Wersja archiwalna 2014-04-11 08:49:49

I. Ogłoszenie
II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy
- załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy
- załącznik nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe - Wykaz robót budowlanych
- załącznik nr 5 do SIWZ - Potencjał Kadrowy - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, ze osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- załącznik nr 6 do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej
- załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót
- załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
   - strona tytułowa
   - pierwsza strona dokumentacji
   - druga strona dokumentacji
   - trzecia strona dokumentacji
   - czwarta strona dokumentacji
   - piąta strona dokumentacji
   - szósta strona dokumentacji
   - siódma strona dokumentacji
   - ósma strona dokumentacji
   - dziewiąta strona dokumentacji
   - dziesiąta strona dokumentacji
   - jedenasta strona dokumentacji
   - dwunasta strona dokumentacji
   - trzynasta strona dokumentacji
   - czternasta strona dokumentacji
   - piętnasta strona dokumentacji
   - szesnasta strona dokumentacji
   - siedemnasta strona dokumentacji
- załącznik nr 9 do SIWZ - STWiOR
- załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy 
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2542332]

przewiń do góry