zamawiający – Urząd Gminy w  Pacynie, 09 – 541 Pacyna,ul. Wyzwolenia 7,

tel (024) 285 80 55 , (024) 285 80 80 , fax (024) 285 80 54,

e-mail:  gminapacyna@op.pl

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.pacyna.mazowsze.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, bezpłatnie.złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (024) 285 80 54, cena SIWZ – bezpłatnie.

2. Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia:  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2006 roku w wysokości 500.000,00 zł.

Okres kredytowania – do 6 lat, tj. do dnia 30 listopada 2012 roku.

Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31 marca 2006 roku.

Spłata kapitału – w 4 ratach w ciągu każdego roku kredytowania po upływie okresu karencji (do 31 III, 31 V, 30 IX, 30 XI).

Spłata odsetek – w okresach miesięcznych (ostatni dzień danego miesiąca).

Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej ustalanej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M); dla celów przygotowania oferty – według notowań stawki obowiązującej w dniu 6 października 2006 roku.

Uruchomienie transzy kredytu na rachunek Zamawiającego sukcesywnie w kwotach zapewniających terminową płatność faktur.

Uruchomienie pierwszej transzy około 25 października 2006 roku.

3. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31.12.2006 roku.

4. Okres wymaganej gwarancji – nie dotyczy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

9. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1,

2) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty o których mowa w pkt. 2÷5 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną.

Ocena spełniania warunków, wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia'', na podstawie załączonych dokumentów.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Pacynie,ul.Wyzwolenia 7,  sekretariat, do dnia: 2006-10-11, do godz. 11:00.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Pacynie, w dniu: 2006-10-11, o godz. 11:30,  ( sala posiedzeń ).

12. Kryteria wyboru: Cena 100 %.

13. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

14. Zabezpieczenie: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków 

 oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy

 czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

18.              Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Elżbieta Szymańska tel. (024) 285 80 55 ,  fax (024) 285 80 54

     Agnieszka Józwik tel. (024) 285 80 80 , (024) 285 80 45  fax (024) 285 80 54

19. Ogłoszenie umieszczono na stronach internetowych portalu UZP w dniu 27.09.2006 r.

Pacyna, dnia 27.09.2006 rok

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                                   dnia  27.09.2006 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                               dnia  .....10.2006 r.

Zamieszczono na stronie internetowej  www.bip.pacyna.mazowsze.pl dnia  27.09.2006 r.

 

 

 

==========================================================

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie o obsługa kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2006 r. 

I. Zamawiający

Urząd Gminy w Pacynie

09 – 541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

tel.(024) 285 80 55, (024) 285 80 80   fax (024) 2285 80 54

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 Prawa zamówień

publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego

2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz.

605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do EURO, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610).

III.Opis przedmiotu zamówienia: : Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2006 r w kwocie 500.000,00 zł. na następujących warunkach:

1. Okres kredytowania – do 6 lat, tj. do dnia 30 listopada 2012 r.

2. Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31 marca 2007 r.

3. Spłata kapitału – w 4 ratach w ciągu każdego roku kredytowania po upływie okresu karencji (do 31 III, 31 V, 30 IX, 30 XI)

4. Spłata odsetek – w okresach miesięcznych (ostatni dzień danego miesiąca).

5. Oprocentowanie: według zmiennej stopy procentowej ustalanej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M); dla celów przygotowania oferty – wg notowań stawki obowiązującej w dniu 6 października 2006 r.

uruchomienie transzy kredytu na rachunek Zamawiającego sukcesywnie w kwotach zapewniających terminową płatność faktur.

   6.Uruchomienie pierwszej transzy około 25 października 2006 r., a ostatnie do 31 grudnia

      2006r.

 7.Spłata kapitału nastąpi w 23 równych ratach po 20.833,00 zł i ostatnia 20.841,00 zł płatnych

    w następujących terminach: do 31 marca, 31 maja, 30 września, 30 listopada każdego roku w

   okresie spłaty począwszy od 31 marca 2007 roku. Spłata ostatniej raty w kwocie 20.841,00 zł

   nastąpi  30 listopada 2012 roku.

   8. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych (ostatni dzień danego miesiąca).

    9. Koszt  kredytu (cenę ofertową co) stanowią:

 9.1. Prowizja jednorazowa od kwoty przyznanego kredytu;

9.2.                                                                                      Oprocentowanie kredytu złotowego (będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego  okresu odsetkowego  w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1 M);

    9.3. Marża  wykonawcy, stała w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).

 

W ramach przedmiotu zamówienia finansowane będą następujące odcinki dróg:

-         droga gminna nr 30 w m. Skrzeszewy - Podatkówek,

-         droga gminna nr 7 w m. Słomków,

-         droga gminna  w m. Czesławów ,

-         droga gminna nr 27 w m. Rakowiec

 

IV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

V. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców.

VIII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2006r.

Okres kredytowania: do 6 lat od daty zawarcia umowy.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie

art.88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

2) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z

dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,

wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania.

3. W przypadku składania oferty wspólnej

a) wykonawcy występujący wspólnie winni upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych  z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodnie oświadczenie woli, dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe, związane z przedmiotem zamówienia,

b) dokumenty, o których mowa w pkt. X.1.ust. 1÷5 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i

skierowane na adres:Urząd Gminy Pacyna, 09-541 Pacyna,ul. Wyzwolenia 7, fax:(024) 285 80 54.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali

specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego

na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Elżbieta Szymańska – tel. (024) 285 80 55 , fax 024 285 80 54.

Agnieszka Józwik – tel.(024) 285 80 45  , fax 024 285 80 54.

XIII. Wadium

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

XIV. Zabezpieczenie

Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XVI. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o

których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje

oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

9)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób, uniemożliwiający ich dekompletację.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, musi ona spełniać następujące warunki:

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /

partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i

płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania

w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązań.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie / zaadresowanej

na adres Zamawiającego - Urząd Gminy w Pacynie, 09-541 Pacyna i oznakowanej:

Oferta na przetarg nieograniczony ”Oferta na udzielenie kredytu długoterminowego”

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pacynie,ul. Wyzwolenia 7, sekretariat, w terminie do dnia 11.10.2006r., do godz. 11.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2006r., o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy

w Pacynie  pok. – sala posiedzeń.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką planuje przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu

do wniesienia protestu.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty brutto  musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XIX. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa

kryterium, sposób punktowania):

Cena - 100 %

W zakresie w/w kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji max po 100 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                  Cena najniższa z oferowanych

P =   ----------------------------- x 100 pkt. =  .........pkt

                  Cena oferowana

 

Wykonawca wylicza cenę ofertową w oparciu o:

1)          warunki udzielenia i spłaty kredytu opisane w pkt III SIWZ tj.:

2)          wielkość jednorazowej prowizji stanowiącej iloczyn stopy procentowej prowizji i wielkości wnioskowanego kredytu przez zamawiającego;

3)          wielkości kosztu udzielonego kredytu, przy założeniu stopy WIBOR 1M
na dzień 6 października 2006 roku i stałej marży banku w okresie kredytowania, z zastosowaniem terminów podanych rat spłaty kapitału
i miesięcznych rat spłat odsetek;

4)          wielkość odsetek naliczonych w okresie uruchomienia kredytu, tj. 25.10.2006 – 31.03.2007 należy liczyć przyjmując, że uruchomienie całości kredytu nastąpiło 25.10.2006 roku.

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie

powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania

ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów

przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

XXII. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej tj protest wobec czynności Zamawiającego, podjętych w toku postępowania, przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień

publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu wraz z załącznikami z

wyjątkiem dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Również na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokółu pisemnie lub faksem.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów za dodatkową opłatą

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego urzędowania.

3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Pacyna, 27 września 2006r.                                                                                 

Sporządziła: Komisja przetargow

 

 

                                                                                   ZATWIERDZIŁ

                                                                                   Krzysztof Woźniak         

                                                                                   Wójt Gminy Pacyna

 

 

            

                                        Załącznik nr  1

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

 

................................................                                                ................................................ pieczęć adresowa wykonawcy                                                                      miejscowość i data

 

W odpowiedzi na ogłoszenie z 27 września 2006 roku   przez Urząd Gminy w Pacynie przetargu nieograniczony na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe realizowane w 2007 roku składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto:

1. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 

2. Oświadczamy, że  zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wskazanych warunkach;

 

3. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co potwierdziliśmy wymaganymi dokumentami;

 

4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w całości do dnia 31 grudnia 2006 roku za cenę niżej wymienioną:

 

 

Oferowana przez nas cena brutto wynosi ............................................................... zł

z tego:

1. Prowizja przygotowawcza ...................................................................................... zł

 

2. Cena kredytu uwzględniająca warunki określone w SIWZ .................................... zł

 

Słownie cena brutto ......................................................................................................

 

Uwaga: W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami zastosowanie będą miały art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Czynniki cenotwórcze, zastosowane przy wycenie zamówienia:

1. Prowizja przygotowawcza w % x wielkość udzielonego kredytu:

    ( .........% x 500.000 zł = .................... zł)

 

2. Koszt udzielonego kredytu wyrażony w %% uwzględniający:

- WIBOR 1 M na dzień 06.10.2006 r. ...........................%

- Marża banku (m) ........................................................ %

- Razem ........................................................................ %

 

3. Wyliczenie ceny kredytu w złotych według warunków określonych w SIWZ tj.:

1) wielkość odsetek naliczonych w okresie uruchomienia kredytu (25.10.2006 – 31.03.2007)

2) wielkość odsetek w okresie spłaty kredytu (01.04.2007 – 30.11.2012)

Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.

Oferta została złożona na .......... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
w prawym dolnym rogu.

 

 

                                                                               ......................................................

                                                                                  Czytelny podpis wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH ORAZ O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

 

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa

zamówień publicznych

 

 

..............................dnia ________________________

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------

                       (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-30 01:49:18
  • Liczba odsłon: 356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612097]

przewiń do góry