I. Ogłoszenie

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

- załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy

- załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe - Wykaz robót budowlanych

- załącznik nr 5 do SIWZ - Potencjał kadrowy - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- załącznik nr 6 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej

- załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót

- załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

          - strona tytułowa: Projekt budowlany placu zabaw z 5 figurami)

          - strona druga (zawartość opracowania)

          - strona tytułowa: Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw z 5 figurami

                         - strona druga

                         - strona trzecia

                         - strona czwarta

          - rysunek A-01

          - rysunek A-01'

          - Projekt budowlany plazu zabaw z 5 figurami - obliczenia statyczne

                          - zestawienie rysunków

          - Oświadczenie projektanta mgr inż. Piotra Gary

          - Decyzja GINB dot. uprawnień mgr inż. Piotra Gary

          - Zaświadczenie ŚORIA RP o posiadaniu kwalifikacji przez projektanta mgr inż. Piotra Garę

          - Oświadczenie projektanta mgr inż. Tadeusza Gary

          - Uprawnienia budowlane mgr inż. Tadeusza Gary

          - Zaświadczenie SOIIB dot. projektanta mgr inż. Tadeusza Gary

          - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji budowlanej; projekt placu zabaw z 5 figurami (strona tytułowa) 

                          - strona druga

                          - strona trzecia

          - rysunek A-02

          - rysunek A-03

          - rysunek A-04

          - rysunek A-05

          - rysunek A-06

          - rysunek A-07

          - rysunek A-08

          - rysunek A-09

 

- załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR

- załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Józwik Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-20
  • Informacja zaktualizowana przez: Józwik Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-20 17:27:24
  • Liczba odsłon: 1132
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623546]

przewiń do góry