I. Ogłoszenie

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

- załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

- załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy

- załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe - Wykaz robót budowlanych

- załącznik nr 5 do SIWZ - Potencjał kadrowy - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- załącznik nr 6 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej

- załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót

- strona pierwsza

- strona druga

- załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

- strona tytułowa: Projekt budowlany placu zabaw z 5 figurami)

- strona druga (zawartość opracowania)

- strona tytułowa: Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw z 5 figurami

- strona druga

- strona trzecia

- strona czwarta

- rysunek A-01

- rysunek A-01'

- Projekt budowlany plazu zabaw z 5 figurami - obliczenia statyczne

- zestawienie rysunków

- Oświadczenie projektanta mgr inż. Piotra Gary

- Decyzja GINB dot. uprawnień mgr inż. Piotra Gary

- Zaświadczenie ŚORIA RP o posiadaniu kwalifikacji przez projektanta mgr inż. Piotra Garę

- Oświadczenie projektanta mgr inż. Tadeusza Gary

- Uprawnienia budowlane mgr inż. Tadeusza Gary

- Zaświadczenie SOIIB dot. projektanta mgr inż. Tadeusza Gary

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji budowlanej; projekt placu zabaw z 5 figurami (strona tytułowa)

- strona druga

- strona trzecia

- rysunek A-02

- rysunek A-03

- rysunek A-04

- rysunek A-05

- rysunek A-06

- rysunek A-07

- rysunek A-08

- rysunek A-09

- załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR

- załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Józwik Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-14
  • Informacja zaktualizowana przez: Józwik Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-14 14:31:25
  • Liczba odsłon: 796
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623548]

przewiń do góry