I.  Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający :

    Urząd Gminy Pacyna, reprezentowana przez:

    p. Krzysztofa Woźniaka  - Wójta Gminy Pacyna

    09- 541 Pacyna, ul.Wyzwolenia 7 

    tel. (024) 285 – 80 – 45  ,  tel./fax (024) 285 – 80 – 54 

    e-mail: gminapacyna@op.pl

     województwo mazowieckie, powiat sierpecki.

2. Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro.

3. Tryb postępowania:

    przetarg nieograniczony    art. 39 ustawy z 29.01.2004 r., z późn. zmianami – Prawo zamówień   

    publicznych.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zamieszczona jest na 

    stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl

    SIWZ można również uzyskać w siedzibie zamawiającego lub zamawiający prześle pocztą na 

    wniosek wykonawcy pod wskazany adres – cena - bezpłatnie.

    Zamawiający oświadcza, że wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone zapytania,  

    modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protesty i ich

     rozstrzygnięcia będą zamieszczane na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl

    Informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w

    Pacynie,  nr  tel. 024/ 285 – 80 – 80; 285 80 45  , w dniach roboczych od godziny   8.00 – 15.00.

    sprawy formalne i merytoryczne – p. Agnieszka Józwik, tel. (024) 285 80 80

5. Przedmiot zamówienia.

    Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

    Kod CPV: 45.23.13.00-8

       „SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. REMKI, ŁUSZCZANÓW II”

          

    Zakres prac obejmuje: 

    - budowę sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110       - mb 1.510   

    - budowę przyłącza wodociągowego z rur PE Ø 40 – mb   74 / szt 2

6. Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożenia oferty   

     zawarte są w SIWZ.

    Termin wykonania zamówienia – do 10.11.2006r.

7.  Zamawiający:

    1.Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    2.Nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

    3.Nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od dnia zawarcia 

       umowy.

    4.Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    5.Nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

    6.Nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

  8.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., z późn.  

      zmianami – Prawo zamówień publicznych,

     2) wykażą, że osoby przewidziane do kierowania robotami posiadają niezbędne do  

          wykonania przedmiotowego zamówienia uprawnienia oraz że są wpisane na listę

          członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczone od

          odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzonej działalności,     

      3) udzielą co najmniej 36-miesięcznej  gwarancji na wykonane roboty.

  9.  Kryteria oceny ofert : cena wykonania zamówienia = 100 %.

10. Oferty należy składać do dnia  23.10.2006r. do godziny  9:30 w  Urzędzie Gminy w  Pacynie , 

      ul. Wyzwolenia 7, pok. 15.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.10.2006r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego -    

      sala posiedzeń.

12. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

13. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń,    

      wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem  

      fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich

      otrzymania.

14. Ogłoszenie umieszczono na stronach portalu internetowego UZP w dniu 13.10.2006 r.

..........…………………..

Pacyna 13.10.2006 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                            dnia 13.10.2006 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń :                                                                         dnia  .......... 2006 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl   dnia   13.10.2006 r.

 

ogłoszenie

=======================================================

 

II . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

       ( w tym: załącznik nr 1 - oferta i załącznik nr 2 - wzór umowy )

 

 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                   PRZETARG  NIEOGRANICZONY   DLA INWESTYCJI 

                        O  WARTOŚCI   PONIŻEJ  60 000 EURO

   I.   INFORMACJE  O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE PRZETARGU        

       

      1.Urząd Gminy w Pacynie , pow. gostyniński, woj. mazowieckie, ogłasza przetarg nieograniczony     

         na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.

      

          SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI  W M. REMKI, ŁUSZCZANÓW II,  

          gm. Pacyna,  pow.gostyniński, woj. mazowieckie.    

      

          Wspólny słownik zamówień CPV  : 45.23.13.00-8                                                                      

  Zakres szczegółowy zamówienia oraz dane uzupełniające wynikają z  dokumentacji   

  projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,                            

  z jednoczesnym obowiązkiem ze strony  wykonawcy, dokonania wizji lokalnej obiektu,                

  celem ustalenia warunków realizacji robót, mających wpływ na kalkulację ceny ofertowej.

      2. Załączniki Nr 1 ÷ Nr 6 do niniejszej  specyfikacji, są jej integralnymi składnikami.

      3.  Terminy realizacji :

     

     -  rozpoczęcie        :        10.2006 r.

     -  zakończenie       :   10.11.2006 r.        

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 

     art. 67 ust.1, p. 6 i 7 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r.                    

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4                                            6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

5                                                 elektronicznej.                                                        

III. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA WYKONAWCY DO UCZESTNICTWA  W   

       PRZETARGU      

     

       Do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną zakwalifikowani wykonawcy,

       którzy :      

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełniania przez wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu, dokonywana będzie przez członków komisji przetargowej na podstawie załączonych dokumentów, wyszczególnionych w p. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

       

                             

IV .  WYMAGANE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI TECHNICZNEJ ,

         EKONOMICZNEJ  I  FINANSOWEJ FIRM , PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO PRZETARGU

       Na potwierdzenie wiarygodności technicznej i ekonomicznej , wykonawcy  zobowiązani są

       załączyć n/w  informacje i dokumenty :

      

       1.aktualny odpis z właściwego rejestru  lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 

          wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu  składania ofert ;                                

        2.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia

            postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

            tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

            przedmiot zamówienia, z podaniem  ich wartości  oraz daty i miejsca  wykonania oraz

            załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie –

            na formularzu, stanowiącym Zał. Nr 3 do SIWZ;                                                       

   3.wykaz  osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z dokumentami

      stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami, łącznie

      z zaświadczeniem  o przynależności do Izby Inżynierów  Budownictwa – na formularzu,

      stanowiącym Zał. Nr 4 do SIWZ ;       

         4.oświadczenia wykonawcy , iż :          

a)      przyjmuje bez zastrzeżeń warunki umowy o realizację robót , załączonej do niniejszej specyfikacji ,

b)      zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją projektową oraz warunkami terenowymi placu budowy i uwzględnił  wyniki powyższej analizy w cenie ryczałtowej elementów robót ,

c)      nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP ,

d)      posiada uprawnienia , niezbędne do wykonania robót , stanowiących przedmiot przetargu ,

e)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem  technicznym i osobami , zdolnymi do wykonania zamówienia ,

f)        znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej , zapewniającej wykonanie zamówienia 

-    na formularzu, stanowiącym Zał. Nr 5 do SIWZ ;    

  

         UWAGA  !

        Dokumenty winny być  składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z          

        oryginałem przez wykonawcę .                                          

                                                                       

      

      V.   KOSZT  SPORZĄDZENIA  OFERTY

       1.Wszystkie koszty , związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty , ponosi wykonawca .      

       2.W przypadku unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , z 

          przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom , którzy złożyli oferty  

          nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

          kosztów uczestnictwa w postępowaniu ,  w szczególności kosztów przygotowania oferty .

        

  VI.  KRYTERIA OCENY OFERT

          W przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium :

I. cena  ofertowa  ( koszt )                        -    100 %

1. Ofertą najkorzystniejszą , w rozumieniu ustalonego kryterium oceny,  uznana zostanie 

    oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych .

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, ze względu na to, że zostały 

    złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli 

    te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

    Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż

    zaoferowane w złożonych ofertach.        

                      

     VII.     DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

Dokumentację przetargową tworzą  :

1.   specyfikacja istotnych warunków zamówienia , wraz z załącznikami;           

6              2.   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ;

            3.   dokumentacja projektowa.    

VIII.    TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ N/T DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

 1. Każdy wykonawca  ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji

     istotnych warunków zamówienia oraz pozostałych  elementów  dokumentacji  przetargowej ,

     wym. w p.VII .                                                                                                                                           

          2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień , chyba że  prośba  o

  wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż  6 dni przed terminem

   składania ofert .

          3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał  

         s.i.w.z. bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na  stronie internetowej:

         www.bip.pacyna.mazowsze.pl

     4. Nie przewiduje się zwołania przez zamawiającego zebrania wszystkich  wykonawców , w celu 

7                                               wyjaśnienia  wątpliwości ; dot. s.i.w.z.

          5. Osobą uprawnioną , w imieniu zamawiającego , do kontaktów z wykonawcami, jest:

              AGNIESZKA JÓZWIK   - INSP. DS. SPRZEDAŻY USŁUG I OPŁAT UG PACYNA  

              tel. 024/285 - 80 – 80.                       

                                 IX.  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENTACH  PRZETARGOWYCH        

           

          1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie ,   

               przed  upływem  terminu do składania ofert , zmodyfikować treść s.i.w.z..

          2. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim    

              wykonawcom, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza  na  stronie internetowej:

                  www.bip.pacyna.mazowsze.pl

          3. Modyfikacja treści s.i.w.z. nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert,  warunków

              udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

    4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści

        s.i.w.z. niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

    5. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

              wszystkich wykonawców, którym przekazano s.i.w.z., oraz zamieszcza informację na  stronie

              internetowej: www.bip.pacyna.mazowsze.pl 

      X.       SPORZĄDZANIE  OFERT

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty :

8                  1.1 wypełniony formularz oferty ,

9                  1.2 kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną,                  

10              1.3 świadectwa wiarygodności technicznej i ekonomicznej , stosownie do wymogów p. IV

11                    specyfikacji.                                                                 

12           2. Oferta winna być złożona w kopercie, zamkniętej w sposób trwały, opatrzonej  

                 nazwą wykonawcy  i hasłem : OFERTA – SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI

                 W M. REMKI , ŁUSZCZANÓW II, gm. Pacyna.

                 Nie otwierać przed dniem  23.10.2006 r., godz. 10:00.

13           3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny .

14           4.Wykonawca uzyska potwierdzenie złożenia oferty , wraz z numerem identyfikacyjnym .

15           5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych .        

                                     

                                    XI.   CENA   OFERTOWA

1. Cena  ofertowa winna zawierać wynagrodzenie za  wszystkie obowiązki przyszłego 

    wykonawcy , niezbędne do zrealizowania robót , objętych przetargiem .

2. Określone w kosztorysie ofertowym ceny elementów robót mają charakter cen ryczałtowych ,    

    niezmiennych w okresie realizacji zamówienia .  

XII.           OKRES  WAŻNOŚCI  OFERT 

       1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres  30 dni .

             Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .          

       2. Zmiana albo wycofanie oferty , dokonana przez wykonawcę przed upływem terminu 

           składania ofert , są skuteczne .           

       3. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje  utraty wadium .

      

                                   XIV.             TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pacyna , ul. Wyzwolenia 7 – pok. nr 15 do dnia  23.10.2006 r., do godz.  9:30.                                                

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone  

    wykonawcom  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

       XV.       OTWARCIE  OFERT   

 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Pacyna,                         

     ul. Wyzwolenia  7 -  sala posiedzeń, w dniu 23.10.2006r., o godz.10:00.    

             2. Otwarcie ofert jest jawne .     

     XVI .   ODRZUCENIE  OFERT

1.Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli :

       a) jest niezgodna z ustawą;

             b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; ,

     c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o  

            zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

             d) zawiera rażąco niską cenę, w stosunku do przedmiotu zamówienia;

             e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o    

                 udzielenie zamówienia;

  f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

           podstawie art. 88 p.z.p. lub błędy w  obliczeniu ceny;

             g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

   poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

             h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów .             

                                    

     XVII. PUBLICZNE BADANIE OFERT      

         1. Otwarcie ofert jest jawne .

            2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza 

              przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

          3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko , nazwę firmy oraz adres   wykonawcy , którego 

              oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny   oferty , terminu  wykonania 

              zamówienia , okresu gwarancji , warunków  płatności , zawartych  w  ofercie .

      4. Informacje , o których mowa w ust. 3 doręcza się wykonawcom , którzy nie byli  

          obecni  przy otwieraniu ofert , na ich wniosek .

      

          XVIII. POUFNE  BADANIE  OFERT       

   1. Wszystkie ważne oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym .

     2. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień ,

      dotyczących treści złożonych ofert .

           3. Niedopuszczalne jest prowadzenie  między Zamawiającym  a wykonawcą negocjacji,

               dotyczących  złożonej oferty , oraz z zastrzeżeniem ust. 4 dokonywanie

               jakiejkolwiek zmiany w  jej treści   . 

      4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i błędy  rachunkowe w

                        obliczeniu ceny, stosując jednocześnie zasady, określone w art.  88  ust.1,2 i 3 Ustawy –

                        Prawo Zamówień Publicznych ,zawiadamiając o tym wszystkich  wykonawców, którzy

                        złożyli oferty.

           5. Nie wyrażenie zgody przez wykonawcę na poprawienie omyłki rachunkowej w   obliczeniu
               ceny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, spowoduje  odrzucenie oferty. 

       XIX.  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU            

                 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :       

                        1.  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ;

            2.  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

   przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

            3.  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 

   zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

            4.  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie  

   postępowania   lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

   czego nie można  było  wcześniej przewidzieć;

   5.  postępowanie obarczone jest wadą, uniemożliwiającą  zawarcie ważnej umowy w

        sprawie zamówienia publicznego. 

           XX.  ZAWARCIE   UMOWY                                                                      

      

                        1. Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni  

                  od dnia  ogłoszenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia .

       2. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  zamieszczone 

                  zostanie w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie  Zamawiającego , na stronie  

                  internetowej  www.bip.pacyna.mazowsze.pl oraz wysłane do uczestników postępowania .

  

           XXI.  PROTESTY

            1. Wykonawcy , których interes prawny doznał uszczerbku , w wyniku naruszenia  

                przez  zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień ,  

                przysługują środki ochrony prawnej , przewidziane w dziale VI , rozdział 2, art. 

               180¸183 p.z.p.

           2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku

               postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest

               obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do zamawiającego;

           3. Protest winien być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia , w którym wykonawca    

               powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach , stanowiących    

               podstawę do jego wniesienia .

           4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków

               zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronach

               internetowych Portalu UZP oraz zamieszczenia siwz na stronie internetowej zamawiającego.   

          5. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty, dotyczące treści ogłoszenia,

              postanowień siwz, wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia ofert i wyboru

              najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie  

              protestu.    

 

              Pacyna , dnia 13.10.2006 r.

              Sporządził:      

ZATWIERDZIŁ :           

                      

                                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                           Zał. Nr 1 do SIWZ

                         OFERTA    WYKONAWCY

                       Do  Urzędu  Gminy

                                                                                     w  Pacynie

                                                                  09 – 541 PACYNA, ul. Wyzwolenia 7

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia  13.10.2006 r. na wykonanie 

    zamówienia p.n.:

„SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. REMKI, ŁUSZCZANÓW II”

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy Pzp. poniżej 60000 euro.

Postępowanie opublikowane:

Wywieszono na tablicy ogłoszeń :                                                                      dnia  13.10.2006r.

Zamieszczono na stronie internetowej : www.bip.pacyna.mazowsze.pl         dnia  13.10..2006r.

Zamieszczono na stronach internetowych Portalu UZP                                dnia 13.10..2006r.

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

     Kwota netto .........……… zł

(słownie: ………………………………............……………………………………………………)

Podatek VAT  ....... %                     VAT ………......… zł

Cena wykonania zamówienia łącznie brutto : ............................... zł

(słownie:........................…………………………………..............…………............………)

3. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………..

adres e-mail: …………………………………………………………………………….…...

NIP ………………………………………….…………………………………………….....

REGON ……………………………………….…………….…………………………....….

4. Oświadczenia wykonawcy:

1)                  zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie: do 10.11.2006r.

2)                  dokonaliśmy wizji w terenie w dniu ...............................

3)                  uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 21.11.2006 r.

      4)  na potwierdzenie spełnienia wymagań zamawiającego, załączam do oferty następujące   

     oświadczenia i dokumenty :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......…………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...............................

8. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron.

 

 

                                                                        ………………..........…………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

......................, dnia ..............................

 Zał. Nr 2 do SIWZ

                                        U  M O W A   Nr  ......./2006

                                       

W dniu  ...................2006 r.  pomiędzy Urzędem Gminy w Pacynie , zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

1.      Krzysztofa Woźniaka     -   Wójta Gminy

         przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – .....................................................................

  

a  .....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 

23.10.2006 r., reprezentowanym przez :

1.                        .........................................    -    ........................................

została zawarta umowa o następującej treści :

                                                             §   1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji obiekt p.n. :

    SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W M. REMKI, ŁUSZCZANÓW  II gm.  

    Pacyna, pow. gostyniński, woj. mazowieckie,

    zwany dalej „przedmiotem umowy”, w tym:

-  sieć wodociągowa z rur PCV Ø  110                          -  mb 1.510

-  przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40                       - mb       74 / szt 2

2. Zakres szczegółowy robót, będący przedmiotem umowy, wynika z dokumentacji  

    projektowej obiektu.     

                                                            §   2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją i zasadami

    wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, wraz z obsługą geodezyjną obiektu.

2. Zamawiający zobowiązuje się do :

-          przekazania dokumentacji obiektu, wraz z pozwoleniem na budowę, do dnia  

.............................

-          zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

                                                          §   3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

    -  rozpoczęcie     :  .... 10. 2006 r.

    -  zakończenie     :  10.11.2006 r.

                                                                                                                                                                                         

                                                          §   4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Wbudowane materiały winny posiadać świadectwa jakości, stosownie do 

   obowiązujących w tej mierze przepisów.

                                                          §  5

1. Roboty objęte umową zrealizowane zostaną siłami własnymi.     

   

                                                          §  6

1.Do obowiązków wykonawcy należy :  

   1.1.wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją, prawem budowlanym i

         obowiązującymi normami,

   1.2.przekazanie wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

   1.3.zapewnienie obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (w trakcie realizacji obiektu   

         oraz inwentaryzacja powykonawcza),

   1.4.uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek, uprawnionych 

         do wydawania pozwoleń na terenach, będących w ich zarządzie,

   1.5.przedstawienie atestów na wbudowane materiały, stosownie do obowiązujących w  

         tej mierze przepisów,

   1.6.zgłaszanie zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

         wpisem do dziennika budowy,

   1.7.przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej obiektu, pozwalającej na ocenę 

         właściwego wykonania robót,

              1.8.usunięcie ewentualnych szkód, powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy,  

        z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,                                             

  1.9.zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

        podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania  

        terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu

        pierwotnego,

1.10.doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie

        korzystania – ulicy.

2.Do obowiązków zamawiającego należy :

    2.1.dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wraz z 

          pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy,

    2.2.przekazanie placu budowy wykonawcy,

    2.3.odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

    2.4.odbiór przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, wraz z przejęciem w użytkowanie.

                                                          §   7

1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie elementów

   uzbrojenia terenu, nie uwidocznionych na planie realizacyjnym obiektu, pod warunkiem

   zastosowania się do uwag instytucji opiniujących projekt oraz przyjętej w  dokumentacji

   technologii robót.

2.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność materialną wobec osób trzecich za szkody 

    powstałe podczas wykonywania robót oraz napraw gwarancyjnych inwestycji.

                                                           §   8

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu, w wysokości 

   netto:.........................................+ VAT = ...................................                                   

  ( słownie złotych : .................................................................................................

   ................................................................................................................................../100 )

   zgodnie z wynikiem przetargu z dnia 23.10.2006 r.

   Integralną część umowy stanowi kosztorys ofertowy robót, załączony do oferty  

   przetargowej wykonawcy.

2.Cena ryczałtowa, określona w ust.1. umowy obejmuje całokształt czynności, 

16             związanych z realizacją obiektu, w tym :

               2.1. koszt robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz stanu terenu 

                      rozpoznanego przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej placu budowy,

               2.2. koszt obsługi geodezyjnej (w trakcie realizacji obiektu oraz pomiary  

                      powykonawcze, łącznie z zaewidencjonowaniem inwentaryzacji przez właściwy 

                      ośrodek geodezyjny),

               2.3. opłacenie wszystkich świadczeń przez usługodawców i usługobiorców,

                      działających na rzecz wykonawcy (koszt zajęcia ulic, dróg, opracowanie P.T. organizacji 

                      ruchu, opłaty ZE, itp.),

               2.4. zasilenie placu budowy w energię i wodę oraz koszty poboru energii i wody do    

                      celów technologicznych,                              

               2.5. wszelkie koszty związane z zapleczem budowy,

               2.6. koszty doprowadzenia terenu budowy do stanu istniejącego przed realizacją 

                      inwestycji,

               2.7. koszty związane z zabezpieczeniem warunków bhp, w związku z prowadzoną 

                      budową, w tym sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

               2.8. koszty inne, konieczne do uzyskania efektu  rzeczowego i użytkowego. 

          3.Cena ryczałtowa, o której mowa w ust.1 jest ceną ostateczną, w rozumieniu art. 632 K.C., zaś 

   ewentualne roboty dodatkowe mogą dotyczyć wyłącznie elementów obiektu, nie ujętych w 

   dokumentacji projektowej.

4.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych ofertą 

   wykonawcy, stosowane będą w kalkulacji robót średnie ceny jednostkowe R, M., S, Ko, Kz i 

   Z, na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu realizacji robót.

5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do uzyskania 

    właściwego efektu użytkowego, w terminie określonym w protokóle konieczności.

                                                                       §   9

1.Nadzór techniczny ze strony zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo

   Obsługi Rolnictwa „INWESTOROL” S-ka z o.o. w Płocku, ul. Jachowicza 2,

   tel/fax  264-26-02, poprzez inspektora nadzoru :

          Antoni Tymiński         -    upr. bud. nr  407/Wa/73

                                                          

2.Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie :

   ..................................................................  -    upr. bud. nr.................................

                                                          §  10

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach :

1.potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności

   i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

   przez Kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych

   dokumentów,

2.przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni od

  daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych

  dokumentów odbiorowych .

                                          

                                                          §   11

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

1.Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

a)      za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót, z

      przyczyn niezależnych od wykonawcy – w wysokości 100 zł za każdy dzień  

      zwłoki,                                                   

b)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy – w 

      wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

2.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :

   a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

         umownego j.w. za każdy dzień zwłoki,

b)      za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w   

okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego j.w. za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

   c)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego – w

         wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 p.1. umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

   a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących że wykonanie

         umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w   

        chwili zawierania umowy,

   b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy(zakończenie 

        działalności),

   c)  wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, 

        pomimo wezwania zamawiającego,

   d)  wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub

        postanowieniami niniejszej umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki  szczegółowe:                                                        

a)      w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wykonawca, przy udziale zamawiającego, 

         sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia

   b)  zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy,      

     z  zastrzeżeniem ust.3 p.b,c,d, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa wykonawca,

   c)   w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada

         zamawiający zobowiązany jest do :

          1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

               zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

          2) odkupienia materiałów,  które nie mogą  być wykorzystane przez wykonawcę do 

               innych robót, niż objętych niniejszą umową,

          3)  przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

   d)   w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

          zamawiającego lub przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 pkt.b,c,d,

          zamawiający obciąży wykonawcę kwotą, wynikającą z różnicy wartości   

          przedmiotu umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację  

          zakresu robót, pozostałego do wykonania po odstąpieniu od umowy.

          Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień, 

          przewidzianych w ust. 2 pkt. c.

                                                          §   12

1.Ustala się jednorazowe fakturowanie przedmiotu umowy po odbiorze końcowym           

   przedmiotu umowy.  

2.Termin realizacji faktury końcowej ustala się – w terminie do 30 dni , licząc od dnia 

   dostarczenia zamawiającemu faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

                                                          §   13

1.Wykonawca udziela zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na zakres robót,

   objętych umową.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

                                                                    

                                                          §   14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.).

                                                          §   15

Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez rzeczowo-właściwy Sąd powszechny .

                                                        

                                                          §   16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje

wykonawca, a 2 egz. zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA :

 

specyfikacja  

 

 -  załącznik nr 3 do specyfikacji

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA

dot. realizacji zadania pn.:Sieć wodociągowa z przyłączem w m. Remki , ŁuszczanówII.

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................... 

Numer tel./fax ...................................................................................................................... 

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadających rodzajem i wartością robotom, stanowiącym przedmiot przetargu:

L.p.

Nazwa zadania

Wartość zadania

Data i miejsce

realizacji zadania

Nazwa

Zleceniodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykazu załączamy  ............. szt. referencji.

........................, dnia ...................................

                                                                   ....................................................

                        ( podpis i pieczęć osób uprawnionyc  do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

- załącznik nr 4 do specyfikacji

 

 

 

                                                                                       Załącznik Nr 4 do SIWZ

                        Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

dot. realizacji zadania pn.: Sieć wodociągowa z przyłączem w m. Remki ŁuszczanówII .

Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................

Adres Wykonawcy ................................................................................................................

Nr tel./fax ..............................................................................................................................

1. Osoby sprawujące funkcje techniczne:

L.p.

     Nazwisko i imię

 Przewidziana funkcja 

        techniczna

          Lata 

  doświadczenia  

    zawodowego

  Wykształcenie

 

Kierownik budowy

 

Kierownik robót

 

 

Uwaga:  do załącznika należy załączyć stwierdzenie przygotowania zawodowego – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – dla Kierownika budowy i Kierowników robót.

Dla personelu technicznego, zatrudnionego na podstawie innej umowy, niż umowa o pracę, załączyć należy zobowiązanie do współpracy przy realizacji zamówienia.

 

                                                          ..........................., dnia ................................                                                                

                                                                                              

                                                                           ..................................................................  

                                (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 

 

- załącznik nr 5 do spectfikacji

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART.22 UST.1 Ustawy - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................

Numer telefonu:                                                          Numer faxu: .............................................................................................................................

Regon:                                                                        NIP: .............................................................................................................................

W imieniu firmy, którą reprezentuję oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm. )

1.      Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.      Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.      Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.      Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 powołanej ustawy,

ponadto oświadczam, iż:

-         przyjmuje bez zastrzeżeń warunki umowy o realizację robót, załączonej do niniejszej specyfikacji,

-         zapoznałem się z należytą starannością z dokumentacja projektową oraz warunkami terenowymi placu budowy i uwzględniłem wyniki powyższej analizy w cenie ryczałtowej elementów robót,

........................., dnia ...................                           ..........................................

                                                                                         (podpis Wykonawcy)

=========================================================

III. Przedmiar robót

 

- strona pierwsza

- strona druga

- strona trzecia

 

==========================================================

IV. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- strona tytułowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI :     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z

                   PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI REMKI,                       

                    ŁUSZCZANÓW II GM. PACYNA

ADRES INWESTYCJI:        REMKI, ŁUSZCZANÓW II

INWESTOR:                     URZĄD GMINY PACYNA

                                      09-541 PACYNA

                                      UL. WYZWOLENIA 7

BRANŻA:                         SANITARNA

  

Opracował:                         mgr inż. Iwona Gdowska upr. proj. 10/92,

                                               18/93    upr. wyk. 141/88

                                     mgr inż. Sylwia Paszkiewicz

  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową obiektu:

„Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Remk, Łuszczanów II  gm. Pacyna”.

Ogółem zakres wodociągu w/w obejmuje:

  • Sieć wodociągowa Æ 100mm PVC – L=1510m
  • Przyłącza wodociągowe Æ  40mm  PE – L= 74m / 2szt. (budowa przyłącza wod.)
  • Instalacja wodomierzy z zaworami odcinającymi i antyskażeniowymi
  • Węzły zasuw DN 100 mm i hydranty nadziemne ppoż. Æ 80 mm

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami

 

====================================

V. Dokumentacja projektowa

 

      dokumentacja

      mapa pierwsza ( część pierwsza )

       mapa pierwsza ( część druga )

       mapa druga ( część pierwsza )

       mapa druga ( część druga )

       mapa trzecia

       mapa czwarta

       mapa piąta

       mapa szósta

 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2612098]

przewiń do góry