OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości nie poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych

 na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na wykonywanie usługi: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009

Zamawiający:    Gmina Pacyna - Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7  

                          09-541 Pacyna, pow. gostyniński, woj. mazowieckie

                           tel. (024) 285 80 80, fax (024) 285 80 54,

                           e-mail: gminapacyna@op.pl

                                           

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.pacyna.mazowsze.pl , może być również przesłana pocztą na wniosek wykonawcy złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub fax. na numer (024) 285 80 54.

2. Przedmiotem zamówienia jest: dowóz i odwóz dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2007/2008.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 60.11.31.00-4

Szacunkowa dzienna liczba kilometrów -  wynosi ok. 200 km

3. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej.

5. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2008 r do 19.06.2009 r.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie następujących dokumentów:

1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

2) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem  wzoru – załącznik nr 2, tj. że:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) koncesje, zezwolenia lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

5) opis posiadanej bazy transportowej, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Ocena spełniania warunków,  wymaganych od wykonawców, zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów.

7. Miejsce i termin składania ofert:

    Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 15 do dnia 2008.08.08 r. do godz. 9.30.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7 /sala posiedzeń/ w dniu 08.08.2008 r. o godz. 10.00.

9.  Kryteria wyboru: cena 100%.

10. Wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: zamawiający nie przewiduje wniesienia należytego wykonania umowy.

12. Umowa ramowa: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

17. Przekazywanie przez zamawiającego i wykonawcę zawiadomień, oświadczeń, wniosków oraz informacji może być dokonywane w formie pisemnej lub za pośrednictwem fax-u, przy czym każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

17. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Agnieszka Józwik – inspektor ds. zamówień publicznych i promocji gminy, tel. (024) 285 80 80, fax. (024) 285 80 54.

18. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 15.07.2008 r. z numerem: 161196-2008.

Pacyna, dnia 15.07.2008 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:                                                                    dnia 15.07.2008 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:                                                                               dnia 08.08.2008 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl              dnia 15.07.2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych

 na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

na: „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009”.

I. Zamawiający: Gmina Pacyna - Urząd Gminy w Pacynie

                              ul. Wyzwolenia 7   09-541 Pacyna

                              tel. (024) 285 80 80, 285 80 80; tel./fax (024) 285 80 54

                              e-mail: gminapacyna@op.pl

                                    strona internetowa: www.bip.pacyna.mazowsze.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 Prawa zamówień

publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego

2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz.605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do EURO, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych (Dz.U. Nr 241, poz. 1763).

III. Opis przedmiotu zamówienia: przewóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV):   60.11.31.00-4

Zamawiający przyjmuje, że przewóz dzieci realizowany będzie autobusami wg niżej przedstawionych tras:

1)Przyjazdy uczniów do szkoły do godz 8.00

ok. godz. 6.50 Pacyna – Lwówek – Anatolin – Podczachy - Remki - Romanów - Podczachy - Pacyna – ok. 30 km (5 x w tygodniu - ok. 60 uczniów)

ok. godz. 7.30 Pacyna – Luszyn – Pacyna - ok. 11 km (5 x w tygodniu – ok. 60 uczniów)

ok. godz. 7.10 Kamień – Rybie – Robertów – Pacyna – ok. 10 km (5 x w tygodniu – ok. 30 uczniów)

ok. godz. 7.20 Wola Pacyńska – Radycza – Pacyna – ok. 10 km (5 x w tygodniu – ok. 30 uczniów)

Możliwy II kurs na godz. 8.45 (w zależności od planu zajęć):

ok. godz. 7.50 Pacyna – Podczachy – Romanów – Remki – Podczachy – Anatolin – Lwówek – Janówek – Pacyna – ok. 35 km.

2)Odjazdy uczniów po zakończonych zajęciach:

Pacyna – Luszyn – Romanów – Remki –– Podczachy – Anatolin – Lwówek – Janówek – Pacyna – ok. 30 km

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu

godz. 13.30 – 5 x w tygodniu

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu

( i może być 15.15)

Pacyna – Robertów – Rybie – Kamień – ok. 10 km

godz. 13.00 – 5 x w tygodniu

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu

godz. 15.10 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji

Pacyna – Radycza – Wola Pacyńska – ok. 10 km

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu

godz. 15.15 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji

Zamawiający szacuje, że dzienna liczba kilometrów do przejechania w dni nauki szkolnej wynosi ok. 200 km na wyżej wymienionych trasach.

Ilość wymienionych tras oraz godziny przejazdów mogą ulec zmianie.

IV. Termin realizacji zamówienia:

a/termin wykonania usługi: rok szkolny 2008/2009, tj. od dnia 01.09.2008 r. do dnia 19.06.2009 r.

b/dowóz dzieci będzie się odbywał w dni robocze z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i innych dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej.

W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi /np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego/.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej specyfikacją działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych,

5)   oferowane przez nich usługi spełniają wymagania zamawiającego

     

Oświadczenie o spełnieniu tych warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. VI.

Zamawiający  przy ocenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę „spełnia/nie spełnia”.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie

art.88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1/ formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

2/ oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2,

3/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4/ koncesje, zezwolenia lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

5/ opis posiadanej bazy transportowej, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,

wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania.

3. W przypadku składania oferty wspólnej

Wykonawcy muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. VI ust.1 p.2) i 3) spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. VI ust.1 p.4) i 5) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i

skierowane na adres: Urząd Gminy Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7,                                  fax: (024) 285 80 54.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi pisemnej na zgłoszone pytania, jednocześnie zamieszczając ją na stronie internetowej www.bip.pacyna.mazowsze.pl, chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Agnieszka Józwik , tel.(024) 285 80 80, fax (024) 285 80 54.

IX. Wadium.

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty:

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta winna być sporządzona  na lub wg formularza ofertowego stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje

oraz dane zawarte w pkt. VI.

8) Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

9) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

11)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób, uniemożliwiający ich dekompletację.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, musi ona spełniać następujące warunki:

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /

partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i

płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania

w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązań.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie / zaadresowanej

na adres Zamawiającego – Urząd Gminy Pacyna i oznakowanej:

Oferta na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 15 w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. do godz. 9:30 (oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania i uznane za nieważne).

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, pok. Nr 1 sala posiedzeń.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką planuje przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 5 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu

do wniesienia protestu.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Cena jednostkowa  będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena brutto oferty będzie stanowić sumę ceny netto oraz należnego podatku od towarów i usług (VAT).

3. Ceny jednostkowe podane w ofercie w okresie ważności umowy nie mogą ulegać zmianie.

XIV. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa

kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

W zakresie w/w kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji max po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                          Cena najniższa z oferowanych

 P =        ----------------------------- x 10 pkt. =  .........pkt

                                    Cena oferowana

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XV. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej   specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

XVII.  Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej tj protest wobec czynności Zamawiającego, podjętych w toku postępowania, przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

XVIII. Części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych.

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

XXII. Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Sporządziła:

Agnieszka Józwik                                                                    

                                                                                                 Zatwierdził:

                                                                                            Wójt Gminy Pacyna

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie Wykonawcy

3. Opis posiadanej bazy transportowej

4. Projekt umowy

Pacyna, dnia 15.07.2008 r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Urząd Gminy w Pacynie

ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009"

Lp.

Trasy podane w SIWZ

Cena netto za jeden km

VAT

Cena brutto za jeden km

1

   

Cena brutto:   .......................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

Zobowiązuję się wykonać zamówienie: 01.09.2008 19.06.2009 r.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

Oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

2. Uważamy się za związani z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.    Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany, a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania.

2. Nasza oferta zawiera .............. stron.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.......………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................................

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................................

........................., dnia ___________________

______________________________________

                              (imię i nazwisko)

       podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH ORAZ O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Przedmiot zamówienia: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009".

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa

zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

..............................dnia ________________________

---------------------------------------------------

                       (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 3

(pieczątka firmy)

Wykaz posiadanej bazy transportowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje do realizacji zamówienia następującymi w pełni sprawnymi, z odpowiednią ilością miejsc siedzących dla poszczególnych tras jednostkami sprzętu (autobusami):

Opis

Rok prod. i przebieg

Nr rej. poj. drog.

Forma władania[1]

Podać rok w którym przeprowadzono remont silnika

                                                  ... ................................................................

                                                  (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4

PROJEKT UMOWY

                                                UMOWA Nr 342/…../08

zawarta w dniu ………sierpnia 2008 r. w Pacynie pomiędzy Urzędem Gminy w  Pacynie, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna,

w obecności: Elżbiety Szymańskiej – Skarbnika Gminy

zwanym dalej "Zamawiającym"

a firmą

…………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej "Wykonawcą"o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 08.08.2008 r. „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2008/2009”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn.zm. zostaje zawarta umowa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego usługi obejmującej przewóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do domu na terenie gminy Pacyna w roku szkolnym 2008/2009 zgodnie pkt. III s.i.w.z.

3. Wykonawca wykona na rzecz zamawiającego usługę zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w uzgodnieniu z zamawiającym.

4. Wszelkie zmiany rozkładu jazdy Wykonawca może wprowadzić za zgodą zamawiającego na wniosek stron umowy.

5. Strony ustalają dzienną liczbę kilometrów zamówienia w dni nauki szkolnej według załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01 września 2008r. do 19 czerwca 2009 r. we wszystkie dni nauki szkolnej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dziennej liczby przejechanych kilometrów lub do zmiany ilości i kolejności kursów.

3. Zamówienie będzie realizowane taborem dowożącego, ogrzewanym w okresie zimowym, przez kierowców posiadających kwalifikacje określone w przepisach prawa o transporcie osobowym.

4. Wykonawca powinien obligatoryjnie posiadać ubezpieczenie OC pojazdów, którymi będzie wykonywany przewóz uczniów oraz aktualne badania techniczne.

5. Dowożący zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pasażerów, BHP oraz ruchu drogowego.

§ 3

1. Strony ustalają stawkę netto za przejechany 1 km w wysokości  ………zł

+ VAT - ……. zł. Razem brutto: ………… zł (słownie: …………………………………)

– zgodnie z ofertą.

2. Rozliczenie usługi, o której mowa w § 1 będzie następować na podstawie faktur wystawianych za okresy miesięczne z uwzględnieniem liczby faktycznie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie według załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

3. Faktury zostaną zapłacone przez zamawiającego  z konta przelewem na konto wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. Ceny jednostkowe w okresie ważności umowy nie ulegną zmianie.

5. Jeżeli termin zapłaty faktury przypada na wolną sobotę lub święto zamawiający może dokonać zapłaty w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 4

1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadku nie przejezdności dróg w rejonie objętym zamówieniem, zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia na koszt wykonawcy niezbędnych środków transportu do wykonania zamówienia, za którą obciąży fakturą Vat wykonawcę zamówienia płatną w ciągu 14 dni na konto zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się w sprawach związanych z dowozem uczniów do szkoły współpracować z dyrektorem ZSO w Pacynie.

        3.  Zamawiający ma prawo do kontroli kursów.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia warunków umowy w przypadku  nienależnego wykonania warunków umowy za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem..

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający a jeden wykonawca.

..............................................                   .........................................................

          Zamawiający                                                  Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

Zrealizowane kursy za miesiąc ........................... 200...... r.

Data

Ilość kursów

Liczba kilometrów

     Sporządził:                                                                        Zatwierdził

............................                                                                ............................

    Wykonawca                                                                     Dyrektor szkoły[1] Określić, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

 

 

OGŁOSZENIE ( plik Word )

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Waldemar Rachubiński
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Waldemar Rachubiński
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-17 02:13:27
  • Liczba odsłon: 479
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622734]

przewiń do góry