I. Ogłoszenie
II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
- załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy
- załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe - Wykaz robót budowlanych
- załącznik nr 5 do SIWZ - Potencjał Kadrowy - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, ze osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- załącznik nr 6 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej
- załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót
- załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
   - strona tytułowa
   - pierwsza strona dokumentacji
   - druga strona dokumentacji
   - trzecia strona dokumentacji
   - czwarta strona dokumentacji
   - piąta strona dokumentacji
   - szósta strona dokumentacji
   - siódma strona dokumentacji
   - ósma strona dokumentacji
   - dziewiąta strona dokumentacji
   - dziesiąta strona dokumentacji
   - jedenasta strona dokumentacji
   - dwunasta strona dokumentacji
   - trzynasta strona dokumentacji
   - czternasta strona dokumentacji
   - piętnasta strona dokumentacji
   - szesnasta strona dokumentacji
   - siedemnasta strona dokumentacji
- załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR
- załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy 


Wyjaśnienie do zapytań
Wzór ławki z oparciem
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Józwik Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Józwik Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-22 15:44:25
  • Liczba odsłon: 1568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2612060]

przewiń do góry