Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 
------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pacyna,   2.12.2009r.

Gmina Pacyna
reprezentowana przez Krzysztofa Woźniaka Wójta  Gminy w Pacynie,
ul. Wyzwolenia 7,  09-541 Pacyna
tel. ( 24 ) 2858080, fax.  ( 24 ) 2858054


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych na:

udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 PLN na:

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacyna w kwocie 363.096,00 zł

i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych

w  kwocie 636.904,00 zł.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych), który będzie spłacany w okresie 5 lat budżetowych.

2. Spłata kredytu nastąpi w 20 ratach kapitałowych, po 50.000,00 zł płatnych w następujących terminach: do 31 marca, 31 maja, 30 września, 30 listopada, każdego roku w okresie spłaty, począwszy od 31 marca 2010 r.

   Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca grudnia 2009r.

3. Data udostępnienia pełnej kwoty kredytu - 28.12.2009 r.

4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o oferowaną marżę banku lub pomniejszoną o oferowany upust.

5. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona, a upust zmniejszony. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 1M z dnia 07.12.2009r.

6. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.

7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco Zamawiającego                z deklaracją wekslową.

8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji z tego tytułu bez odsetek za okres, za który zostanie dokonana przedterminowa spłata kredytu. Niniejsze uprawnienie Zamawiającego nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do wcześniejszego żądania spłaty jakichkolwiek należności z tytułu kredytu.

9. Maksymalna długość okresu realizacji zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.11.2014 r.

  Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.6 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

   Umowa ramowa: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.


  Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

a/ są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym        i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.    Formularz ofertowy według wzoru - zgodnie z zał. nr 1,

2.  Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy - Pełnomocnictwo UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynikają z załączonych dokumentów (załącznik Wykonawcy)

3.  Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe - rozporządzenie    

     Ministra Skarbu w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz                     

     z dokumentami powołującymi poszczególnych członków (załącznik Wykonawcy),

4.  Bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe –

     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

     przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),

5.  Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca  

      nie podlega wykluczeniu z postępowania o zmówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.  

      1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. 2).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązuje wykonawców do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę powinna zawierać m.in.: - określenie celu gospodarczego, - oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (lidera), - oznaczenie czasu trwania umowy; wymaga się aby czas trwania umowy nie był krótszy niż okres realizacji zamówienia. - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. - wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie: 28.12.2009 r.

Kryteria oceny ofert - cena - 100%

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Pacynie  przy ul. Wyzwolenia 7, w sekretariacie do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego      w Sali Konferencyjnej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego   w pok. nr 12 lub pobrać ze strony internetowej Gminy Pacyna.

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Pacyna (http://bip.pacyna.mazowsze.pl).

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP w dniu 02.12.2009 r., numer ogłoszenia: 415720- 2009

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

w sprawie dokumentacji przetargowej: Agnieszka Józwik, Urząd Gminy w Pacyna, ul. Wyzwolenia 7,

w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Elżbieta Szymańska - Skarbnik Gminy Pacyna Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.

                                                                         Wójt Gminy Pacyna

                                                                          Krzysztof Woźniak

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2612078]

przewiń do góry