Odpowiedż na zapytanie Wykonawcy

 

Dodatkowe dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego proszone przez Wykonawcę w Zapytaniu

Sprawozdania finansowe za kwartał II roku 2014: NDS, N, Z, 27S, 28S

Sprawozdania finansowe za kwartał IV roku 2013: NDS, N, Z, 27S, 28S

 

Formularz o którego uzupełnienie prosił Wykonawca w Zapytaniu

- strona pierwsza formularza

- strona druga formularza

- strona trzecia formularza

- strona czwarta formularza 

 

I. Ogłoszenie

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

- załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp.

- załącznik nr 5 do SIWZ - Harmonogram spłat kredytu

- załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dokumentów do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego

1)uchwała budżetowa Gminy Pacyna na rok 2014 Nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013r. wraz z załącznikami

   brakująca strona czwarta Załącznika nr 1 do uchwały budżetowej (dochody) - dział 852, 853, 900

2) uchwała Nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014 - 2020 wraz z załącznikami

3) uchwała Nr Pł.86.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03lutego 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

4) uchwała Nr Pł.182.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pacyna sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok

5) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku 2014 r. do 31 marca 2014 r.

6) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku 2014r. do 31 marca 2014r.

7,8,9) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie za okres od początku 2014 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I kwartału 2014 r., sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2014 r.

10) uchwała Nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. wraz z załącznikami

11) uchwała Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/178/2013 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

12) uchwała Nr XXXVI/198/2014 Rady Gminy w Pacynie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w 2014 r.

13) uchwała Nr Pł.262.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie  wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego przez Gminę Pacyna 

     strona pierwsza

     strona druga

14) akt powołania na stanowisko skarbnika gminy

15) zaświadczenie o posiadanym rachunku bieżącym

16) zaświadczenie o wyborze Wójta

17) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

18) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US

     strona pierwsza

     strona druga

- załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt weksla "in blanco"

- załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt deklaracji wekslowej

- załącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej  

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2623546]

przewiń do góry